Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/31

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 60

Stj / Den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen om utnyttjandet av skolor inom invånarverksamheten

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pekka Saarnio väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pekka Saarnio och fem andra ledamöter föreslår i sin motion att social- och hälsovårdsverkets enhet för områdesarbete ska utreda möjligheten att ha lokalvärdinnor och lokalvärdar i skolorna i de områden där det inte finns särskilda lokaler för invånarverksamhet.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och anser att lokalerna i skolorna och läroanstalterna ska utnyttjas effektivare och att det kan ordnas bland annat invånarverksamhet av olika slag i dem.

Stadsstyrelsen anser att det är möjligt att effektivare använda skol- och anstaltslokalerna till exempel genom att informera om de olika sökmöjligheterna i det centraliserade elektroniska tidsbokningssystemet och om tillgången till lokalerna bland annat för invånarverksamhet i enlighet med förslaget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Saarnio Pekka valtuustoaloite Kvsto 12.9.2012 asia 19

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 117

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pekka Saarnion aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 14.12.2012

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat ovat tehokkaassa käytössä, ja että niissä voidaan järjestää muun muassa erilaista asukastoimintaa.

Samalla talous- ja suunnittelukeskus viittaa opetuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, että tiloja tulee voida jakaa mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin, ja että tämä jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla keskitetysti ja käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva voi selata vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaaliviraston aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien kanssa 13 asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 toimijaa.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 11.12.2012 § 209

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetustoimi myöntää kello 17.00 jälkeen koulu- ja oppilaitostiloja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön erilaisiin käyttötarkastuksiin kuten liikuntaharrastuksiin, kulttuuritapahtumiin, musiikkiopetukseen ja kokoontumistarkoituksiin. Kaikki tilavaraukset tehdään ja hyväksytään sähköiseen webtimmi -varausjärjestelmään, jota hallinnoidaan opetusvirastossa. Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja, vaan tilaisuuden luonteesta riippuen kuntalaiset ja muut asiakkaat hakevat tarpeisiinsa soveltuvaa tilaa. Erityisen paljon käyttöön halutaan koulujen ja oppilaitosten liikuntasaleja.

Pääasiassa tilat myönnetään ulkopuoliseen käyttöön siten, että niissä on valvoja. Valvojan opetusvirasto tilaa Palmialta. Käytännössä Palmia hankkii iltavalvojat Seure Oy:ltä. Tiloista peritään opetuslautakunnan vuosittain päättämä tilamaksu ja maksussa on otettu huomioon valvontakustannukset. Varsinaisen valvontatyön lisäksi valvojat huolehtivat käytön jälkeisestä tarkastussiivouksesta. Opetuslautakunta on myös vahvistanut tilojen jakojärjestyksen. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreilla on lisäksi oikeus eräissä tilanteissa myöntää koulutyöpäivinä ennen kello 17:ää tiloja maksutta käyttöön. Näissä tapauksissa asiakas vastaa muun muassa käytön aikaisesta tilojen valvonnasta ja tilojen siivouksesta.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että koulu- ja oppilaitostilat ovat tehokkaassa käytössä ja että niissä voidaan järjestää muun muassa erilaista asukastoimintaa. Lautakunta katsoo kuitenkin, että tiloja tulee voida jakaa mahdollisimman monenlaisiin ja monipuolisiin tarkoituksiin ja että tämä jako on tarkoituksenmukaista hoitaa nykyisellä tavalla keskitetysti ja käyttäen sähköistä varausjärjestelmää. Tilaa tarvitseva voi selata vapaana olevia tiloja sekä tehdä varaushakemuksia kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa on mahdollista antaa tiloja ilta- ja vapaa-ajankäyttöön. Tilaemäntiä ja -isäntiä ei ole tarvetta sijoittaa aloitteessa mainittuihin tilojen jakamis- ja neuvottelutehtäviin. Opetuslautakunta toteaa, että tilojen käyttö vaatii useimmissa kiinteistöissä valvojapalveluita ja että palvelun tuottajatahoa voidaan tarvittaessa selvittää.

Terveysvaikutukset

Tilojen käyttö ilta- ja vapaa-ajantoimintoihin mahdollistaa kuntalaisten yhdessäoloa, yhteisten asioiden hoitoa ja erilaista harrastusten järjestämistä ja tätä kautta edistää kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Susanna Sarvanto-Hohtari, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 20.11.2012 § 373

HEL 2012-012534 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Pekka Saarnio ja viisi muuta kaupunginvaltuutettua ovat aloitteessaan esittäneet, että sosiaaliviraston aluetyön yksikkö selvittää mahdollisuuden sijoittaa tilaemäntiä tai -isäntiä niiden alueiden kouluihin, joilla ei ole erillisiä alueellisia asukastiloja. Aloitteessa todetaan, että Helsinki yrittää parantaa asukkaiden yhteistyötä ja vaikutusmahdollisuuksia. Koulujen ja muiden palvelutilojen avaamisen asukaskäyttöön nähdään tukevan lähidemokratiaa.

Sosiaaliviraston aluetyön yksikkö ylläpitää yhdessä kumppanien kanssa 13 asukastaloa. Lisäksi aluetyön yksikkö on toiminnallisesti tai taloudellisesti tukemassa noin 25 pääasiassa kolmannen sektorin toimijoiden ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa. Sosiaalilautakunnan asukastaloihin kohdistamaa järjestöavustusta sai tänä vuonna 15 toimijaa. Vaikka asukastalojen tai -tilojen verkosto on kohtalainen, Helsingissä on kuitenkin monia alueita, joilla ei ole omaa asukastilaa. Puute tulee jatkuvasti esiin asukasyhteistyön eri tasoilla, esimerkiksi ylipormestarin asukasilloissa.  

Tarve asukastalotoimintaan vaihtelee. Asukkaiden käyttöön osoitetulla tilalla tarkoitetaan yhtäältä mahdollisuutta pitää tiloissa tiedotustilaisuuksia, kokouksia ja asukasiltoja. Toisaalta tiloissa järjestetään myös käden taitojen toimintaa tai muita kohdennettuja ryhmiä, opetetaan atk-taitoja, tarjotaan edullista ruokaa ja ylläpidetään kahvilaa. On myös paljon variaatiota sen suhteen, miten nykyisten tilojen ylläpito ja kustannusten kattaminen on järjestetty. Asukastaloverkosto kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Toiminnan luonteeseen kuuluu innovatiivisten ratkaisujen etsiminen eikä toiminta ole sidoksissa vain nykyisiin asukastiloihin.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan koulujen tilat täydentäisivät nykyisten asukastilojen tarjontaa, mikä lisäisi lähidemokratiaa. Kaikki koulujen tilat eivät kuitenkaan sovellu asukastalokäyttöön. Aluetyön yksikkö on valmis asian tarkempaan selvittämiseen yhdessä opetustoimen kanssa.

Asukastalotoiminnan laajeneminen kouluille edellyttäisi tarpeellisen työvoiman palkkaamista. Osaa tiloista ylläpidetään jatkossakin vapaaehtoisvoimin.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Janne Typpi, aluetyön päällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566