Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/37

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 66

Sj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite sijaisten palkkaamisesta täydennyskoulutuspäiville

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tenkula esittää aloitteessaan, että kaupungin työpaikoille palkataan sijaisia niin, että työntekijät voivat päästä vuosittain kolmelle koulutuspäivälle, kehittämään omaa ammattitaitoaan.

Kaupunginhallitus viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon, jossa korostetaan henkilökunnan osaamisen merkitystä ja osaamisen kehittämisen tärkeyttä. Lausunnossa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle on asetettu erityinen velvoite osallistua täydennyskoulutukseen. Muulla kaupungin henkilökunnalla ei ole koulutuksen osalta vastaavaa vähimmäismäärää. Vielä lausunnossa todetaan, että koulutuksista aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, joten valtaosassa niistä voidaan käyttää sisäisiä työjärjestelyjä. Terveyskeskuksessa käytetään varahenkilöstöä ja siellä voidaan myös palkata sijainen Seuren kautta. Kaikki välttämättömät täydennyskoulutuspäivät ovat siellä toteutuneet vuositasolla. Henkilöstökeskus katsoo näin ollen, että ns. koulutussijaisten palkkaamiseen ei ole syytä ryhtyä.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että henkilöstöraporttia varten koottujen tilastotietojen perusteella henkilöstöllä on keskimäärin 3,4 koulutuspäivää vuodessa. Toteutuneiden koulutuspäivien määrä lienee tilastolukua jonkin verran suurempi. Vinoumaa syntyy esimerkiksi siitä, että osa henkilöstöstä ei täytä kirjallista koulutushakemusta silloin, kun kyse on lyhyehköstä, maksuttomasta koulutustilaisuudesta. Näin tällaiset koulutukset jäävät kirjautumatta tilastoihin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 123

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Henkilöstökeskus 9.1.2013

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Henkilökunnan osaamisesta ja sen kehittämisestä huolehtiminen on tärkeää nykyään ja yhä tärkeämpää tulevaisuudessa.  Vastuu tästä on sekä työntekijällä itsellään että työnantajalla, kuten aloitteessa todetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan tulee osallistua vuosittain vähintään kolmen työpäivän ajan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen lasketaan erillisten koulutuspäivien lisäksi työpaikalla tapahtuva koulutus. Muulla henkilökunnalla ei ole vastaavaa täydennyskoulutuksen vähimmäismäärää.

Osallistuminen henkilöstökoulutukseen suunnitellaan etukäteen yhdessä esimiehen kanssa, ja koulutukseen osallistumiset otetaan huomioon työvuorosuunnittelussa. Lyhyistä poissaoloista aiheutuvat sijaistustarpeet pyritään ensisijaisesti hoitamaan työjärjestelyin ja sisäisin siirroin. Sijaisia palkataan 1 – 3 päivän poissaoloihin vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Näin ollen suurin osa henkilökunnan täydennyskoulutuksesta toteutetaan palkkaamatta sijaisia.

Aloitteessa viitataan terveyskeskukseen, jossa sijaisten käyttäminen on usein välttämätöntä lyhyidenkin poissaolojen korvaamiseen. Tällöin käytetään ensisijaisesti varahenkilöstöä tai sijainen palkataan Seuren kautta. Koulutuksesta aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, joten valtaosa koulutuspäivistä toteutuu em. järjestelyjen avulla. Esimerkiksi sairaustapausten sattuessa saattaa kuitenkin olla, että suunniteltua koulutusta joudutaan siirtämään.  Kaikki välttämättömät täydennyskoulutuspäivät ovat kuitenkin toteutuneet vuositasolla. Varahenkilöstössä oli vuoden 2012 lopussa 267 henkilöä.

Henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä.

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566