Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/18

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 47

Ryj / Valtuutettu Annika Anderssonin aloite esteettömän leikkipuiston perustamisesta

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Annika Andersson ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinkiin perustettaisiin kokonaan esteettömyyden periaatteiden perusteella suunniteltu ja rakennettu leikkipuisto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin seitsemästäkymmenestä leikkipuistosta neljässä eli Isonevassa, Lehdokissa, Linjassa ja Kiikussa on huomioitu esteettömyys. Esteettömien leikkipuistojen suunnitteluratkaisuille on oma kriteeristö, johon kuuluvat mm. kohokuviot, leikkivälineiden väritys, helppo liikkuminen pyörätuolilla, hiekkapöytä ja mahalauta.

Uusia erikoistason esteettömiä leikkipuistoja tehdään 2013 leikkipuisto Mäkitorpan ja leikkipuisto Piian peruskorjaushankkeissa.

Leikkipuisto Isonevan ja Kiikun sekä tulevan Mäkitorpan leikkipuistorakennukset ovat esteettömyysvaatimusten kannalta asianomaisten tyyppipiirustusten mukaiset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Annika Anderssonin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 104

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Annika Anderssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 04.12.2012 § 389

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Vuonna 2012 Helsingissä on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoissa on leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän
päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista.

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty tavoitteellisesti koko kaupungin alueelle. Määrittely on tehty yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa.
Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö. Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on toteutettu leikkipuisto Kiikussa ja on jatkossa tarkoitus toteuttaa myös leikkipuisto Isonnevassa ja leikkipuisto Mäkitorpassa.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien (29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina
esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Kiikun lisäksi leikkipuisto Linjassa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyvistä peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa
pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä näkymin vuonna 2013.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Marjo Salminen, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 42547

marjo.salminen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.12.2012 § 542

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Leikkipuistot

Vuonna 2012 Helsingissä on noin 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Leikkipuistoihin liittyy leikkipuistorakennus. Helsingin leikkipuistoissa on arvioitu käyvän päivittäin yli 10 000 lasta ja aikuista. Rakennusvirasto vastaa leikkipuistojen ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Olemassa olevista leikkipuistoista leikkipuisto Isonevassa, Lehdokissa, Linjassa ja Kiikussa on huomioitu esteettömyys. Käynnistyneistä peruskorjaushankkeista leikkipuisto Mäkitorpassa ja leikkipuisto Piiassa pyritään erikoistason esteettömyyteen. Rakentamistyöt alkavat näillä näkymin vuonna 2013.

Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty yhteistyössä Helsinki kaikille -projektin, rakennusviraston ja sosiaaliviraston kanssa. Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitellaan leikkipuiston kehittämistä kaikille käyttäjäryhmille saavutettavaksi. Erikoistason ja perustason esteettömien leikkipuistojen suunnitteluratkaisuista on tehty erillinen kriteeristö (liite 2). Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit leikkivälineiden värityksessä, helppo liikkuminen pyörätuolilla sekä hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen kriteereihin.

Leikkipuistorakennuksesta on tehty tyyppipiirustus rakennusviraston arkkitehtuuriosastolla. Tyyppipiirustuksessa on huomioitu myös esteettömyys. Tyyppipiirustusten mukainen leikkipuistorakennus on jo leikkipuisto Kiikussa ja Isonevassa sekä tulossa leikkipuisto Mäkitorppaan.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi esteettömyyslinjaukset 29.10.2012 ohjeellisina noudatettaviksi (liite 3). Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Leikkipuistoihin liittyen esteettömyyslinjauksiin sisältyvät seuraavat asiat:
erikoistason leikkipuistoiksi määritellyt leikkipuistot kunnostetaan erikoistason kriteereitä noudattaviksi: yhteistyö eri virastojen kesken, leikkipuistorakennuksien esteettömyys varmistetaan ja hankeohjelmissa kirjataan esteettömyyden tavoitetaso ja esteettömyyden tavoitteet.

Ratsaspuisto

Ratsaspuisto soveltuu kaikille väestö- ja ikäryhmille, mutta esteettömyys on ollut suunnittelussa etusijalla. Leikkipaikan esteettömät leikkivälineet ja kalusteet soveltuvat kaikenikäisten käyttöön. Pintamateriaalien valinnassa on otettu huomioon pyörätuolilla liikkuvat henkilöt. Sisääntulon yhteyteen on sijoitettu kohokartta, joka myös helpottaa liikkumista leikkipaikassa. Ratsaspuisto toimi myös esteettömien leikkivälineiden tuotekehityspilottina Viherympäristöliiton vetämässä Esteetön ulkoleikkipaikka -hankkeessa. Ratsaspuistossa kokeillut hiekkapöytä ja makuukeinu ovat osoittautuneet toimiviksi ja sittemmin niitä on asennettu muihinkin esteettömiin leikkipaikkoihin. Esteettömään leikkipuistoon ja leikkipaikkaan tulee olla esteettömät kulkuyhteydet.

Puumerkki-luontopolku

Kivinokassa sijaitsevalla Puumerkki-luontopolulla on huomioitu esteettömyys ja erilaiset käyttäjät monipuolisesti ja erityisesti on panostettu näkövammaisten käyttäjien opastukseen. Polku on reunustettu puupöllein ja sen jyrkimmät kohdat on varustettu käsijohteella. Polun varrella on levähdyspenkkejä kahdella korkeudella, aikuisille ja lapsille. Aikuisten penkeissä on kiinnitetty erityisesti huomiota penkin korkeuteen, jotta penkiltä olisi helppo nousta ylös ja penkille olisi tarvittaessa sujuvaa siirtyä pyörätuolista. Penkkien yhteyteen on varattu tilaa apuvälineitä varten. Penkeissä on selkänoja ja osassa myös käsinoja. Polun alkupisteessä on liikkumisesteisen pysäköintipaikka ja saattoliikenteelle tilaa pysähtyä ja kääntyä. Polun alku- ja loppupäässä on sadekatokset, joissa voi levähtää suojassa säältä. Katosten kohdalla on muusta kulkupinnasta erottuva puupinta, jolloin katos on näkövammaiselle henkilölle helpompi löytää. Molemmissa katoksissa on puumerkkipolun reitin esittelevä kohokartta. Näkövammainen retkeilijä voi ennen polulle lähtöä tutustua kohokartan avulla siihen, millainen reitti on kyseessä ja minkälaisia toimintoja reitin varrella on vastassa.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 04.12.2012 § 290

HEL 2012-013809 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Kaupungissa on 70 leikkipuistoa, joissa sosiaalivirasto järjestää ohjattua leikkitoimintaa. Erikoistason esteettömyyden leikkipuistot on määritelty tavoitteellisesti koko kaupungin alueelle. Määrittelyn ovat tehneet Helsinki kaikille -projekti, rakennusvirasto ja sosiaalivirasto. Valtuustoaloitteessa mainitut kohokartat, tummuuskontrastit, helppo pyörätuolilla liikkuminen sekä hiekkapöytä ja mahalauta kuuluvat erikoistason leikkipuistojen kriteereihin.

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien esteettömyyslinjauksien (29.10.2012) tarkoituksena on toimia yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina esteettömyysasioissa. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille. Hallintokunnat määrittelevät itse varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden toteutusaikataulun. Leikkipuistojen toteutustoimenpiteistä on vastannut sosiaalivirasto.

Terveyslautakunta kannattaa esteettömien leikkipuistojen rakentamista, sillä ne mahdollistavat kaikenikäisten liikkumis- ja toimimisesteisten osallistumisen leikkipuistotoimintaan."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566