Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/14

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 43

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite suoran joukkoliikenneyhteyden perustamisesta bussilinjan 55 reitille

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittäisi mahdollisuutta perustaa suora joukkoliikenneyhteys vanhan bussilinjan 55 reitille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että syksyllä 2012 tehty muutos liittyi mm. linjan 16, 18 ja 24 reittien muutoksiin sekä Herttoniemen ja Latokartanon yhteyksien parantamistarpeisiin. Lisäksi linja 55 on ollut epätäsmällinen hitaasta keskustaosuudesta johtuen.

Koskelasta on tarjolla linjalle 55 vaihtoehtoisia yhteyksiä Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksiin, sillä linjan 65A pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä maankäytöstä. Vuoden 2013 alusta lukien Koskelasta on vaihdoton yhteys Hakaniemeen, sillä 55/55K ajaa Hakaniemen ja Merihaan kautta reittiä Unioninkatu - Pitkäsilta - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

2

HSL:n lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 100

HEL 2012-012531 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566