Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/37

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 66

Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om anställning av vikarier för fortbildningsdagar

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarja Tenkulan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tenkula föreslår i sin motion att vikarier ska anställas på stadens arbetsplatser utgående från att de anställda årligen har möjlighet att delta i tre fortbildningsdagar för att utveckla sina yrkeskunskaper.

Stadsstyrelsen hänvisar till personalnämndens utlåtande, i vilket nämnden framhäver betydelsen av personalens kunskaper och vikten av att utveckla sig själv. Det konstateras i utlåtandet att personalen inom social- och hälsovården har en särskild förpliktelse att delta i fortbildningen. Stadens övriga personal har inget motsvarande minimikrav i fråga om utbildning. Det konstateras dessutom i utlåtandet att frånvaro på grund av fortbildning planeras i förväg och att det i de flesta fallen är möjligt att utnyttja interna arbetsarrangemang. Vid hälsovårdscentralen används reservpersonal och det är möjligt att anställa en vikarie genom Seure. Alla nödvändiga fortbildningsdagar har genomförts vid hälsovårdscentralen på årsnivå. Personalcentralen anser därför att man inte behöver börja anställa s.k. fortbildningsvikarier.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare att på basis av den för personalrapporten sammanställda statistiken har personalen 3,4 utbildningsdagar om året i genomsnitt. Utfallet av fortbildningsdagar är sannolikt ännu något större än statistikgenomsnittet. Förvridning orsakas till exempel av att en del av personalen inte fyller i en skriftlig utbildningsansökan för en relativt kort, avgiftsfri utbildning. Dylika utbildningar kommer då inte med i statistiken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Tarja Tenkulan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 123

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tarjan Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Henkilöstökeskus 9.1.2013

HEL 2012-012537 T 00 00 03

Henkilökunnan osaamisesta ja sen kehittämisestä huolehtiminen on tärkeää nykyään ja yhä tärkeämpää tulevaisuudessa.  Vastuu tästä on sekä työntekijällä itsellään että työnantajalla, kuten aloitteessa todetaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilökunnan tulee osallistua vuosittain vähintään kolmen työpäivän ajan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen lasketaan erillisten koulutuspäivien lisäksi työpaikalla tapahtuva koulutus. Muulla henkilökunnalla ei ole vastaavaa täydennyskoulutuksen vähimmäismäärää.

Osallistuminen henkilöstökoulutukseen suunnitellaan etukäteen yhdessä esimiehen kanssa, ja koulutukseen osallistumiset otetaan huomioon työvuorosuunnittelussa. Lyhyistä poissaoloista aiheutuvat sijaistustarpeet pyritään ensisijaisesti hoitamaan työjärjestelyin ja sisäisin siirroin. Sijaisia palkataan 1 – 3 päivän poissaoloihin vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Näin ollen suurin osa henkilökunnan täydennyskoulutuksesta toteutetaan palkkaamatta sijaisia.

Aloitteessa viitataan terveyskeskukseen, jossa sijaisten käyttäminen on usein välttämätöntä lyhyidenkin poissaolojen korvaamiseen. Tällöin käytetään ensisijaisesti varahenkilöstöä tai sijainen palkataan Seuren kautta. Koulutuksesta aiheutuvat poissaolot ovat ennalta suunniteltuja, joten valtaosa koulutuspäivistä toteutuu em. järjestelyjen avulla. Esimerkiksi sairaustapausten sattuessa saattaa kuitenkin olla, että suunniteltua koulutusta joudutaan siirtämään.  Kaikki välttämättömät täydennyskoulutuspäivät ovat kuitenkin toteutuneet vuositasolla. Varahenkilöstössä oli vuoden 2012 lopussa 267 henkilöä.

Henkilöstökeskus katsoo, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä.

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566