Helsingfors stad

Protokoll

3/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 46

Ryj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om en utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder

Bordlades 13.02.2013

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Eija Loukoila och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Nordsjö bro ska byggas om och att det ska byggas en ny bro för gång- och cykeltrafik.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att Nordsjö bro är i dåligt skick och att de nuvarande arrangemangen angående bl.a. körfälten inte är bra med tanke på fordonstrafiken eller gång- och cykeltrafiken.

Det blir aktuellt att bygga om bron först åren 2018–2019. Byggnadskontoret har i samarbete med stadsplaneringskontoret börjat utreda möjligheterna att bygga en ny gång- och cykelbro i samband med att den nuvarande bron byggs om.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 103

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.11.2012 § 525

HEL 2012-013137 T 00 00 03

Päätös

Eija Loukoila on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ja 15 muuta allekirjoittajaa esittävät Vuosaaren sillan kunnon selvittämistä sekä sillan korjauksen suunnittelua ja peruskorjauksen aikatauluttamista.

Vuosaaren silta, kuten kaikki muutkin rakennusviraston vastuulla olevat sillat, luokitellaan eri kuntoluokkiin systemaattisista sillantarkastuksista saatavien tunnuslukujen perusteella. Samaa tarkastus- ja luokitusjärjestelmää käyttävät valtion liikennevirasto sekä useat kaupungit. Vuosaaren silta luokitellaan luokkaan ”huono”. Kuntoluokka ”huono” tarkoittaa, että sillan peruskorjaus on tehtävä lähivuosina. Vuosaaren silta on nimikkeenä peruskorjaukseen tulevien siltojen listalla, mutta peruskorjausta ei ole ohjelmoitu tälle taloussuunnitelmakaudelle. Sillan korjaus on näillä näkymin ajankohtainen vuosina 2018 - 2019.

Nykyinen sillan kaistajärjestely on perua 90-luvun lopulta, jolloin sillalle lisättiin yksi ajokaista. Ajokaistan lisääminen muutti sillan poikkileikkauksen ahtaaksi, eikä nykyinen järjestely ole hyvä sen enempää ajoneuvoliikenteen kuin kevyenkään liikenteen kannalta.

Sillan leventämisestä tehtiin rakennesuunnitelma kymmenisen vuotta sitten, mutta sillan rakenteen vuoksi suunnitelma on teknisesti monimutkainen, kallis toteuttaa, eikä välttämättä kovin toimiva. Paras ratkaisu olisi uusi kevyen liikenteen silta nykyisen sillan viereen. Liikenteen kannalta soveliain ajankohta uuden sillan rakentamiselle olisi sillan peruskorjauksen yhteydessä, jolloin uutta siltaa voisi hyödyntää työnaikaisissa liikennejärjestelyissä.

Rakennusvirasto ryhtyy selvittämään yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista Vuosaaren sillan viereen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566