Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/24

 

13.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 53

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä

Pöydälle 13.02.2013

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Herttoniemeen tehtäisiin koirapuisto Hiihtomäentien/Karhutien ja Itäväylän välille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemeen otetaan huomioon päivitettäessä koira-aitausten verkostoa.

Nykyinen Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus jaetaan suurten ja pienten koirien alueisiin. Roihuvuoren ja Herttoniemen välinen iso koira-aitaus on myös Herttoniemestä käsin käytettävissä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2013 § 110

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.12.2012 § 566

HEL 2012-013810 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa päivitetään parhaillaan koirapalvelulinjauksia. Aloitteessa esitetty uuden koira-aitauksen tarve Länsi-Herttoniemessä otetaan huomioon suunniteltaessa linjauksessa esitettävää koira-aitausten verkostoa.

Rakennusvirasto välttää mahdollisuuksien mukaan koira-aitausten rakentamista asutuksen välittömään läheisyyteen, koska niistä on aiheutunut toisinaan melu- ja muita haittoja sekä liikenteellisiä ongelmia. Esikaupunkialueilla on pyritty noudattamaan vähintään sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin, mutta kantakaupungissa välimatka asutukseen jää usein lyhyemmäksi. Koska koira-aitaukset herättävät usein myös runsaasti vastustusta, rakennusvirasto edellyttää niille aina paikallisten asukasyhdistysten kannatusta.

Aitauksissa ulkoilutettavien koirien turvallisuuden parantamiseksi on perustettu erillisiä aitauksia pienille ja suurille koirille. Kantakaupungissa on useita pieniä aitauksia, jotka eivät ole jaettavissa. Näistä aitauksista joitain saatetaan poistaa tai osoittaa ainoastaan pienten koirien käyttöön.

Siilitien tuntumassa sijaitsevaa Herttoniemen aluepuiston koira-aitausta laajennettiin muutama vuosi sitten. Samalla piti erottaa osa aitauksesta pienille koirille, mutta pienen käyttäjäryhmän painostuksesta aitauksen jakaminen jäi tuolloin toteuttamatta. Herttoniemen aluepuiston koira-aitaus tullaan jakamaan kahtia. Työt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2012. Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä.

Aloitteessa ehdotetaan Herttoniemen uuden koira-aitauksen paikaksi metsikköä Hiihtomäentien, Karhutien ja Itäväylän välissä. Sinne on kuitenkin vaikea sijoittaa koira-aitausta niin, että riittävä etäisyys asuntoihin toteutuisi. Kyseisellä viheralueella sijaitseva leikkipuisto rajoittaa myös järjestelyjä, koska koirien vienti leikkipaikalle on kielletty ja osa puiston reiteistä kulkee leikkipuiston kautta.

Muutamia, jo aiemmin tarpeelliseksi todettuja koira-aitauksia on odottamassa rakennusvuoroaan.

Käsittely

11.12.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotuksen kappaleen viisi loppuun seuraava virke: "Roihuvuoren ja Herttoniemen teollisuusalueen välissä olevalle isolle koira-aitaukselle on matkaa noin kilometrin verran osasta Herttoniemeä ja on siten hyvin myös Herttoniemeläisten koirien käytettävissä."

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleen kuusi kaksi viimeistä virkettä ja kappaleen seitsemän ensimmäinen virke.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638

kaisu.ilonen(a)hel.fi

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566