Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 18

Borgen till stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem

HEL 2012-016961 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning utan att kräva säkerhet bevilja proprieborgen för lån på högst 7 500 000 euro som stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem får för ombyggnad av pensionärshuset vid Hoplaksvägen 5, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

400-vuotiskotisäätiön anomus takauksen myöntämiseksi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning utan att kräva säkerhet bevilja proprieborgen för lån på högst 7 500 000 euro som stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem får för ombyggnad av pensionärshuset vid Hoplaksvägen 5, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Sammandrag

Bostadsproduktionsbyrån är byggherre för ombyggnaden av pensionärshuset vid Hoplaksvägen 5. Totalkostnaderna uppgår till 8 108 878 euro. De täcks med ett räntestödslån på 6 438 000 euro, ett understöd på 715 000 euro från ARA och ett lån på högst 1 000 000 euro från en penninginrättning.

Föredraganden

Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem hör till stadskoncernen, och dess fastigheter är i stadens ägo. Stiftelsen har därför inte sådana säkerheter som krävs för lån. Enda möjligheten är följaktligen att staden beviljar borgen för lånen. Stadsfullmäktige beviljade senast 20.6.2007 stiftelsen borgen för ett motsvarande ändamål. Borgen gällde då ett lån på 7 200 000 euro för ombyggnad av pensionärshuset vid Kranksvägen 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

400-vuotiskotisäätiön anomus takauksen myöntämiseksi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 31

HEL 2012-016961 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön Huopalahdentie 5:n vanhusten asuintalon peruskorjauksen rahoittamiseen saamien enintään 7 500 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566