Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 21

Stadens borgen till Busholmens parkering Ab

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning utan att kräva säkerhet bevilja Busholmens parkering Ab proprieborgen för lån på högst 40 000 000 euro som bolaget får för att bygga en parkeringsanläggning och skyddsrumsplatser, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs understödd av ledamoten Eija Loukoila under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny beredning utgående från att det i enlighet med programmet för boende och markanvändning utreds hur bilplatserna kan genomföras så att kostnaderna för anläggningen och underhållet hänförs till dem som använder bilplatserna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Otso Kivekäs förslag om återremiss godkänts.

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det i enlighet med programmet för boende och markanvändning utreds hur bilplatserna kan genomföras så att kostnaderna för anläggningen och underhållet hänförs till dem som använder bilplatserna.

Ja-röster: 56
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 29
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning utan att kräva säkerhet bevilja Busholmens parkering Ab proprieborgen för lån på högst 40 000 000 euro som bolaget får för att bygga en parkeringsanläggning och skyddsrumsplatser, varvid borgen utöver själva lånen ska omfatta räntor och eventuella indrivningskostnader.

Sammandrag

Busholmens parkering Ab har inlett ett byggprojekt som gäller en parkeringsanläggning inne i berget i området Busholmsklippan. De preliminära beräknade kostnaderna för parkeringsanläggningen (ca 900 bilplatser) och skyddsrumsplatserna (ca 9 000) uppgår till 54,4 mn euro exklusive moms. Bolaget behöver ett lån för byggtiden och sköter den slutliga finansieringen med anslutningsavgifter från de bostads- och fastighetsbolag som bildas. Bolaget saknar säkerheter som penninginrättningar godkänner för lån.

Föredraganden

Staden äger hela aktiestocken i bolaget och anser det vara motiverat att proprieborgen beviljas utan säkerhet eftersom bolaget inte har tillräckliga realsäkerheter till sin disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Bilagor

1

Jätkäsaaren Pysäköinti Oyn takaushakemus

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy_Täydennys takaushakemukseen.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varanhallinta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 34

HEL 2012-016665 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen ja väestönsuojapaikkojen rakentamiseen saamien enintään 40 000 000 euron suuruisten lainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

14.01.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Elina Moisio: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Kannattajat: Ville Ylikahri

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteltavaksi, siten, että AM ohjelman mukaisesti selvitetään miten autopaikat voidaan toteuttaa siten että niiden rakentamisen ja ylläpidon kustannukset osoitetaan autopaikan käyttäjille.

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Eija Loukoila, Elina Moisio, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566