Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/11

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 22

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 2013-2016

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Astrid Thors valtuutettu Marcus Rantalan kannattamana esittänyt kaupunginhallituksen esittämien uskottujen miesten lisäksi vielä seuraavaa henkilöä uskotuksi mieheksi:

**************************

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Astrid Thorsin vastaehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kaupunginhallituksen esittämien uskottujen miesten lisäksi haluan vielä esittää seuraavaa henkilöä uskotuksi mieheksi:

**************************

Jaa-äänet: 50
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 8
Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Björn Månsson, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Päivi Storgård, Astrid Thors, Thomas Wallgren

Tyhjä: 24
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 3
Sami Muttilainen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

3

Äänestyslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 §:n mukaan on kaupunginvaltuuston valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljäksi vuodeksi kerrallaan vähintään kuusi henkilöä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja tuntevia.

Uskotun miehen vaalikelpoisuudesta on edellä sanotun lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä on säädetty. Käräjäoikeuslain 7 §:n (813/08) mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Käräjäoikeuslain 6 §:n 1 momentissa (459/99) todetaan, että lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Saman lain 6 §:n 2 momentin (451/11) mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Lisäksi uskottuja miehiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a § (232/05), jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoja lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Uskottujen miesten toimikausi on sama kuin kunnallisten lautakuntien toimikausi eli neljä vuotta. Nykyisten uskottujen miesten toimikausi päättyy siten 31.12.2012. Uskotut miehet olisi valittava nelivuotiskaudeksi 2013 - 2016.

Huomioon ottaen kiinteistönmuodostamislain ja tasa-arvolain asiaa koskevat määräykset tulisi kaudelle 2013 - 2016 valita päätösehdotuksessa mainitut uskotut miehet, jotka ovat antaneet suostumuksensa kyseisiin tehtäviin.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus (KML 7 §). Uskottujen miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston kirje

2

Salassa pidettävä (HetiL 13 § ja JulkL 16 § 3 mom.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Uskotut miehet

 

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 38

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä 1:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 699

HEL 2012-016791 T 00 00 02

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten valittaisiin neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi 2013 - 2016 seuraavat henkilöt, joiden yhteystiedot ilmenevät liitteestä:

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Esittelijä

kaupungingeodeetti

Heikki Laaksonen

Lisätiedot

Anne Ahola, kanslianhoitaja, puhelin: 310 31939

anne.ahola(a)hel.fi

Jarno Mansner, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31945

jarno.mansner(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566