Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/17

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 28

Helsingfors stads deltagande i inrättandet av Urhea-stiftelsen

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att staden som en av stiftarna deltar i inrättandet av Urhea-stiftelsen tillsammans med de övriga stiftarna som anges i beskrivningen.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt överföra fyrtiofem tusen (45 000) euro till stiftelsekapitalet.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom godkänna de bifogade utkasten till stiftelseurkund och till stadgar för stiftelsen.

Stadsfullmäktige beslutade vidare konstatera att förutsättningen för att beslutet verkställs är att både Esbo och Vanda stad fattar ett positivt beslut om att delta i inrättandet av stiftelsen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Oikeuspalvelujen lausunto koskien Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi

2

oikeuspalvelujen kommentit urhea-säätiön sääntöluonnokseen.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar att staden som en av stiftarna deltar i inrättandet av Urhea-stiftelsen tillsammans med de övriga stiftarna som anges i beskrivningen.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt överföra fyrtiofem tusen (45 000) euro till stiftelsekapitalet.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom godkänna de bifogade utkasten till stiftelseurkund och till stadgar för stiftelsen.

Stadsfullmäktige beslutar vidare konstatera att förutsättningen för att beslutet verkställs är att både Esbo och Vanda stad fattar ett positivt beslut om att delta i inrättandet av stiftelsen.

Föredraganden

Urhea-stiftelsens bakgrund och syfte

För tillfället finns det 19 idrottsakademier Finland. Vissa av dem har erhållit status som officiella av Finlands Olympiska Kommitté kvalitetsauditerade idrottsakademier. Akademierna har ett gemensamt mål att på bästa möjliga sätt kombinera idrott och studier.

Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea är ett samarbetsnätverk som bildades år 2003 och som hittills inte har varit en juridisk person.

Det har visat sig nödvändigt att organisera Urheas administrativa ställning med anledning av att Olympiska Kommittén börjar bevilja årligt understöd för verksamheten. Enligt toppidrottens förändringsarbetsgrupps planer ska idrottsakademiernas roll erkännas när det gäller samordning av idrottsfunktioner på lokal nivå i Finland.

Urhea ska nu inrätta en allmännyttig stiftelse för att administrativt och juridiskt klarlägga sin verksamhet.

Stiftelsen har som syfte att främja den dagliga träningen för idrottare som bor och tränar i regionen och att i samarbete med olika aktörer komma med nya möjligheter att kombinera idrott och studier.

Stiftelsen utvecklar den dagliga träningen, övnings- och träningsförhållandena, tjänster som stöder idrottarens och tränarens arbete och möjligheterna att sammanjämka studier och idrott. Stiftelsen främjar forskningen inom idrott och motion och tillhandahåller idrottsträningtjänster.

Urheas verksamhet är avsedd för unga idrottare som siktar mot toppen eller redan är toppidrottare på internationell nivå. Urhea bedriver mångsidigt samarbete med Helsingfors, Esbo och Vanda stad, med läroanstalterna på andra stadiet och med yrkeshögskolorna i regionen. Därutöver har Urhea som mål att bygga upp ett funktionellt samarbetsnätverk med högstadieskolorna och grenförbunden och att främja det av toppidrottens förändringsarbetsgrupp lanserade konceptet om idrottarens stig.

I slutet av 2011 hade Urhea 1 737 medlemmar som delas upp i tre nivågrupper. Idrottarna på nivå 1 får tränarunderstöd av Olympiska Kommittén eller Paralympiska Kommittén, idrottarna på nivå 2 är vuxna eller unga landslagsidrottare och idrottarna på nivå 3 är stigande toppidrottare på utmanarnivå.

Urheas verksamhet omfattar sammanlagt 27 grenförbund och cirka 50 tränare i huvudsyssla inom samarbetsgrenarna. Idrottsakademin är funktionellt och strategiskt sett en viktig samarbetspartner för grenarna och akademin strävar att stöda träningsutvecklingen inom idrottsgrenarna genom att ge en utomståendes syn på och handledning i grenarna.

Stiftelsens organ och stiftare

Stiftelsens styrelse kommer att ha 6–9 ordinarie ledamöter. Dessutom har stiftelsen en delegation med 25–50 ledamöter. Varje stiftare representeras av en ledamot i delegationen. Stiftarna utser sina representanter i delegationen för två år åt gången. Delegationen utser ledamöterna i styrelsen för två års mandattid. Av styrelsens medlemmar är hälften i tur att avgå årligen.

Urhea har bjudit in följande aktörer som stiftare:

Esbo, Vanda och Helsingfors stad, Finlands Olympiska Kommitté, Forskningscentralen för tävlings- och elitidrott, Kisakallio Idrottsinstitut, yrkeshögskolan Arcada, Helmi Liiketalousopisto, Esboregionens utbildningssamkommun Omnia, yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Metropolia och Laurea, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Med undantag av Helsingfors och Vanda stad har aktörerna ovan fattat beslut om att delta i inrättandet av stiftelsen.

Urheas stiftelsekapital har planerats uppgå till 100 000–140 000 euro. Summan består av Helsingfors, Esbo och Vanda sammanlagda andel på 80 000 euro som uppskattningsvis fördelas mellan städerna enligt följande: Helsingfors 45 600 euro, Esbo 19 200 euro och Vanda 15 200 euro. De övriga stiftarnas andelar uppgår till 5 000–10 000 euro.

Under beredningen av ärendet har Helsingfors stad tillkännagett att staden inte tänker separat finansiera stiftelsens verksamhet utan stadens ekonomiska satsningar hör till stadens normala verksamhet för att upprätthålla utbildningssystemen och förutsättningarna för motion i staden.

Åtgärderna för inrättande av stiftelsen

Stadsstyrelsen konstaterar att inrättandet av stiftelsen har beretts i samarbete med förvaltningscentralens rättstjänst och ekonomi- och planeringscentralen. Idrottsnämnden har gett utlåtande i frågan.

Rättstjänsten har föreslagit preciseringar och tekniska justeringar i stadgarna, som har meddelats till den aktör som sköter inrättandet av stiftelsen. De föreslagna korrigeringarna i stadgarna kommer att beaktas innan stiftelsen inrättas.

Stadsstyrelsen meddelar också att om stadsfullmäktige godkänner detta förslag, kommer stadsstyrelsen att

-        uppmana ekonomi- och planeringscentralen att överföra Helsingfors stads andel av stiftelsekapitalet, fyrtiofem tusen (45 000) euro, från budgetmomentet 1 04 02, till stadsstyrelsens disposition, (företagssignum 1000), för projektet 1 04 02 00643

-        uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att på stadens vägnar underteckna de nödvändiga stiftelseurkunderna och övriga handlingar och att i dessa göra de ändringar som registermyndigheterna förutsätter och andra mindre justeringar

-        uppmana roteln för bildningsväsendet att till koncernsektionen bereda utnämningen av stadens representant i styrelsen för den stiftelse som ska inrättas.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att beslutet om att delta i inrättandet av stiftelsen är villkorligt. Förutsättningen för verkställandet av beslutet är att både Esbo och Vanda beslutar delta i inrättandet av stiftelsen. Esbo stad har redan fattat beslut om att delta i inrättandet av stiftelsen.

Föredragandens ställningstagande

Flera finländska toppidrottare och idrottare som siktar mot toppen studerar i Helsingforsregionen. Som stiftare i Urhea-stiftelsen säkerställer Helsingfors stad för egen del att staden också i framtiden är lockande som Finlands ledande studie- och idrottsstad. Det ligger i stadens intresse att de idrottande studerandena utexamineras till ett yrke antingen under eller efter idrottskarriären.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Oikeuspalvelujen lausunto koskien Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi

2

oikeuspalvelujen kommentit urhea-säätiön sääntöluonnokseen.pdf

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2013 § 71

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi perustettavaan Urhea-säätiöön yhdessä muiden selostusosassa ilmoitettujen perustajajäsenten kanssa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee luovuttaa säätiön säädepääomaksi neljäkymmentäviisituhatta (45 000) euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevat luonnokset säätiön säädekirjasta ja säätiön säännöistä.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee todeta tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevan, että sekä Espoon että Vantaan kaupungit ovat tehneet myönteisen päätöksen säätiöön mukaan lähtemisestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 10.1.2013

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) on kutsunut Helsingin kaupungin perustajaksi Urhean toimintaa selkeyttämään tarkoitettuun säätiöön, jonka suunniteltu nimi olisi Urhea-säätiö.

Oikeuspalvelujen lausunnon antamista varten saamat olennaisimmat asiakirjat ovat Helsingin kaupungille osoitettu kutsu säätiön perustajajäseneksi liitteineen, 10.4.2012 päivätyt luonnokset säädekirjaksi ja säätiön säännöiksi sekä vuosien 2010 ja 2011 Urhean toimintakertomukset. Oikeuspalvelut esittää näiden asiakirjojen pohjalta Urhea-säätiöön perustajana osallistumisesta lausuntonaan seuraavaa.

Säätiöittäminen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) ei tällä hetkellä ole oikeushenkilö, vaan se toimii eri tahojen yhteistyöverkostona. Urhea on esittänyt säätiöittämisen perusteluna tarvetta selkeyttää urheiluakatemian toimintaa oikeudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisempään muotoon.

Oikeuspalveluiden näkemyksen mukaan Urhean toiminnan järjestäminen yhteisömuotoiseksi siten, että Urheasta muodostetaan itsenäinen oikeushenkilö, on tarkoituksenmukaista. Oman selvitystyönsä perusteella Urhea on pitänyt säätiömuotoa tarkoituksenmukaisimpana hallintomallina. Oikeudellista estettä Urhean toiminnan järjestämiseen säätiömuodossa ei ole.

Säädekirja ja säännöt

Oikeuspalvelut on saanut 10.4.2012 päivätyt luonnokset säädekirjaksi ja säätiön säännöiksi. Säädekirjaa ja säätiön sääntöjä on alla arvioitu näiden luonnosten perusteella.

Luonnoksissa säätiön säännöiksi ja säädekirjaksi ei aseteta perustajille velvollisuuksia osallistua säätiön rahoittamiseen säätiöpääoman maksamisen lisäksi. Säätiöpääomaksi on kaupungille esitetyssä kutsussa suunniteltu 130.000 euroa. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien osuus olisi yhteensä 80.000 euroa jakautuen niiden asukaslukujen suhteessa. Säätiön tulevan rahoituksen tarpeesta tai sen järjestämisestä ei kutsussa tai säätiön sääntöluonnoksessa ole mainintaa. Sääntöluonnoksen 3 §:ssä todetaan säätiöllä olevan oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muulla tavoin kartuttaa omaisuuttaan. Pykälän mukaan säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Sääntöluonnoksen mukaan säätiössä on valtuuskunta. Valtuuskunta ei voi edustaa säätiötä ulospäin ja säätiön sisäisissä asioissa sillä on päättämisvalta ainoastaan säännöissä määrätyissä asioissa. Yleistoimivalta säätiön asioissa on säätiön lakisääteisellä toimielimellä hallituksella. Valtuuskuntaan kuuluu 25-50 jäsentä. Kullakin perustajataholla on sääntöluonnoksen mukaan oikeus nimetä valtuuskuntaan yksi jäsen. Valtuuskunnan muut jäsenet valitsee valtuuskunta. Sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunta mm. nimeää säätiön hallituksen, joka koostuu 6-9 varsinaisesta jäsenestä, sekä päättää säätiölain edellytysten vallitessa säätiön sääntöjen muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä on sijoitettavaan kokonaissäätiöpääomaan nähden huomattavan suuri, mutta ottaen huomioon säätiön verkostoluonteen todennäköisesti perusteltu.

Helsingin kaupungilla olisi edellä mainitun perusteella perustajana oikeus nimetä yksi jäsen enimmillään 50-jäseniseen valtuuskuntaan. Sääntöluonnoksen mukaan perustajilla ei ole oikeutta nimetä hallituksen jäseniä, vaan kaikki hallituksen jäsenet nimeää valtuuskunta.

Sääntöluonnoksen 7 §:n mukaan valtuuskunta käsittelee vuosikokouksessaan mm. hallituksen ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Sääntöluonnoksen 7 §:ssä käytetty termi käsitellä jättää epäselväksi sen, päättääkö valtuuskunta toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä hallituksen esityksestä vai onko valtuuskunnalla oikeus ainoastaan lausua toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Sääntöluonnoksen 9 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan, hoitaa ja kartuttaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta ja sijoittaa niitä turvatusti ja tuloja tuottavasti sekä valmistella ja hyväksyä valtuuskuntaa kuultuaan säätiön strategia ja organisaatiorakenne. Sääntöluonnoksen 9 §:n perusteella vaikuttaa siltä, että valtuuskunnalla on ainoastaan oikeus lausua talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta päätösvallan asiassa ollessa hallituksella. Sääntöluonnoksen perusteella valtuuskunnan toimivalta asiassa jää kuitenkin epäselväksi. Oikeuspalvelujen näkemyksen mukaan tulisi hallituksen ja valtuuskunnan välisen toimivallan selventämiseksi ja säätiölain vaatimusten täyttämiseksi ottaa sääntöjen 6 §:ään listaus valtuuskunnan tehtävistä.

Sääntöluonnos ja säädekirjaluonnos ovat yksityiskohdiltaan sellaiset, että oikeuspalvelujen käsityksen mukaan on epätodennäköistä, että rekisteriviranomainen voi vahvistaa sääntöluonnoksen mukaiset säännöt sellaisenaan säätiön säännöiksi. Esimerkiksi säädekirjaluonnoksen ja sääntöluonnoksen mukainen säätiön tarkoitus poikkeavat toisistaan ja sääntöluonnoksen määritys hallintoneuvoston tehtävistä ei ole täsmällinen.

Sääntöluonnoksen säännöt sisältävät myös kunnallisen perustajan kannalta epätarkoituksenmukaisia yksityiskohtia. Esimerkiksi sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunta on kutsuttava koolle todistettavalla tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, mikä on kunnallisen päätöksenteon kannalta tosiasiallisesti liian lyhyt aika päättää kunnallisen perustajajäsenen nimeämä valtuuskunnan jäsen tai antaa omistajaohjauksen mukaisia ohjeita kunnallisen perustajajäsenen nimeämälle valtuuskunnan jäsenelle. Samanlaisia ongelmia kunnallisen perustajan kannalta aiheuttaa se, että sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunnan kokouksessa voidaan käsitellä enemmistöpäätöksellä muitakin kuin kokouskutsussa mainittuja asioita.

Oikeuspalveluiden tarkemmat kommentit sääntöluonnokseen ilmenevät lausunnon liitteenä olevasta oikeuspalveluiden kommentoimasta sääntöluonnoksesta.

Edellä mainituissa sääntöluonnoksen ja säädekirjaluonnoksen yksityiskohtiin liittyvissä ongelmakohdissa on kysymys lähinnä teknisistä yksityiskohdista, joilla ei ole varsinaista vaikutusta säätiön luonteeseen tai sen tosiasialliseen toimintaan säätiön tultua perustetuksi. Helsingin kaupungin ryhtymiselle säätiön perustajaksi, ei ole oikeudellista estettä edellä mainitut seikat huomioon ottaen. Mikäli kaupunki päättää ryhtyä säätiön perustajaksi, pitää oikeuspalvelut teknisluonteisten yksityiskohtien korjaamiseksi tarpeellisena, että säädekirjan allekirjoittava taho valtuutetaan tekemään säädekirjaan ja sääntöihin rekisteriviranomaisen edellyttämiä muutoksia ja muita tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät merkittävästi muuta säätiön luonnetta tai toimintaa.

Suurilta linjoiltaan säädekirja ja sääntöluonnos mahdollistavat säätiön toiminnan järjestämisen.

Lisätiedot

Samuli Vartiainen, ma. asiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.06.2012 § 127

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea)

Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille

Urhean tavoitteet ovat tukea urheilijan päivittäisharjoittelun suunnittelua ja toteutusta, kehittää urheilijoiden opintomahdollisuuksia ja auttaa urheilijaa harjoittelun tukipalveluiden hyödyntämisessä

Urhea toimii yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa sekä monipuolisesti alueen eri oppilaitosten kanssa. Näiden lisäksi Urhean tavoitteena on kehittää yläkoulujen ja lajiliittojen välille toimiva yhteistyöverkosto ja edesauttaa Huippu-urheilun muutosryhmän lanseeraaman ”Urheilijan-polun” syntymistä.

Vuoden 2011 lopussa Urheassa oli jäsenenä 1737 urheilijaa, jotka on jaettu kolmeen tasoryhmään. 1. tason urheilijat ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean valmennettavia, 2. tason urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueurheilijoita ja 3. tason urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita.

Urhean toiminnassa on mukana kaikkiaan 27 lajiliittoa ja noin 50 päätoimista valmentajaa kumppanuuslajeissa. Urheiluakatemia on lajeille tärkeä toiminnallinen ja strateginen yhteistyökumppani, joka pyrkii tukemaan lajien valmennuksen kehitystyötä tuomalla lajiin ulkopuolista näkemystä ja ohjausta.

Urhea-säätiö

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on ollut perustamisestaan lähtien yhteistyöverkosto, joka ei ole ollut tähän asti oikeushenkilö.

Urhean hallinnollisen aseman järjestäminen on käynyt välttämättömäksi viimeistään sen jälkeen, kun Olympiakomitea on vuosittain myöntänyt toimintaan avustusta. Asia nousi esille myös Olympiakomitean vuonna 2008 tekemässä auditoinnissa. Tämä korostuu jatkossa entisestään, jos Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan urheiluakatemioiden rooli suomalaisen liikunnan paikallistason koordinoijana vahvistuu.

Urhea on nyt perustamassa yleishyödyllisen säätiön selkeyttääkseen toimintaansa hallinnollisesti ja oikeudellisesti.

Säätiön tarkoituksena on edistää seudulla asuvien ja harjoittelevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista sekä kehittää urheilun ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Säätiö kehittää päivittäisvalmennusta, harjoittelu- ja valmennusolosuhteita, urheilijan ja valmentajan työtä tukevia palveluita sekä opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta sekä tuottaa urheiluvalmennusta.

Säätiön hallituksessa tulisi olemaan 6 - 9 jäsentä. Lisäksi säätiöllä olisi valtuuskunta, johon kuuluisi 25 - 50 jäsentä. Kutakin perustajatahoa edustaa valtuuskunnassa jäsen, jonka kukin perustajataso valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Säätiön sääntöjä on valmisteltu myös yhdessä Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Urhea on kutsunut säätäjiksi seuraavat tahot:

Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit, Suomen Olympiakomitean, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Arcada yrkeshögskolanin, Helmi liiketalousopiston, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut.

Edellä mainituista Suomen Olympiakomitea, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Helmi liiketalousopisto, Arcada sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ovat jo hyväksyneet kutsun. Muiden osalta asian käsittely on vielä kesken.

Urhean säädepääomaksi on suunniteltu 130 000 euroa. Tämä koostuisi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien jakamasta 80 000 euron osuudesta (arviolta Helsinki 45 600 euroa, Espoo 19 200 euroa ja Vantaa 15 200 euroa) ja muiden säätäjien  5 000 - 10 000 euron osuudesta.

Valmistelun yhteydessä on tehty tiettäväksi, että Helsingin kaupunki ei aio erikseen rahoittaa säätiön toimintaa, vaan sen taloudelliset panostukset ovat sen normaaleja koulutusjärjestelmän ja liikuntaedellytysten ylläpitoa.

Helsingin seudulla opiskelee iso joukko suomalaisia huippu-urheilijoita tai huipulle pyrkiviä urheilijoita. Urhea-säätiön perustajana Helsingin kaupunki omalta osaltaan varmistaa myös jatkossa houkuttelevuuttaan Suomen johtavana opiskelu- ja urheilukaupunkina. Urheilevien opiskelijoiden valmistuminen ammattiin joko urheilu-uran aikana tai sen jälkeen on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Käsittely

19.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Petteri Huurre

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566