Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/16

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 27

Val av ledamöter i Kårkulla samkommuns fullmäktige för den mandattid som börjar med år 2013

HEL 2012-017179 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja tre ledamöter och tre personliga ersättare i Kårkulla samkommuns fullmäktige för den mandattid som börjar med år 2013 enligt följande:

Ledamöter

Personliga ersättare

 

 

Auterinen Iiro

Luostarinen Sirpa-Maaria 

Träskman Anhild

Wallius-Virkkula Heidi 

Östergård Inger

Heikkinen Lauri 

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja tre ledamöter och tre personliga ersättare i Kårkulla samkommuns fullmäktige för den mandattid som börjar med år 2013 enligt följande:

Ledamöter

Personliga ersättare

 

 

Auterinen Iiro

Luostarinen Sirpa-Maaria 

Träskman Anhild

Wallius-Virkkula Heidi 

Östergård Inger

Heikkinen Lauri 

 

Föredraganden

Kårkulla samkommun är en i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda avsedd samkommun med uppgift att bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskommuner. Helsingfors är medlem i samkommunen.

Helsingfors stad har enligt grundavtalet rätt att välja tre ledamöter och tre personliga ersättare i samkommunens fullmäktige. Samkommunens fullmäktige har en mandattid på fyra år.

Kvotprincipen i 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska följas vid valet, dvs. kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kårkulla samkommun

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Taloushallintopalvelut

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.01.2013 § 70

HEL 2012-017179 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 20013 alkavaksi toimikaudeksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Auterinen, Iiro

Luostarinen, Sirpa-Maaria

Östergård, Inger

Heikkinen, Lauri 

Träskman, Anhild

Wallius-Virkkula, Heidi 

 

 

14.01.2013 Pöydälle

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566