Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 17

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden 2013 - 2016

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag och bilaga 1 välja tio medlemmar och tio personliga suppleanter i delegationen för polisen för mandattiden 2013–2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Poliisin neuvottelukunta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin poliisi

Bilaga 1

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja tio medlemmar och tio personliga suppleanter i delegationen för polisen för mandattiden 2013–2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Enligt 13 § i polisförvaltningsförordningen (158/96) ska polisstyrelsen fastställa antalet medlemmar i delegationen för polisen. Varje medlem har en personlig suppleant. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för polisinrättningen till delegationen. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller vice ordförande. I fråga om förrättande av val gäller enligt 14 § i tillämpliga delar vad som bestäms i 59–62 § i kommunallagen.

Polisstyrelsen har fastställt antalet medlemmar i delegationen till tio.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Poliisin neuvottelukunta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin poliisi

Bilaga 1

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus, turvallisuus- ja valmiusosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 30

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2016 poliisin neuvottelukuntaan kymmenen jäsentä ja kymmenen henkilökohtaista varajäsentä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566