Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 20

Överskridningar i 2013 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2012 och överföring av ett anslag

HEL 2013-000194 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, förvaltningscentralen, ekonomi- och planeringscentralen, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, direktionen för svenska arbetarinstitutet, direktionen för finska arbetarinstitutet, direktionen för stadsmuseet, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2013 års budget med det angivna beloppet.

kapitel/ moment

 

euro

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition 

17 089 000

1 11

Förvaltningscentralen

142 000

1 39 03

Centraliserad IT-verksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

4 12

Svenska arbetarinstitutet

34 000

4 15

Stadsbiblioteket

300 000

4 18

Stadsmuseet

30 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet

1 690 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

23 285 000

 

 

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

4 920 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

16 785 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

2 240 000

 

 

 

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

3 747 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen

5 253 000

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

2 856 000

 

 

 

8 03

Gator, trafikleder och banor

 

8 03 09 

Ombyggnad och trafikregleringar

1 400 000

8 03 10 

Samprojekt med Trafikverket

9 340 000

8 03 17

Kronbergsstranden

2 410 000

8 03 18

Böle

800 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

530 000

 

 

 

8 05  

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum

1 400 000

 

 

 

8 06

Anläggande av parker

 

8 06 14

Parker på Busholmen

300 000

 

 

 

8 07

Idrottsplatser

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser

2 000 000

 

 

 

8 08

Högholmens djurgård

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

273 000

 

 

 

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 02

Ekonomi- och planeringscentralen

2 126 000

8 09 04 

Förvaltningscentralen

280 000

8 09 06

Räddningsväsendet

1 905 000

8 09 12

Byggnadskontoret

268 000

8 09 14

Utbildningsverket

1 256 000

8 09 17

Finska arbetarinstitutet

75 000

8 09 19

Biblioteksväsendet

260 000

8 09 32

Social- och hälsovårdsverket

1 870 000

8 09 33

Barnomsorgsverket

206 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet

250 000

8 09 36

Fastighetsväsendet

305 000

8 09 37 

Byggnadstillsyn

170 000

 

 

 

8 22 

Värdepapper, till Stns disposition

276 000

 

 

 

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

5 064 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

70 565 000

 

 

 

9 01 01 

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

10 880 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

3 950 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

14 830 000

 

Stadsfullmäktige beslutade vidare överföra 100 000 euro från momentet 4 16 (Helsingfors konstmuseum) i driftsekonomidelen till momentet 8 09 22 (Grundanskaffning av lös egendom, Helsingfors konstmuseum) i investeringsdelen.

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 23,29 mn euro i driftsekonomidelen, 70,57 mn euro i investeringsdelen (bilaga 1) och 14,83 mn euro i finansieringsdelen.

De ovan angivna överskridningsbeloppen är de högsta som kan beviljas. Det är möjligt att beloppen sjunker i samband med bokslutet eftersom de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, eventuellt blir mindre när de preciseras.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom uppmana stadsstyrelsen att vid verkställigheten på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2013.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, förvaltningscentralen, ekonomi- och planeringscentralen, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, utbildningsnämnden, direktionen för svenska arbetarinstitutet, direktionen för finska arbetarinstitutet, direktionen för stadsmuseet, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2013 års budget med det angivna beloppet.

kapitel/ moment

 

euro

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition 

17 089 000

1 11

Förvaltningscentralen

142 000

1 39 03

Centraliserad IT-verksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

4 12

Svenska arbetarinstitutet

34 000

4 15

Stadsbiblioteket

300 000

4 18

Stadsmuseet

30 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet

1 690 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt

23 285 000

 

 

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

4 920 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

16 785 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

2 240 000

 

 

 

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

3 747 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen

5 253 000

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

2 856 000

 

 

 

8 03

Gator, trafikleder och banor

 

8 03 09 

Ombyggnad och trafikregleringar

1 400 000

8 03 10 

Samprojekt med Trafikverket

9 340 000

8 03 17

Kronbergsstranden

2 410 000

8 03 18

Böle

800 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

530 000

 

 

 

8 05  

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum

1 400 000

 

 

 

8 06

Anläggande av parker

 

8 06 14

Parker på Busholmen

300 000

 

 

 

8 07

Idrottsplatser

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser

2 000 000

 

 

 

8 08

Högholmens djurgård

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

273 000

 

 

 

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 02

Ekonomi- och planeringscentralen

2 126 000

8 09 04 

Förvaltningscentralen

280 000

8 09 06

Räddningsväsendet

1 905 000

8 09 12

Byggnadskontoret

268 000

8 09 14

Utbildningsverket

1 256 000

8 09 17

Finska arbetarinstitutet

75 000

8 09 19

Biblioteksväsendet

260 000

8 09 32

Social- och hälsovårdsverket

1 870 000

8 09 33

Barnomsorgsverket

206 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet

250 000

8 09 36

Fastighetsväsendet

305 000

8 09 37 

Byggnadstillsyn

170 000

 

 

 

8 22 

Värdepapper, till Stns disposition

276 000

 

 

 

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

5 064 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

2 000 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

70 565 000

 

 

 

9 01 01 

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

10 880 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

3 950 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

14 830 000

 

Stadsfullmäktige beslutar vidare överföra 100 000 euro från momentet 4 16 (Helsingfors konstmuseum) i driftsekonomidelen till momentet 8 09 22 (Grundanskaffning av lös egendom, Helsingfors konstmuseum) i investeringsdelen.

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 23,29 mn euro i driftsekonomidelen, 70,57 mn euro i investeringsdelen (bilaga 1) och 14,83 mn euro i finansieringsdelen.

De ovan angivna överskridningsbeloppen är de högsta som kan beviljas. Det är möjligt att beloppen sjunker i samband med bokslutet eftersom de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, eventuellt blir mindre när de preciseras.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom uppmana stadsstyrelsen att vid verkställigheten på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredraganden

Förvaltningarna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2013 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2012 men blivit uppskjutna och i fråga om vilka finansieringsbehovet år 2013 klarnat först efter behandlingen av 2013 års budget och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2012. När det gäller projekt som fortsätter år 2013 inbegriper de föreslagna överskridningsbeloppen projektanslag som stadsstyrelsen beviljat ur grundberedninganslagen, dispositionsmedlen och förortsfonden.

I fråga om projekt som genomförs med externa understöd beviljas i detta sammanhang rätt att överskrida anslagen för år 2013 med belopp som är lika stora som understöden.

Ekonomi- och planeringscentralen har fått uppgifter från förvaltningarna om anslag som blev oförbrukade år 2012 och om motsvarande överskridningsbehov år 2013. Anslagen för år 2013 bör få överskridas med 23,29 mn euro i driftsekonomidelen (ca 15 mn euro år 2012) och med 70,57 mn euro i investeringsdelen (58 mn euro år 2012).

Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Primärlån på 6,23 mn euro och tertiärlån på 4,66 mn euro har inte tagits ut. Dessutom har andra lån på 3,95 mn euro som beviljats ur budgetmedlen blivit outtagna.

Förslaget omfattar dessutom några överskridningar som beror på att ett anslag i driftsekonomidelen tidigare beviljats för ett visst bestämt projekt men måste överföras till år 2013 eftersom projektet blivit uppskjutet (bl.a. kostnader för en tävling om ett centrumbibliotek, idétävling om Tallbacka, tävlingen Under broarna i Fiskehamnen, Rönnbacka köpcentrum). 

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller sammanlagt 23,29 mn euro.

1 04 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition

En andel på 900 000 euro av anslaget på momentet 1 04 02 (Dispositionsmedel, till Stns disposition) i 2012 års budget var reserverad för ett pilotförsök med servicesedlar. Ett belopp på 636 000 euro blev oförbrukat. Socialnämnden och hälsovårdsnämnden föreslår att anslaget ska få användas så länge pilotförsöket varar. Anslaget bör få överskridas med 636 000 euro.

Med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad har det för år 2012 beviljats ett särskilt anslag på 10 mn euro för åtgärder som förebygger utslagning bland unga. Anslaget är placerat på momentet 1 04 02. Stadsstyrelsen beslutade 10.12.2012 hur anslaget ska användas, vilket betyder att det i praktiken används år 2013. 

Dessutom har vissa projekt som gäller det allmänna intryck Helsingfors ger, säkerheten och trivseln m.m. finansierats med stadsstyrelsens dispositionsmedel. En del av de projekt som planerats för år 2012 fortsätter år 2013, och det är därför ändamålsenligt att 5,38 mn euro av de oförbrukade medlen beviljas i form av överskridningsrätt för år 2013. En andel på 187 000 euro av anslagen för cykelprojekt blev oförbrukad år 2012. En överskridning som motsvarar detta belopp bör beviljas för år 2013. 

Förvaltningarna föreslår att anslagen för välbefinnande hos barn och unga (medlen kopplade till välfärdsplanen för barn och unga) ska få överskridas på följande sätt:

-        med 656 000 euro i fråga om projekt administrerade av hälsovårdscentralen

-        med 33 000 euro i fråga om projekt administrerade av utbildningsverket

-        med 129 000 euro i fråga om projekt administrerade av ungdomscentralen

-        med 70 000 euro i fråga om projekt administrerade av idrottsverket

Anledningen till att anslagen för välbefinnande hos barn och unga bör får överskridas är att verksamheten fortsätter år 2013. De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 888 000 euro.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel bör få överskridas med sammanlagt 17,09 mn euro.

1 11 Förvaltningscentralen

Verksamheten i Helsinki Abroad Oy, vilken delvis finansieras med anslag för förvaltningscentralen, fick inte riktigt den planerade omfattningen år 2012. De utgifter som motsvarar finansieringsandelarna betalade av partnerstäder och andra partner år 2012 blir därför aktuella först år 2013. Anslag som täcker utgifterna bör beviljas i form av överskridningsrätt för år 2013. Överskridningsbehovet uppgår till 142 000 euro.

1 39 03 Centraliserad IT-verksamhet, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

Avsikten är att överskridningsanslaget ska användas för kostnader orsakade av IT-projekt som fortsätter år 2013. Det är fråga om stamnätet Helnet, Hel-centralen, portalen Hel.fi, Servicekartan och ett processhanteringssystem. Att projekten fortsätter gör att anslaget för år 2013 bör få överskridas med 2,0 mn euro.

1 39 13 Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

De utrednings- och planeringsuppgifter och den marknadsföring som hänför sig till nya bostadsområden och projekt sköttes endast delvis år 2012. En andel på 5,1 mn euro av anslaget på momentet blev oförbrukad. De anslag som beviljats för år 2013 är i sin helhet avsedda för planering av Centrumslingan m.m. Medel måste år 2013 finnas också för motiverade utvecklingsprojekt och utrednings- och planeringsuppgifter. Anslagen för år 2013 bör få överskridas med 2,0 mn euro.

4 12 Svenska arbetarinstitutet

Svenska arbetarinstitutet (Arbis) fyller år 2014 hundra år. Arbis förbereder jubileet genom att sammanställa en hundraårshistorik, för vilken Arbis fick externa medel på 20 000 euro senhösten 2012. Dessutom fick Arbis år 2012 externa medel på 14 000 euro för utvecklingsarbete. Båda projekten inleds först år 2013. Anslaget bör få överskridas med 34 000 euro eftersom medel för år 2012 blev oförbrukade.

4 15 Stadsbiblioteket

Det har i driftsbudgetarna för stadsbiblioteket ända sedan år 2009 funnits anslag för beredningsarbete som gäller ett centrumbibliotek. För att möjliggöra en arkitekttävling för centrumbiblioteket beviljade stadsfullmäktige 1.2.2012 ett anslag på 600 000 euro i form av rätt att överskrida anslaget i 2012 års driftsbudget. Tävlingen genomförs som en öppen internationell tävling i två etapper. Juryn har valt ut sex bidrag som går vidare. Andra etappen i tävlingen inleddes 21.11.2012 och fortsätter år 2013. Stadsbiblioteket beräknar att 300 000 euro av anslaget för år 2012 blir över, vilket beror på att antalet tävlingsbidrag var så stort att juryn behövde förlängd tid för bedömningsarbetet och det beslut som gällde första etappen därför fattades senare än planerat. Följaktligen överförs också kostnaderna för tävlingen till år 2013. Anslaget bör få överskridas med 300 000 euro.

4 18 Stadsmuseet

Stadsmuseet konkurrensutsatte år 2012 en stadsinventering. Ett belopp på 30 000 euro hade reserverats för år 2012 och ett belopp på 20 000 euro för år 2013 med tanke på upphandlingen. En av anbudsgivarna har överklagat stadsmuseets beslut om upphandlingsrättelse hos marknadsdomstolen. Upphandlingen är avbruten så länge processen varar och har överförts till år 2013. Anslaget för år 2013 bör få överskridas med 30 000 euro.

5 11 Stadsplaneringsväsendet

Projekt som år 2012 inte blev slutförda vid stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning är en idétävling om Tallbacka, tävlingen Under broarna i Fiskehamnen, kvarteren på Sumparn, en översiktsplan för Viks allaktivitetshus och Rönnbacka köpcentrum. Översiktsplaneringsavdelningen ska göra omfattande utredningar med anledning av en ny generalplan, bl.a. inventera befästningszonen i Helsingfors och delta i projektet Keko B, som omfattar beräkning av ekoeffektivitet i samband med detaljplaner. De nämnda projekten kräver att anslagen får överskridas med sammanlagt 1,5 mn euro. 

En andel på 190 000 euro av verksamhetsmedlen för förortsprojektet i 2012 års budget blev oförbrukad vid fastighetskontoret år 2012. Fastighetsnämnden föreslår att detta belopp ska överföras till stadsplaneringskontoret i form av en överskridning för år 2013 och användas för en fortsättning på projekten.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,69 mn euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna inklusive statsbidrag i investeringsdelen gäller sammanlagt 70,57 mn euro.

8 01 Fast egendom

I och med att projekt blivit uppskjutna behövs det ytterligare 7,16 mn euro på momenten 8 01 01 (Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition) och 8 01 03 (Fastighetsförvärv, bl.a. köp av mindre fastigheter, byggbarhetsåtgärder och ersättningar för kompletteringsbyggande, till fastighetsnämndens disposition). 

De anslag för grundberedning som olika förvaltningar beviljades år 2012 genom ett beslut av stadsstyrelsen ingår i de totala anslagen för projektet eller projektfasen i fråga. Överskridningar som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att projekten ska kunna slutföras år 2013. Överskridningsbehovet är störst när det gäller pågående grundberedningsarbete i Fiskehamnen och andra projektområden. Anslagen för grundberedning bör få överskridas med sammanlagt 16,79 mn euro.

Överskridningsbehovet uppgår till 23,95 mn euro vad hela momentet 8 01 (Fast egendom) beträffar.

8 02 Husbyggnad

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen

Nybyggnadsprojektet Östra samjouren för hälsovårdsväsendet hör till ny- och tillbyggnadsprojekten vid lokalcentralen. Projektet genomförs långsammare än tänkt, och ca 2,75 mn euro behövs därför först år 2013. Det var meningen att en ersättande byggnad för fastighetsskötsel och avfallshantering skulle uppföras på en ny plats i anslutning till Stengårds sjukhus år 2012, men saken blev fördröjd. Ett belopp lika stort som den oförbrukade andelen, 0,3 mn euro, bör beviljas som överskridningsrätt för år 2013. Arbetet på grunden till en byggnad på Drumsö för paviljongdaghemmet Telkkä har blivit uppskjutet, likaså arbetet på gårdsplanen, vilket gör att anslaget för år 2013 bör få överskridas med 0,7 mn euro. Överskridningsbehovet uppgår följaktligen sammanlagt till 3,75 mn euro när det gäller ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen.  

8 02 02 Reparationsprojekt vid lokalcentralen

Vissa reparationsprojekt vid lokalcentralen har blivit fördröjda. Ombyggnaden i Myllypuron ala-asteen koulus lokaler går långsammare än tänkt. Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn, som är en yrkesläroanstalt på andra stadiet, har inte fått ett tillskott av lokaler i Ala-Malmin peruskoulus hus så snabbt som planerat. Ändringsarbetena vid Holkvägen 5 för verkstaden Metallica är också försenade. Dessutom har sådana ändringsarbeten i verksamhetslokaler som föranleds av organisationsreformer blivit uppskjutna till år 2013, likaså vissa andra mindre reparationsprojekt. Sammanlagt kräver reparationsprojekten vid lokalcentralen att anslagen får överskridas med 5,25 mn euro.

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet

Följande överlåtelsesyn i anslutning till ombyggnaden på Skillnadens räddningsstation hålls i mitten av januari 2013. Återstående efterarbeten utförs i början av år 2013. Anslaget för ombyggnaden bör få överskridas med 2,2 mn euro. Arbetet på en behovsutredning som gäller en ny räddningsstation i Malm har inletts. Anslaget för detta arbete bör få överskridas med 86 000 euro. En projektplan för ombyggnad på Haga räddningsstation finns redan, och den efterföljande planering som krävs med tanke på tillfälliga lokaler gör att anslaget bör få överskridas med 100 000 euro. Fuktskadorna i räddningsskolans lokaler började repareras år 2012. Anslaget bör få överskridas med 300 000 euro. Putsreparationen i C-trappan på Busholmens räddningsstation är delvis halvfärdig och kräver att anslaget får överskridas med 70 000 euro. Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 2,86 mn euro vad byggnaderna för räddningsväsendet beträffar.

8 03 Gator, trafikleder och banor

Anslagsförbrukningen var mindre än budgeterat i fråga om ombyggnad och trafikregleringar, särskilt i fråga om broombyggnad. En entreprenad som gäller broombyggnad startades år 2012, och entreprenaden fortsätter år 2013. För att projekten ska kunna slutföras år 2013 bör de anslag som blev oförbrukade år 2012 kunna användas genom att överskridningsrätt beviljas för 2013 års budget. Överskridningsbehovet uppgår till 1,4 mn euro.

Vissa samprojekt med Trafikverket (Ring I/Stensbölevägen och Ring I/Vichtisvägen har inte kunnat inledas eftersom Trafikverkets betalningsandel fattats. De oförbrukade anslagen för projekten behövs för att arbetena ska kunna inledas år 2013 för stadens del. Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 9,34 mn euro.

Byggandet i Kronbergsstranden har blivit fördröjt på grund av olika överklaganden. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2012 bör beviljas för att projektet ska kunna fortsätta år 2013.

Byggandet i Böle, särskilt i Mellersta Böle, har blivit fördröjt. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2012 bör beviljas för att projektet ska kunna fortsätta år 2013.

Infartsparkeringsplatser har börjat anläggas vid Igelkottsvägen och i Botby gård. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2012 bör beviljas för att projekten ska kunna slutföras år 2013.

Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 14,48 mn euro vad gator och trafikleder beträffar.

8 05 Skyddsrum

Följande överlåtelsesyn i anslutning till ombyggnaden i Torkelsbackens skyddsrum hålls i januari 2013. Efterarbetena utförs i början av år 2013. Anslagen bör få överskridas med 1,4 mn euro eftersom motsvarande belopp blev oförbrukat år 2012.

8 06 Anläggande av parker

Arbetet med att anlägga parker på Busholmen har blivit fördröjt på grund av husbyggnad. För att parker ska kunna anläggas bör anslagen för år 2013 få överskridas med ett belopp som motsvarar det som blev kvar av anslagen för år 2012. Överskridningsbehovet uppgår till 0,3 mn euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser

Vinterns ankomst avbröt nybyggnadsarbetena på många sportplaner och näridrottsplatser, likaså grundliga förbättringar utomhus. Det är fråga om tiotals små projekt, och de största projekten gäller grundliga förbättringar på Åggelby konstisbana och arbetet med att anlägga en idrottspark i Degermyren. De avbrutna arbetena i Stensböle skidhall fortsätter. Mycket planeringsarbete pågår. Anslagen för år 2013 bör få överskridas för att avbrutna arbeten och arbeten som redan är bundna till beställningar ska kunna slutföras. Överskridningsbehovet uppgår till 2,0 mn euro.

8 08 08 Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Investeringsprojekten har skjutits upp på grund av att en ny översiktsplan ska offentliggöras. Anslagen för år 2013 bör få överskridas med 273 000 euro.

8 09 Grundanskaffning av lös egendom

Största orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom kräver en överskridning är pågående utrustnings- och IT-upphandlingar och utvecklingsprojekt.

De största överskridningsbehoven hänför sig till centraliserade IT-upphandlingar för hela staden som samordnas av ekonomi- och planeringscentralen. Det är bl.a. fråga om att stamnätet Helnet ska förnyas och det elektroniska dokumenthanterings- och sammanträdessystemet Ahjo utvecklas. Anslagen för år 2013 bör få överskridas med sammanlagt 2,0 mn euro. Överskridningsbehovet uppgår till 8,97 mn euro när det gäller grundanskaffning av lös egendom.

8 22 Värdepapper

Aktieprojekten daghemmet Lunni och daghemmet Lallukankuja har blivit fördröjda, likaså betalningen, vilket innebär att det oförbrukade beloppet 276 000 euro bör få användas i form av överskridningsrätt för år 2013.

8 29 Övrig kapitalhushållning

De anslag som stadsstyrelsen 13.8.2012 (845 §) beviljade från momentet 8 29 03 (Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition) är de totala anslagen för projekten, och projekten fortsätter ofta efter budgetåret. De föreslagna överskridningarna behövs för att projekten ska kunna fortsätta år 2013. Överskridningsbehovet uppgår sammanlagt till 5,06 mn euro. 

Ett belopp på 2,0 mn euro bör beviljas ur anslaget på momentet 8 29 04 (Utvecklingsprojekt, till ekonomi- och planeringscentralens disposition) i form av överskridningsrätt för år 2013. Utvecklingsprojekt som inte ingår i programmet beräknas år 2013 starta i större antal än vad som antogs då budgeten utarbetades.

Anslagen på momentet bör få överskridas med sammanlagt 7,06 mn euro.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen uppgår till sammanlagt 14,83 mn euro.

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

Anslaget för lån för bostadsproduktion är delvis oförbrukat, och överskridningsrätt bör därför beviljas för år 2013. Primärlån på 6,23 mn euro och tertiärlån på 4,66 mn euro som beviljades år 2012 togs inte ut eftersom projekten var halvfärdiga. Det sammanlagda beloppet är 10,88 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

En andel på sammanlagt 7 mn euro av anslagen för lån på momentet Övrig långivning är oförbrukad. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2013 års budget med anledning av att projekten blivit fördröjda. Det är fråga om sammanlagt 3,95 mn euro. 

01 Lån till skolor

När det gäller ombyggnadslån som de nedannämnda avtalsskolorna fått överförs de låneposter som inte blivit uttagna till år 2013. Det är fråga om sammanlagt 1,23 mn euro.

-        Stadsstyrelsen beviljade 13.6.2011 (600 §) Viipurin Reaalikoulu Oy ett lån på 410 000 euro, och 35 395 euro överförs.

-        Stadsstyrelsen beviljade 13.6.2011 (601 §) Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö ett lån på 800 000 euro, och 600 000 euro överförs.

-        Stadsstyrelsen beviljade 6.8.2012 (817 §) Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio ett lån på 399 200 euro, och hela beloppet överförs.

-        Stadsstyrelsen beviljade 1.10.2012 (1081 §) Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på 545 000 euro, och 195 000 euro överförs.

04 Lån för sociala ändamål

Stadsstyrelsen beviljade 12.9.2011 (788 §) S-Asunnot Oy ett lån på 720 000 euro, men hela lånet är outtaget eftersom projektet har blivit fördröjt.

31 Lån till Helsingfors teaterstiftelse

Stadsstyrelsen beviljade 23.1.2012 (62 §) Helsingfors teaterstiftelse ett lån på 3 000 000 euro, och 2 000 000 euro överförs till år 2013.

Anslaget på momentet 9 01 01 (Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition) i 2013 års budget bör få överskridas med sammanlagt 10 880 000 euro, och anslaget på momentet 9 01 02 (Övrig långivning, till Stns disposition) bör få överskridas med sammanlagt 3 950 000 euro.

Anslagsöverföring

Helsingfors konstmuseum fick då budgeten utarbetades ett anslag på 100 000 euro för konstförvärv på momentet 4 16 (Helsingfors konstmuseum) i driftsekonomidelen. Anslaget är alltså avsett för nyförvärv till samlingarna. I och med att det är fråga om en investering är det motiverat att anslaget överförs till momentet 8 09 22 (Grundanskaffning av lös egendom, Helsingfors konstmuseum) i investeringsdelen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2013.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Päätöksessä mainitut virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 33

HEL 2013-000194 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

17 089 000

1 11

Hallintokeskus

142 000

1 39 03

Keskitetty tietotekniikkatoiminta, Tasken käytettäväksi

2 000 000

1 39 13

Kehittämishankkeet,Tasken käytettäväksi

2 000 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

34 000

4 15

Kaupunginkirjasto

300 000

4 18

Kaupunginmuseo

30 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 690 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

23 285 000

 

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

4 920 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

16 785 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klk:n käytettäväksi

2 240 000

 

 

 

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

3 747 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

5 253 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelk:n käytettäväksi

2 856 000

 

 

 

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat 

 

8 03 09 

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt 

1 400 000

8 03 10 

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa

9 340 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

2 410 000

8 03 18

Pasila

800 000

8 03 20

Liityntäpys.paikat, Khn käytettäväksi

530 000

 

 

 

8 05  

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat

1 400 000

 

 

 

8 06

Puistorakentaminen 

 

8 06 14

Jätkäsaaren puistot 

300 000

 

 

 

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

2 000 000

 

 

 

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlk:n käytettäväksi

273 000

 

 

 

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 02

Talous- ja suunnittelukeskus

2 126 000

8 09 04 

Hallintokeskus

280 000

8 09 06

Pelastustoimi

1 905 000

8 09 12

Rakennusvirasto

268 000

8 09 14

Opetusvirasto

1 256 000

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto

75 000

8 09 19

Kirjastotoimi

260 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

1 870 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

206 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

250 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

305 000

8 09 37 

Rakennusvalvonta 

170 000

 

 

 

8 22 

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

276 000

 

 

 

8 29

Muu pääomatalous 

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 

5 064 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Tasken käytettäväksi

2 000 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

70 565 000

 

 

 

9 01 01 

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

10 880 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

3 950 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

14 830 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää käyttötalousosan talousarvionkohdalla 4 16, Helsingin taidemuseo olevan 100 000 euron määrärahan investointiosan talousarviokohtaan 8 09 22, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupungin taidemuseo. 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 23,29 milj. euroa ja investointiosassa 70,57 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 14,83 milj. euroa.

Edellä luetellut ylitysoikeudet myönnetään korkeintaan esitetyn suuruisina. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ne voivat vielä pienentyä, koska myös ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat tarkentua alaspäin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566