Helsingfors stad

Protokoll

2/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

30.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 19

Överskridning av anslag, underskridning av målsatta verksamhetsbidrag, överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2012 års budget

HEL 2013-000174 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga faktacentralen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och kultur- och biblioteksnämnden att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

 
 
Driftsekonomidelen

 

 
 
 
 

Moment

 

euro

 

 

 

1 39 01

Stadens historia, till faktacentralens disposition

 
40 000

 
2 09 01

 
Byggnadskontoret, underhåll av gatu- och grönområden

 
 
7 300 000

 
2 35

 
Räddningsverket

 
128 000

 
3 11 01

 
Socialverket

 
15 500 000

 
3 11 02

 
Utkomststöd

 
25 800 000

 
3 21 02

 
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 
 
16 000 000

 
4 17 01

 
Kulturcentralen

 
210 000

 

 

 

 
sammanlagt  

 

 
64 978 000

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga direktionen för djurgården och fastighetsnämnden att underskrida målen för verksamhetsbidrag i 2012 års budget enligt följande:

 
 
Driftsekonomidelen 

 

 
 
 
 

Moment  

 

euro

 

 

 

4 21

Högholmens djurgård

400 000

 
5 21 03

 
Lokalcentralen

 
6 000 000

 

 

 

 
sammanlagt  

 

 
 6 400 000

 

Stadsfullmäktige beslutade vidare bemyndiga direktionen för finska arbetarinstitutet och direktionen för stadsorkestern att överföra anslag och samtidigt ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget enligt följande:

 
Från momentet 

 

 
euro 

8 09 17

Finska arbetarinstitutet, grundanskaffning av lös egendom

 
−100 000

 

 

 

Till momentet

 

 

4 11

Finska arbetarinstitutet, löner och lönebikostnader

 
+100 000

 

 

 

 
Från momentet 

 

 
euro

4 19 01

Stadsorkestern, löner och lönebikostnader

 
−140 000

 

 

 

Till momentet 

 

 

8 09 26

Stadsorkestern, grundanskaffning av lös egendom

 
+140 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga faktacentralen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och kultur- och biblioteksnämnden att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:

 
 
Driftsekonomidelen

 

 
 
 
 

Moment

 

euro

 

 

 

1 39 01

Stadens historia, till faktacentralens disposition

 
40 000

 
2 09 01

 
Byggnadskontoret, underhåll av gatu- och grönområden

 
 
7 300 000

 
2 35

 
Räddningsverket

 
128 000

 
3 11 01

 
Socialverket

 
15 500 000

 
3 11 02

 
Utkomststöd

 
25 800 000

 
3 21 02

 
Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 
 
16 000 000

 
4 17 01

 
Kulturcentralen

 
210 000

 

 

 

 
sammanlagt  

 

 
64 978 000

 

Stadsfullmäktige beslutar dessutom bemyndiga direktionen för djurgården och fastighetsnämnden att underskrida målen för verksamhetsbidrag i 2012 års budget enligt följande:

 
 
Driftsekonomidelen 

 

 
 
 
 

Moment  

 

euro

 

 

 

4 21

Högholmens djurgård

400 000

 
5 21 03

 
Lokalcentralen

 
6 000 000

 

 

 

 
sammanlagt  

 

 
 6 400 000

 

Stadsfullmäktige beslutar vidare bemyndiga direktionen för finska arbetarinstitutet och direktionen för stadsorkestern att överföra anslag och samtidigt ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget enligt följande:

 
Från momentet 

 

 
euro 

8 09 17

Finska arbetarinstitutet, grundanskaffning av lös egendom

 
−100 000

 

 

 

Till momentet

 

 

4 11

Finska arbetarinstitutet, löner och lönebikostnader

 
+100 000

 

 

 

 
Från momentet 

 

 
euro

4 19 01

Stadsorkestern, löner och lönebikostnader

 
−140 000

 

 

 

Till momentet 

 

 

8 09 26

Stadsorkestern, grundanskaffning av lös egendom

 
+140 000

 

Föredraganden

Överskridning av anslag i driftsekonomidelen

1 39 01 Stadens historia, till faktacentralens disposition

Historiekommittén bereder sig vanligen att publicera 1–2 böcker om året. Jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad till ära har historiekommittén år 2012 publicerat följande fyra böcker: Matti Klinge: Pääkaupunki, Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863, Matti Klinge: Huvudstaden, Helsingfors och finska staten 1808–1863, Seppo Aalto: Sotakaupunki, Helsingin vanhankaupungin historia 1550–1639 och Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010, Helsingin historia vuodesta 1945, osa 4. Det togs en tilläggsupplaga av Matti Klinges bok Pääkaupunki eftersom boken delades till alla gäster på jubileumsmottagningen för Helsingfors 200 år som huvudstad 12.4.2012. Tilläggsupplagan medförde merkostnader på 69 665,00 euro för historiekommittén. Anslaget bör få överskridas med 40 000 euro.

2 09 01 Byggnadskontoret, underhåll av gatu- och grönområden

Kostnaderna för vinterunderhåll överskrider budgetanslaget med sammanlagt ca 7,7 miljoner euro. Överskridningen beror på merkostnader för snötransporter, mottagning av snö, bilflyttningar och skadeersättningar. Vintern 2011–2012 transporterades cirka 165 000 lass snö, vilket är nästan fyra gånger så mycket som under en genomsnittsvinter. Antalet fordonsflyttningar med anledning av vinterunderhåll har redan varit ca 50 % högre än väntat. Skadestånden har överskridit prognoserna med 9 %. Överskridningen av anslagen för gatu- och parkavdelningen knappas in med besparingar på sammanlagt 0,8 miljoner euro i det övriga underhållet, i utomhusbelysningen och i avdelningens administration och stödtjänster. De övriga avdelningarnas utgifter under samma budgetmoment överskrider budgeten med ca en halv miljon euro eftersom stadens interna arrenden ökade och fordonsflyttningarna var flera än prognoserat. Dessutom måste flera obetalda felparkeringsavgifter än väntat bokföras som utgifter eftersom förvaltningen till den delen har övergått från bokföring enligt kostnadsprincipen till prestationsbaserad bokföring. Därtill har det konstaterats att utgifterna under momentet har överskridits med 0,1 miljoner euro, vilket beror på tätning av ett oväntat läckage i byggnadskontorets verksamhetsställes yttertak. Anslaget bör få överskridas med 7 300 000 euro.

2 35 Räddningsverket

År 2012 medförde oljebekämpningsövningen Balex Delta överflödiga kostnader. Staten kommer att ersätta kostnaderna för övningen till deras fulla belopp, varför staden inte har förberett sig på kostnaderna i driftsutgifterna för räddningsverkets normala verksamhet. Anslaget bör få överskridas med 128 000 euro.

3 11 01 Socialverket

Ökningen av kundantalet inom dagvården har avmattats något jämfört med året innan men är större än i budgeten. I slutet av 2012 var antalet barn på de kommunala daghemmen ca 1 000 fler än budgeterat. Barnantalet underskrider det uppsatta budgetmålet med ca 100 på daghem med köpt service och med ca 450 i klubbar. Det allmänna ekonomiska läget reflekteras i arbetsmarknadsstödets kommunandel och det för kommunandelen reserverade anslaget är nära att överskridas. Också det ökade antalet kunder som får stöd i form av färdtjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp och i socialvårdslagen och stödet för närståendevård orsakar mindre tryck att överskrida kommunandelen. Anslaget bör få överskridas med 15 500 000 euro.

3 11 02 Utkomststöd

Antalet personer som får grundläggande utkomststöd och det klientspecifika utkomststödet har ökat, vilket beror på nivå- och indexhöjningar. Kostnaderna är större eftersom de grundläggande normerna har höjts med 9–20 %. Dessutom fortsätter klientantalet att öka med anledning av det ekonomiska läget. Anslaget bör få överskridas med 25 800 000 euro.

3 21 02 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HNS överskridningsförslag baserar sig på den senaste utgiftsprognosen. Antalet remisser i Helsingfors och antalet vårdade patienter, i synnerhet antalet dyrare, svårskötta patienter, har ökat från året innan. Anslaget bör få överskridas med 16 000 000 euro.

4 17 01 Kulturcentralen

Kulturcentralen fick år 2012 mindre extern finansiering än de föregående åren. Servicen har ändå hållits på samma nivå. Under senare hälften av året kunde man inte skära ner serviceproduktionen med anledning av giltiga avtal och målet att uppnå förvaltningens bindande verksamhetsmål. Anslaget bör få överskridas med 210 000 euro.

Underskridning av målsatta verksamhetsbidrag i driftsekonomidelen

4 21 Högholmens djurgård

Enligt prognosen kommer inkomsterna år 2012 att uppgå till samma nivå som år 2011 eftersom antalet besökare inte har ökat och inträdesavgifterna inte har höjts år 2012. Antalet köpta tjänster, priset på djurfoder, fastighetsutgifterna och personalutgifterna har år 2012 stigit mer än prognoserat. Dessutom har djurgården år 2012 drabbats av oväntade utgifter i form av personalutgifter av engångskaraktär, konsultationsutgifter som hänför sig till integration av Högholmens djurgårds kassasystem i Laske-projektet för förnyelse av bokföringssystemet och kostnader för byggnadsreparationer. Högholmens djurgård har i syfte att anpassa sin verksamhet inte tillsatt de vakanta anställningarna. Djurgården har dessutom skjutit upp upphandlingar till år 2013 och strävat efter att öka antalet betalande besökare med hjälp av marknadsföring och informationskampanjer. Det målsatta verksamhetsbidraget bör få underskridas med 400 000 euro.

5 21 03 Lokalcentralen

Lokalcentralens driftsekonomiutgifter överskrider budgeten med 6,0 miljoner euro. Upp till 1,5 miljoner euro av överskridningen hänför sig till underhållsfunktioner såsom brådskande och nödvändiga byggnadsreparationer. Sammanlagt 4,5 miljoner euro av överskridningen beror på en oväntad, snabb ökning i hyres- och vederlagsutgifterna. Det har inte varit möjligt att öka de av lokalcentralen fakturerade interna hyrorna i motsvarande grad för att utjämna överskridningen av utgifterna. Det målsatta verksamhetsbidraget bör få underskridas med 6 000 000 euro.

Överföring av anslag och ändring av anslagsdisponering

Finska arbetarinstitutet

Finska arbetarinstitutet överskred driftsekonomiutgifterna med 100 000 euro jämfört med det som tidigare prognoserats. Överskridningen beror på att personalutgifterna ökade med anledning av ändringar i kollektivavtalet mer än vad som kunde täckas med de gjorda besparingarna. Överskridningen kompenseras med besparingar i samma omfattning i anslagen för finska arbetarinstitutets grundanskaffning av lös egendom. Härigenom bör anslag få överföras och anslagsdisponeringen ändras enligt följande:

 
Från momentet 

 

 
euro 

8 09 17

Finska arbetarinstitutet, grundanskaffning av lös egendom 

 
−100 000

 

 

 

Till momentet 

 

 

4 11

Finska arbetarinstitutet, löner och lönebikostnader  

 
+100 000

 

 

Stadsorkestern

Upphandlingarna för Musikhusets utrustning har pågått sedan år 2006. Utgifterna för anskaffning av utrustningen var störst i slutet av år 2011 och i början av år 2012, vilket ledde till att utgifterna för grundanskaffning av lös egendom var större än prognoserat år 2012. Överskridningen kompenseras med besparingar i stadsorkesterns driftsekonomi. Härigenom bör anslag få överföras och anslagsdisponeringen ändras enligt följande:

 
Från momentet 

 

 
euro

4 19 01

Stadsorkestern, löner och lönebikostnader  

 
−140 000

 

 

 

Till momentet 

 

 

8 09 26

Stadsorkestern, grundanskaffning av lös egendom

 
+140 000

 

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto

Päätöksessä mainitut virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 32

HEL 2013-000174 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa tietokeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

1 39 01

Kaupungin historia, tietokeskuksen käytettäväksi

 
40 000

 
2 09 01

 
Rakennusvirasto, katu- ja viheralueiden ylläpito

 
 
7 300 000

 
2 35

 
Pelastuslaitos

 
128 000

 
3 11 01

 
Sosiaalivirasto

 
15 500 000

 
3 11 02

 
Toimeentulotuki

 
25 800 000

 
3 21 02

 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä

 
 
16 000 000

 
4 17 01

 
Kulttuurikeskus

 
210 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
64 978 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan ja kiinteistölautakunnan alittamaan vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä toimintakatetavoitteita seuraavasti:

 
KäyttötalousosaTa-kohta

 

 
 
euroa

 

 

 

4 21

Korkeasaaren eläintarha

400 000

 
5 21 03

 
Tilakeskus

 
6 000 000

 

 

 

 
yhteensä 

 

 
6 400 000 

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan siirtämään ja samalla muuttamaan käyttötarkoitusta vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen kohdalla seuraavasti:

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa 

8 09 17

Suomenkielinen työväenopisto, irtaimen omaisuuden hankinta

 
-100 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

4 11

Suomenkielinen työväenopisto, palkat ja henkilöstösivukulut

 
+100 000

 

 

 

 
Ta-kohdalta 

 

 
euroa

4 19 01

Kaupunginorkesteri, palkat ja henkilöstösivukulut

 
-140 000

 

 

 

Ta-kohdalle 

 

 

8 09 26

Kaupunginorkesteri, irtaimen omaisuuden hankinta

 
+140 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566