Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 371

Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013–2015

Pöydälle 14.11.2012

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti käsitellä tämän asian ennen esityslistan asioita nro 3 ja 4.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen äänestysten toimittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 28.11.2012.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2013 - 2015.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2013 - 2015 sisältyy liitteeseen 1. Kaupunginhallituksessa 5.11.2012 tehdyt muutokset ilmenevät liitteestä 3. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013-2015 Khs.pdf

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Khs ehdotus.pdf

3

TAE13_muutokset_Khs _20121105.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1195

HEL 2012-005014 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2013 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2013 - 2015.

Käsittely

05.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan liitteen 3 mukaisesti.

29.10.2012 Pöydälle

08.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566