Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 372

Inkomstskattesats för år 2013

HEL 2012-014383 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2013.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att följande är angivet i 66 § i kommunallagen: ”Senast i samband med att budgeten godkänns skall fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.” Följande är angivet i 91 a § i lagen om beskattningsförfarande: ”En kommun . . . ska senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.”

Intäkterna från den kommunala inkomstskatten år 2012 beräknas i en prognos som publicerades i oktober bli 2 290 mn euro, vilket motsvarar budgetbeloppet. Jämfört med intäkterna från kommunalskatten år 2011 är det fråga om en ökning med 72 mn euro (+3,2 %).

Intäkterna från samfundsskatten år 2012 beräknas i prognosen från oktober bli 290 mn euro, vilket är 20 mn euro mer än budgeterat. Jämfört med intäkterna från samfundsskatten år 2011 är det fråga om en minskning med 45 mn euro (–13,4 %).

Intäkterna från fastighetsskatten år 2012 beräknas i prognosen från oktober bli 191 mn euro, vilket är 3 mn euro mindre än budgeterat. Jämfört med intäkterna från fastighetsskatten år 2011 är det fråga om en ökning med 4,5 mn euro (+2,4 %).

Allt som allt beräknas skatterna år 2012 enligt prognosen från oktober inbringa 2 772 mn euro, vilket är 17 mn euro (+1,1 %) mer än budgeterat.

Utgående från den väntade allmänna ekonomiska utvecklingen uppgår de beräknade intäkterna från den kommunala inkomstskatten till 2 359 mn euro i förslaget till budget för år 2013 då skattesatsen är 18,5 %. Detta är 3 % mer än det beräknade beloppet för år 2012 i prognosen från oktober.

Det sammanlagda skatteutfallet beräknas i förslaget till budget för år 2013 bli 2 832 mn euro. Detta är 2,2 % mer än i prognosen för år 2012. De totala skatteintäkterna beräknas öka svagt, vilket beror på att intäkterna från samfundsskatten väntas minska år 2013 jämfört med intäkterna i prognosen för år 2012 som en följd av den osäkra ekonomiska utvecklingen. Den svaga ökningen i de totala skatteintäkterna år 2013 är en utmaning när det gäller att bevara balansen i stadens ekonomi.

Stadens beräknade intäkter från den kommunala inkomstskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar om den sammanlagda ökningen i inkomstskatteintäkterna och på skatteredovisningarna till staden år 2012. Grunden för de beräknade inkomstskatteintäkterna ligger i de konjunkturutsikter för år 2013 som finansministeriet presenterade i samband med budgetpropositionen. Enligt konjunkturutsikterna beräknas Finlands BNP öka med 0–1 % år 2013.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1193

HEL 2012-014383 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566