Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/10

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 378

Omstrukturering av det svenska skolnätet

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1) att sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2013/2014

2) att Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015

3) att Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter vid beslutet om sammanslagning av gymnasierna att det utreds om det är möjligt att då det nya gymnasiet inrättas fortsätta med såväl Tölö gymnasiums inriktning på humanekologi som Gymnasiet Norsens matematisk-naturvetenskapliga specialisering. (Maria Björnberg-Enckell)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att förvaltningen noggrant följer med att Musik- och kulturskolan Sandels verksamhet kan fortsätta och att Ungdomsgårdens verksamhet kan tryggas. (Astrid Thors) 

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Thomas Wallgren understödd av ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från

-        att det bedöms hur det kan säkerställas att sjukhusskolan Ulfåsaskolans och Zacharias Topeliusskolans ledarskapsresurs och specialpedagogiska kunnade räcker till om skolorna slås samman till en administrativ enhet. Samtidigt bedöms också eventuella för- och nackdelar med en sammanslagning av Ulfåsaskolan till en administrativ enhet med Sophie Mannerheimin koulu i stället för med Zacharias Topeliusskolan
 

-        att det utreds alternativa sätt att genomföra den administrativa sammanslagningen av Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan och att det utreds om fördelarna med de olika alternativen är större än de förluster som uppstår. Vid den nya beredningen utnyttjas metoder för deltagande beredning i enlighet med andan i stadens demokratirapport (2011)
 

-        att det utreds alternativa sätt att genomföra den administrativa sammanslagningen av Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum och att det utreds om fördelarna med de olika alternativen är större än de förluster som uppstår. Vid den nya beredningen utnyttjas metoder för deltagande beredning i enlighet med andan i stadens demokratirapport (2011).

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Thomas Wallgrens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från

-        att det bedöms hur det kan säkerställas att sjukhusskolan Ulfåsaskolans och Zacharias Topeliusskolans ledarskapsresurs och specialpedagogiska kunnade räcker till om skolorna slås samman till en administrativ enhet. Samtidigt bedöms också eventuella för- och nackdelar med en sammanslagning av Ulfåsaskolan till en administrativ enhet med Sophie Mannerheimin koulu i stället för med Zacharias Topeliusskolan

-        att det utreds alternativa sätt att genomföra den administrativa sammanslagningen av Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan och att det utreds om fördelarna med de olika alternativen är större än de förluster som uppstår. Vid den nya beredningen utnyttjas metoder för deltagande beredning i enlighet med andan i stadens demokratirapport (2011).

-        att det utreds alternativa sätt att genomföra den administrativa sammanslagningen av Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum och att det utreds om fördelarna med de olika alternativen är större än de förluster som uppstår. Vid den nya beredningen utnyttjas metoder för deltagande beredning i enlighet med andan i stadens demokratirapport (2011).  

Ja-röster: 63
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Risto Ranki, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Reetta Ristimäki, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Tuija Brax, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Silvia Modig, Sari Näre, Outi Ojala, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Thomas Wallgren

Blanka: 3
Lilli Autti, Laura Kolbe, Tea Vikstedt

Frånvarande: 5
Maija Anttila, Osku Pajamäki, Esko Riihelä, Osmo Soininvaara, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen.

Ledamoten Maria Björnberg-Enckell understödd av ledamoten Thomas Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid beslutet om sammanslagning av gymnasierna att det utreds om det är möjligt att då det nya gymnasiet inrättas fortsätta med såväl Tölö gymnasiums inriktning på humanekologi som Gymnasiet Norsens matematisk-naturvetenskapliga specialisering.

Ledamoten Astrid Thors understödd av ledamoten Silvia Modig hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att förvaltningen noggrant följer med att Musik- och kulturskolan Sandels verksamhet kan fortsätta och att Ungdomsgårdens verksamhet kan tryggas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maria Björnberg-Enckells förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid beslutet om sammanslagning av gymnasierna att det utreds om det är möjligt att då det nya gymnasiet inrättas fortsätta med såväl Tölö gymnasiums inriktning på humanekologi som Gymnasiet Norsens matematisk-naturvetenskapliga specialisering.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Merja Eklund, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Risto Ranki, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Reetta Ristimäki, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Blanka: 15
Maija Anttila, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Nina Huru, Otto Lehtipuu, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Kati Peltola, Risto Rautava, Riitta Snäll, Antti Valpas, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Heikki Karu, Esko Riihelä, Osmo Soininvaara, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Maria Björnberg-Enckells förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Astrid Thors förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att förvaltningen noggrant följer med att Musik- och kulturskolan Sandels verksamhet kan fortsätta och att Ungdomsgårdens verksamhet  kan tryggas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 55
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Annika Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri, Henrika Zilliacus-Tikkanen

Blanka: 25
Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Merja Eklund, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Sanna Perkiö, Risto Ranki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Antti Valpas

Frånvarande: 5
Maija Anttila, Esko Riihelä, Reetta Ristimäki, Osmo Soininvaara, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Astrid Thors förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

valmisteluaikataulu 2011 ja 2012.pdf

2

oppilasennuste 2011-2021

3

tietokeskuksen ennuste ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit

4

lausuntoyhteenveto

5

ruotsinkielisten yläasteiden johtokuntien ja oppilaskuntien lausunnot

6

ruotsinkielisten lukioiden johtokuntien ja oppilaskuntien lausunnot

7

nuorisoasiankeskusken lausunto

8

kartta ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit.2011.pdf

9

henkilöstövaikutukset

10

opev_ virastotoimikunnan lausunto.pdf

11

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1) att sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2013/2014

2) att Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015

3) att Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum ska slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015.

Föredraganden

Bakgrund till reformen

Stadsstyrelsen behandlade 21.6.2010 ett beslut som stadsfullmäktige fattat 16.6.2010 och uppmanade i samband med detta utbildningsnämnden att planera och utveckla skolnätet så att överkapaciteten i lokalerna elimineras, varvid alla skolor som är belägna i staden skulle beaktas vid granskningen.

Utbildningsnämnden godkände 1.3.2011 utbildningspolitiska mål för servicenätet i fråga om både den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och påpekade då beträffande tidsplanen för beredningen att servicenätet för den svenska dagvården och utbildningen skulle börja granskas verksamhetsåret 2011/2012. 

Utbildningsnämnden kompletterade 31.1.2012 de utbildningspolitiska mål som den behandlat tidigare, bl.a. i fråga om den svenska specialundervisningen och den svenska dagvården, och påpekade då att omstruktureringen inom servicenätet skulle beredas tillsammans med skolorna och läroanstalterna.

Utbildningsnämndens svenska sektion förde en remissdebatt i saken 1.9.2011. Sektionen beslutade 15.12.2011 om vad som skulle bli föremål för en utförligare utredning med anknytning till skolnätsgranskningen och om allmänna mål för servicenätsutredningen och uppmanade utbildningsverket att gå vidare med beredningen och utredningen i fråga om de områden som är specificerade i beslutet. 

Mål med reformen

Enligt de ovannämnda utbildningspolitiska målen är en prioritet för både den finska och den svenska servicen att erbjuda dagvård i närområdet och följa närskoleprincipen inom den grundläggande utbildningen. Specialskolor och motsvarande enheter som omfattar hela Helsingfors är undantag vad närskoleprincipen beträffar.

Att behålla hög service- och undervisningskvalitet är en central fråga för den svenska verksamheten. Ett viktigt utbildningspolitiskt mål är att öka utbudet och valmöjligheterna för eleverna i de högre årskurserna. Den sammanslagna administrationen för svensk dagvård och utbildning gör det möjligt att utnyttja lokalerna mångsidigt och effektivt.

De nationella riktlinjerna inför framtidens småbarnsfostran och utbildning har också beaktats under beredningen med anknytning till servicenätet. Upprätthållande av hög kvalitet och goda resultat i framtiden kräver både en strukturell och en pedagogisk utveckling.

Nya strukturer och större enheter möjliggör också nya administrativa lösningar och hållbart ledarskap i enheterna.

Beslut av utbildningsnämndens svenska sektion och utbildningsnämnden om servicenätet 

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 10.5.2012 inom ramen för sina befogenheter, som en del av omstruktureringen av det svenska skolnätet, att ett nytt södra distrikt ska bildas för elevupptagningen, att västra distriktet ska justeras, att vissa specialklasser och flexklassen ska flyttas och att två gymnasier ska utvidgas. Sektionen föreslog samtidigt utbildningsnämnden och vidare stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att skolorna i stadsstyrelsens beslutsförslag ovan ska slås samman administrativt. Sektionens beslut och behandling ingår i sin helhet i den bifogade beslutshistorien.

Utbildningsnämnden beslutade 5.6.2012 inom ramen för sina befogenheter att en dagvårdsenhet med 63 platser ska inleda sin verksamhet i Minervaskolans hus efter en renovering 2014–2015.

Utbildningsnämnden röstade om återremittering av förslaget för ny beredning i fråga om dagvårdsenheten och hela den administrativa skolsammanslagningen inom servicenätet. Förslaget avslogs med två röster mot sju. Nämndbehandlingen ingår i sin helhet i den bifogade beslutshistorien.

Administrativ sammanslagning i fråga om specialundervisningen

Enligt förslaget ska sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2013/2014. Det är meningen att Zacharias Topeliusskolans verksamhet ska fortsätta oförändrad i sin nuvarande form och att den nya enheten dessutom ska vara ett specialundervisningscentrum som administrativt är anslutet till sjukhusundervisningen.

De mål och riktlinjer för specialundervisningen som gäller specialstöd och sjukhusundervisning baserar sig på ändringar i de nationella och lokala läroplanerna och på de ovannämnda utbildningspolitiska principerna. Utbildningsnämndens svenska sektion godkände läroplansändringarna 9.6.2011.

Omorganiseringen av specialundervisningen har beretts utifrån principerna att tillgången till ett systematiskt, tidigt och föregripande stöd i inlärningen och skolgången ska stärkas och att elever i behov av särskilt stöd ska få sådant i närskolan eller i en skola så nära hemmet som möjligt. Eleverna ska ha möjlighet att helt eller delvis bli integrerade i den allmänna undervisningen. Stadens resurscentrumsverksamhet inom specialundervisningen ska stärkas genom att ett nytt resurscentrum för specialundervisningen bildas.

Administrativ sammanslagning i fråga om den grundläggande utbildningen

Enligt förslaget ska Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015.

Den justering som utbildningsnämndens svenska sektion 10.5.2012 beslutade om beträffande gränsen mellan södra distriktet och Tölö distrikt innebär att elevströmmarna i framtiden i högre grad styrs jämnt till alla högstadieskolor i Helsingfors utifrån dessas kapacitet. Tack vare ändringen finns det också platser för barnen i nya bostadsområden.  

En anledning till att Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan föreslås bli sammanslagna är elevprognosen, m.a.o. det faktum att åldersklassen 13–15 år minskar de kommande åren. Sammanslagningen innebär vad den grundläggande utbildningen beträffar större valmöjligheter, t.ex. i fråga om språk, och en flexibel lokal- och resursanvändning.

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutar i enlighet med sina befogenheter i instruktionen för utbildningsväsendet om verksamhetsställe för och namn på skolan efter att stadsfullmäktige beslutat om administrativ sammanslagning.

Det är tänkt att skolan ska förläggas till byggnaden vid Unionsgatan 2 och ha ca 400–450 elever.

Administrativ sammanslagning i fråga om gymnasieutbildningen

Enligt förslaget ska Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman till en administrativ enhet fr.o.m. läsåret 2014/2015. Utbildningsnämndens svenska sektion beslutar i enlighet med instruktionen för utbildningsväsendet om verksamhetsställe för och namn på skolan efter att stadsfullmäktige beslutat om administrativ sammanslagning. I enlighet med instruktionen beslutar sektionen också hur utbildningen ska organiseras och dimensioneras vid skolan.

Det är tänkt att Gymnasiet Svenska normallyceum ska flytta till skolhuset vid Tölötorg, att den sammanslagna enheten ska ha ca 400 studerande och omfatta både specialiseringslinjer och allmän gymnasieutbildning och att vuxenstudielinjen ska fortsätta som en del av enheten.

Enligt utbildningsnämndens utbildningspolitiska principer ska gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen skiljas åt. Förändringen skapar förutsättningar för att utveckla gymnasieutbildningen på ett sådant sätt att enheterna blir tillräckligt stora och effektiva och får tillräckliga och välfungerande lokaler, vilket ger breda valmöjligheter. Gymnasierna får också en chans att bygga upp strukturer för samarbete med andra läroanstalter på andra stadiet och med universitet. Resurserna för ledarskap, utveckling och undervisning ökar då antalet studerande överstiger 400 i en enhet. Gymnasierna kan som tre lika stora enheter vart och ett nå upp till antalet 400 och därmed få mer resurser för undervisning, handledning och ledarskap. Elevvården och studiehandledningen kan förbättras och utvecklas om antalet enheter är mindre. Ett resultat av att två gymnasier slås samman blir att resurser frigörs exempelvis för små språk som nu kan väljas i alla fyra gymnasier eftersom det är svårt att organisera kurserna på något annat sätt. Resurser kan i framtiden användas för studiehandledning och för koordinering av samarbete mellan de tre enheterna enligt campusmodellen.

Ärendeberedning och hörande

Linjen för svensk dagvård och utbildning utredde år 2011 och våren 2012 i samarbete med den övriga förvaltningen vid utbildningsverket frågan om justering av det svenska skolnätet. Diskussionsmöten arrangerades under processen för utbildningsnämndens svenska sektion och beträffande de svenska skolorna för rektorerna, personalen, direktionsledamöterna, vårdnadshavarna och de studerande. Tidsplanen för beredningen utgör bilaga.

Personalen i utbildningsverkets alla svenska enheter har blivit hörd, och den har fått kommentera förslagen om servicenätet två gånger, både i planeringsfasen och före behandlingen i svenska sektionen. Dessutom har gemensamma lokala möten arrangerats för personalen.   

Skoldirektionerna och vårdnadshavarna har blivit hörda vid gemensamma lokala informations- och diskussionsmöten om olika alternativ från servicenätsgranskningen. Vårdnadshavarna fick meddelande om mötena via alla svenska daghem och skolor. Mötena var öppna för alla.

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 8.3.2012 skicka två alternativ på remiss till skolornas direktioner och elevkårer och till ungdomscentralen. Alla direktioner och en del av elevkårerna gav utlåtande om de två olika alternativen i förslaget om servicenätet. Med några undantag tillstyrks de föreslagna ändringarna i servicenätet inte. Utlåtandena i sammandrag och i sin helhet utgör bilagor.

Ungdomscentralen tar i sitt utlåtande till utbildningsnämndens svenska sektion upp ungdomsgården i skolfastigheten Sandels. Den framhåller att den måste ompröva sina egna lokallösningar om Högstadieskolan Lönkan flyttar från Sandels till andra lokaler. Utbildningsverkets verkskommitté har också behandlat förslaget om servicenätet. Utlåtandena utgör bilagor.

En elektronisk kanal där utbildningsverket tar emot åsikter och kommentarer från invånarna har öppnats på verkets webbplats. På webbplatsen finns uppdaterade uppgifter om servicenätsförslaget och aktuella informations- och diskussionsmöten (www.edu.hel.fi > Aktuellt > Servicenätsutredningen). En länk till servicenätsutredningen finns också på framsidan. Utredningen kommenterades via kanalen i februari–april. Utbildningsverket har dessutom informerat om utredningen genom webbnyheter och meddelanden till medierna.

Frågan om det svenska servicenätet har fått stor synlighet i pressen. De olika alternativen för justering av servicenätet har också diskuterats livligt på olika mediers webbplatser, i de sociala medierna, i diskussionsprogram på teve och i radioprogram.

Personalkonsekvenser

De beslut om servicenätet som går ut på att skolor ska slås samman administrativt innebär att rektorstjänsterna vid de sammanslagna skolorna slås ihop senast år 2015. Det blir förändringar i fråga om undervisningsplatserna för den övriga undervisningspersonalen, men ingen sägs upp med anledning av den administrativa sammanslagningen. En personalplan utgör bilaga.

Kostnadskonsekvenser

Omstruktureringen av det svenska servicenätet är kostnadsneutral. De nuvarande lokalerna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, vilket innebär besparingar inom bl.a. den svenska dagvården och utbildningen. Staden har som mål att utnyttja lokalerna i dess ägo på ett praktiskt och ekonomiskt sätt för att undvika att hyra lokaler hos externa aktörer.

Befolkningsprognoser

Enligt befolkningsprognoser som beaktats i tjänstemannaberedningen och organbehandlingen kommer antalet svenska barn och elever totalt sett att förbli ganska stabilt. Förändringarna är visserligen olika stora i olika delar av Helsingfors. Antalet elever i årskurserna 7–9 och antalet gymnasiestuderande kommer att ha minskat år 2021. Samtidigt ökar antalet små barn. Detta medför vissa problem när det gäller att organisera servicen och undervisningen, vilket beror på indelningen i dagvård och förskoleundervisning/barn i åldern 0–6 år, grundläggande utbildning/årskurserna 1–6 och grundläggande utbildning/årskurserna 7–9. Befolkningsprognoserna utgör bilaga.

Stadsstyrelsen påpekar att förslaget är i överensstämmelse med förslagen från utbildningsnämnden och dess svenska sektion.

Stadsstyrelsen påpekar också att en begäran om omprövning (rättelseyrkande i äldre lagar) gjorts i fråga om de beslut som utbildningsnämndens svenska sektion fattade 10.5.2012. Nämnden bemötte begäran 19.6.2012. Besvär över svaret anfördes därefter hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Det som svenska sektionen gjort beträffande de beslutsförslag som nu är under behandling är att den berett ärendet, och enligt kommunallagen får rättelse inte yrkas i och besvär inte anföras över beslut som endast gäller beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

valmisteluaikataulu 2011 ja 2012.pdf

2

oppilasennuste 2011-2021

3

tietokeskuksen ennuste ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit

4

lausuntoyhteenveto

5

ruotsinkielisten yläasteiden johtokuntien ja oppilaskuntien lausunnot

6

ruotsinkielisten lukioiden johtokuntien ja oppilaskuntien lausunnot

7

nuorisoasiankeskusken lausunto

8

kartta ruotsinkieliset koulut ja päiväkodit.2011.pdf

9

henkilöstövaikutukset

10

opev_ virastotoimikunnan lausunto.pdf

Tiedoksi, Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1200

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että

1) sairaalakoulu Ulfåsaskolan ja Zacharias Topeliusskolan yhdistetään hallinnolliseksi yksiköksi lukuvuodesta 2013–2014 alkaen.

2) Högstadieskolan Svenska normallyceum ja Högstadieskolan Lönkan yhdistetään hallinnolliseksi yksiköksi lukuvuodesta 2014–2015 alkaen.

3) Tölö specialiseringsgymnasium ja Gymnasiet Svenska normallyceum yhdistetään hallinnolliseksi yksiköksi lukuvuodesta 2014–2015 alkaen.

29.10.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Utbildningsnämnden 05.06.2012 § 109

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Beslut

Opetuslautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

– että sairaalakoulu Ulfåsaskolan ja Zacharias Topeliusskolan yhdistetään hallinnolliseksi yksiköksi lukuvuodesta 2013–2014 alkaen.

– että Högstadieskolan Svenska Normallyceum ja Högstadieskolan Lönkan yhdistetään hallinnolliseksi yksiköksi lukuvuodesta 2014–2015 alkaen. Koulun uusi osoite on Unioninkatu 2 ja uusi eteläinen alue on sen oppilaaksiottoalue.   

– että Tölö specialiseringsgymnasium ja Gymnasiet Svenska normallyceum yhdistetään noin 400 opiskelijan hallinnolliseksi yksiköksi, käsittäen sekä erikoislinjoja että yleisen lukio-opetuksen lukuvuodesta 2014–2015 alkaen. Gymnasiet svenska normallyceum muuttaa koulurakennukseen Töölön torin laidalle. Aikuiskoulutus säilyy osana yhdistettyä yksikköä.

Opetuslautakunta päättänee edelleen yhden päivähoitoyksikön (63 paikkaa) toiminnan aloittamista Minervaskolanin tiloissa vuosina 2014–2015 tehtävän perusparannuksen jälkeen.

Behandling

Esittely.

Keskustelu.

Puheenjohtaja Aaltio ehdotti jäsen Auvisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Suoritetussa äänestyksessä asian palauttamisen puolesta äänesti 2 jäsentä (Auvinen, Aaltio) ja asian käsittelyn jatkamisen puolesta 7 jäsentä (Björnberg-Enckell, Gorschkow-Salonranta, Kokko, Laiho, Nordman, Rydman, Virkkunen). Kaksi jäsentä oli poissa.

Opetuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjedirektör

Niclas Grönholm

Upplysningar

Karin Lassenius (Torp), planerare, puhelin: 310 81193

karin.torp(a)hel.fi

Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Nina Fabricius, päivähoidon päällikkö, puhelin: 310 44803

nina.fabricius(a)hel.fi

Christer Sundqvist, talouspäällikkö, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Tanja Mellin, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 31086222

tanja.mellin(a)hel.fi

 

Utbildningsnämndens svenska sektion 10.05.2012 § 24

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade följande (numreringen enligt föredragandens förslag):

    1. Gränsen mellan Tölö distrikt och Södra distriktet slopas och i stället bildas ett nytt Södra distrikt.

    3. Gränsen mellan Västra distriktet och det nya Södra distriktet justeras så att Zacharias Topeliusskolans upptagningsområde överförs till Västra distriktet, dvs. till Munksnäs högstadieskolas elevupptagningsområde, från läsåret 2014-2015.

    4. Gränsen mellan elevupptagningsområdet för Drumsö lågstadieskolas och Munksnäs lågstadieskola justeras så att eleverna från Svedjeholmen överförs till Munksnäs lågstadieskolas upptagningsområde och således blir en del av Västra distriktet från och med hösten 2012.

5 (den del av punkt 5 som sektionen kan fatta beslut om). En del av specialklasserna i Minervaskolan flyttas till Botby grundskola från och med 2015-2016. Specialklasserna i Högstadieskolan Lönkan flyttar till den nybildade skolan vid Unionsgatan 2.

    6. Flexklassen flyttas från Åshöjdens grundskola till Unionsgatan 2.

    7. Stadens musikundervisning till vilken eleverna antas genom lämplighetstest i årskurserna 3–9 flyttar administrativt till Åshöjdens grundskola och fortsätter att vid behov utnyttja musiklokalerna vid Sandelsgatan 3.

    8. Minst en förskolegrupp flyttas in i Cygnaeus lågstadieskolas utrymmen från och med hösten 2014.

    11. Gymnasiet Lärkan och Brändö gymnasium utvidgas till enheter på minst 400 studerande.

Föreslås utbildningsnämnden

Vidare konstaterar svenska sektionen att följande punkt bereds för utbildningsnämnden efter det att slutgiltigt beslut om revideringen av det svenska servicenätet har fattats:

    9. En dagvårdsenhet (63 platser) inleder sin verksamhet i Minervaskolans utrymmen efter renoveringen 2014-2015

Föreslås utbildningsnämnden och vidare stadsstyrelsen och stadsfullmäktige

Slutligen beslutade svenska sektionen att föreslå för utbildningsnämnden att den föreslår följande vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige:

    2. Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret 2014-2015. Fastigheten vid Unionsgatan 2 blir skolans nya adress och det nya Södra distriktet dess upptagningsområde.

    5. Sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret 2013-2014.

    10. Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman till en administrativ enhet på ca 400 studerande, omfattande både specialiseringslinjer och allmän gymnasieutbildning. Gymnasiet svenska normallyceum flyttar till skolhuset vid Tölö torg. Vuxenstudielinjen fortsätter som en del av den sammanslagna enheten.

Om annat inte anges i besluten ovan verkställs besluten efter att saneringarna i skolhusen Unionsgatan 2 och Ståhlbergsvägen 2 är slutförda. Enligt den nuvarande investeringsplanen sker förändringarna åren 2014-2015.

Sektionen uppmanar svenska linjen att före utgången av år 2012 för sektionen presentera en utredning om hur resurscenterverksamheten gällande specialundervisning skall utvecklas med det nya servicenätet som utgångspunkt. Sektionen önskar en redogörelse över vilka resurser i form av personal och utrymmen som resurscentret behöver för att kunna betjäna stadens alla skolor samt hur samarbetet med andra aktörer skall organiseras.

Vidare vill sektionen göra ungdomscentralen uppmärksam på det stora behovet av svensk ungdomsverksamhet i det nya högstadiet i Södra distriktet. Med anledning av ungdomscentralens utlåtande om förslaget till servicenätet konstaterar sektionen, att det finns behov av svenskspråkig ungdomsverksamhet även i ungdomsgården Sandels efter att högstadiet flyttar till Unionsgatan.

Sektionen uppmanar svenska linjen att före utgången av år 2012 för sektionen presentera en utredning om hur specialiseringar och profileringar i de svenska skolorna ska fortsätta och utvecklas i det nya skolnätverket och hela Helsingfors.

Sektionen uppmanar svenska linjen att i god tid innan besluten verkställs utreda skolvägar i det nya skolnätverket och vid behov förhandla om kollektivtrafiken med Helsingforsregionens trafik (HRT).

Avvikande åsikt

Ledamöterna Benjamin Ellenberg och Martina Reuter anmälde avvikande åsikt med följande motivering: Den pågående skolnätsreformen är den största omstrukturering av det svenskspråkiga skolnätet i Helsingfors som gjorts sedan grundskolan infördes.  Därmed bör man förvänta sig att beredningen a) mångsidigt och i detalj bedömer vilka för- och nackdelar olika alternativ innebär samt b) är väl förankrad i de berörda skolenheterna. I sin nuvarande form uppfyller beredningen inte dessa kriterier.

Behandling

Under diskussionen föreslog Benjamin Ellenberg understödd av Martina Reuter att ärendet återremitteras med följande motivering:

Den pågående skolnätsreformen är den största omstrukturering av det svenskspråkiga skolnätet i Helsingfors som gjorts sedan grundskolan infördes. Därmed bör man förvänta sig att beredningen a) mångsidigt och i detalj bedömer vilka för- och nackdelar olika alternativ innebär samt b) är väl förankrad i de berörda skolenheterna. I sin nuvarande form uppfyller beredningen inte dessa kriterier.
Omstruktureringen av högstadierna motiveras med att större enheter bättre tryggar en tillräcklig timresurs. På basis av beredningen är det dock omöjligt att avgöra om denna fördel uppväger de nackdelar som uppstår till exempel när man flyttar Högstadieskolan Lönkan från dess nuvarande verksamhetsplats. Ärendet bör beredas på nytt så att man beaktar också sådana alternativ som bevarar både högstadie- och gymnasieverksamhet vid Tölö torg. Ändringar i det svenskspråkiga gymnasienätet i Helsingfors bör även bättre beakta hela huvudstadsregionens svenskspråkiga gymnasieskolor.

Vid omröstningen om återremittering eller fortsatt behandling röstade tre (3) ledamöter för återremittering (Ellenberg, Reuter, Westerback) och sex (6) ledamöter (Anttila, Björnberg-Enckell, Boldt, Mickelsson, Wiklund, Nordman) för fortsatt behandling.

Under diskussionen framställde Bernt Nordman sju motförslag, av vilka föredraganden tog till sig fyra och ändrade därmed sitt beslutsförslag enligt följande:

- Efter punkt 4. införs en ny punkt med de delar av punkt 5. som sektionen kan fatta beslut om:
En del av specialklasserna i Minervaskolan flyttas till Botby grundskola från och med 2015-2016. Specialklasserna i Högstadieskolan Lönkan flyttar till den nybildade skolan vid Unionsgatan 2.
- Punkt 8 ges följande lydelse: Minst en förskolegrupp flyttas in i Cygnaeus lågstadieskolas utrymmen från och med hösten 2014.
- Punkt 5 ges följande lydelse: Sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret 2013-2014.
- Sista stycket (efter punkt 10) omformuleras enligt följande: Om annat inte anges i besluten ovan verkställs besluten efter att saneringarna i skolhusen Unionsgatan 2 och Ståhlbergsvägen 2 är slutförda. Enligt den nuvarande investeringsplanen sker förändringarna åren 2014-2015.

Utöver ovanstående föreslog Bernt Nordman understödd av Maria Björnberg-Enckell  att punkt 1 och 2 ändras enligt följande:

1. Gränsen mellan Tölö distrikt och Södra distriktet slopas och i stället bildas ett nytt Södra distrikt.

2. Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret 2014-2015. Fastigheten vid Unionsgatan 2 blir skolans nya adress och det nya Södra distriktet dess upptagningsområde.

samt att två nya stycken införs efter sista stycket enligt följande:

Sektionen uppmanar svenska linjen att före utgången av år 2012 för sektionen presentera en utredning om hur resurscenterverksamheten gällande specialundervisning skall utvecklas med det nya servicenätet som utgångspunkt. Sektionen önskar en redogörelse över vilka resurser i form av personal och utrymmen som resurscentret behöver för att kunna betjäna stadens alla skolor samt hur samarbetet med andra aktörer skall organiseras.

Vidare vill sektionen göra ungdomscentralen uppmärksam på det stora behovet av svensk ungdomsverksamhet i det nya högstadiet i Södra distriktet. Med anledning av ungdomscentralens utlåtande om förslaget till servicenätet konstaterar sektionen, att det finns behov av svenskspråkig ungdomsverksamhet även i ungdomsgården Sandels efter att högstadiet flyttar till Unionsgatan.

Två omröstningar förrättades. Den första gällde punkterna 1 och 2, den andra de två nya styckena. Ledamöterna röstade enhälligt för Nordmans förslag.

Under diskussionen föreslog Tuomas Anttila understödd av Ulla Wiklund att punkt 8 ändras enligt följande:

8. Minst en förskolegrupp flyttas in i Cygnaeus lågstadieskolas utrymmen från och med hösten 2014. Även förflyttningen av alla de övriga förskolegrupperna i daghem till respektive upptagningsområdets lågstadieskola bereds vid första bästa tillfälle.

Vid omröstningen fick Anttilas förslag två (2) röster (Anttila, Wiklund) och föredragningen sex (6) röster (Björnberg-Enckell, Boldt, Reuter, Mickelsson, Westerback, Nordman). Ellenberg röstade blankt.

Tuomas Anttila föreslog understödd av Ulla Wiklund också att två nya stycken infogas efter sista stycket enligt följande:

Sektionen uppmanar svenska linjen att före utgången av år 2012 för sektionen presentera en utredning om hur specialiseringar och profileringar i de svenska skolorna skall fortsätta och utvecklas i det nya skolnätverket och hela Helsingfors.

Sektionen uppmanar svenska linjen att i god tid före besluten verkställs utreda skolvägar i det skolnätverket och förhandla vid behov om kollektivtrafiken med Helsingforsregionens trafik (HRT).

Omröstningen förrättades om styckena separat.
Vid omröstningen om det första stycket fick Anttilas förslag fem (5) röster (Anttila, Björnberg-Enckell, Ellenberg, Westerback, Wiklund) och föredragningen fyra (4) röster (Boldt, Reuter, Mickelsson, Nordman).
Vid omröstningen om det andra stycket fick Anttilas förslag sju (7) röster (Anttila, Björnberg-Enckell, Boldt, Reuter, Ellenberg, Westerback, Wiklund) och föredragningen två (2) röster (Mickelsson, Nordman).

Ledamöterna Martina Reuter och Benjamin Ellenberg meddelade avvikande åsikt med följande motiveringar.

Martina Reuter: Den pågående skolnätsreformen är den största omstrukturering av det svenskspråkiga skolnätet i Helsingfors som gjorts sedan grundskolan infördes.  Därmed bör man förvänta sig att beredningen a) mångsidigt och i detalj bedömer vilka för- och nackdelar olika alternativ innebär samt b) är väl förankrad i de berörda skolenheterna. I sin nuvarande form uppfyller beredningen inte dessa kriterier.

Benjamin Ellenberg: Den pågående skolnätsreformen är den största omstrukturering av det svenskspråkiga skolnätet i Helsingfors som gjorts sedan grundskolan infördes. Därmed bör man förvänta sig att beredningen a) mångsidigt och i detalj bedömer vilka för- och nackdelar olika alternativ innebär samt b) är väl förankrad i de berörda skolenheterna. I sin nuvarande form uppfyller beredningen inte dessa kriterier.

08.03.2012 Enligt förslaget

Föredragande

linjedirektör

Niclas Grönholm

Upplysningar

Karin Lassenius (Torp), planerare, telefon: 310 81193

karin.torp(a)hel.fi

Nina Fabricius, Dagvårdschef, telefon: 310 44803

nina.fabricius(a)hel.fi

Niclas Grönholm, Linjedirektör, telefon: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, undervisningschef,, telefon

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Christer Sundqvist, vik. ekonomichef, telefon

christer.sundqvist(a)hel.fi

 

Nuorisotoimenjohtaja 2.4.2012

HEL 2012-002982 T 12 00 00

Nuorisoasiainkeskus antaa ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen palveluverkkouudistuksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen palveluverkkouudistus
sisältää ehdotuksia muutoksista erityisesti Töölön ja eteläisen Helsingin
alueilla. Muutosehdotukset liittyvät oppilaaksiottoalueisiin, ala- ja yläkoulurakenteen muutokseen, koulujen yhdistämiseen ja päiväkotipaikkojen lisäämistarpeeseen.

Ruotsinkielisen päivähoidon ja opetustoimen palveluverkkouudistus
liittyy nuorisotoimen palveluihin ja toimintaan lähinnä nuorisotalo
Sandelsin (Ungdomsgården Sandels) osalta. Nuorisotalo sijaitsee
samassa kiinteistössä Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö specialiseringsgymnasiumin kanssa osoitteessa Sandelsinkatu 3. Kiinteistössä sijaitsee myös Musik- och kulturskolan Sandels.

Sandels on suunniteltu opetus-, nuoriso- ja kulttuuritoimien yhteiseksi monitoimitaloksi, jonka tarkoituksena on hyödyntää yhteisiä resursseja ja kehittää kulttuurikoulutoimintaa sekä hyödyntää talon tiloja ja varusteita yhteisesti eri toimijoiden kesken. Sandels toimii ruotsinkielisen nuorisokulttuurin tukikohtana Helsingissä. (Sandels, hankesuunnitelma 7.4.2004.) Nuorisotyön näkökulmasta kokonaisuus on toimiva ja yhteistyö sujuvaa. Musiikkikoulun sijainti samassa kiinteistössä mahdollistaa monipuolisen musiikki- ja kulttuuritoiminnan toteuttamisen erilaisten tapahtumien ja yhteisprojektien kautta. Sandelsissa tilat ovat monipuoliset ja varustetaso hyvä. Tilojen yhteiskäytön periaate on mahdollistanut monipuolisen toiminnan toteuttamisen, sillä nuorisotalon omat tilat ovat rajalliset.

 

2008

2009

2010

2011

nuorten käyntikerrat

14 055

16 663

24 868

22 138

yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut

0

77

165

236

 

Hyvä yhteistyö näkyy positiivisena kehityksenä myös tunnusluvuissa:
Tunnusluvuissa ei eritellä yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria. Ruotsinkielisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan ja henkilökunnan oman arvioin mukaan Sandelsissa nuorten käyntikerroissa yläkouluikäisten osuus on merkittävästi suurempi kuin lukioikäisten. Nuorisoasiainkeskuksen kohderyhmäksi on määritelty 10-18 –vuotiaat helsinkiläiset nuoret ja alueellisessa työssä erityisesti yläkouluikäiset nuoret.

Yhteistyö koulujen kanssa on nuorisotyössä keskeistä. Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2012 – 2015 todetaan, että hyvä yhteistyö koulujen ja nuorisotyön välillä voi antaa apua koulussa viihtymiseen. Myös nuorisolautakunnan vahvistamassa ruotsinkielisen nuorisotyön kehittämisstrategiassa painotetaan kouluyhteistyön merkitystä.

Ruotsinkielinen nuorisotyöyksikkö on rakentanut toimintaa vahvasti kouluyhteistyön perustalle ja kehittänyt yhteistyötä erityisesti niiden koulujen kanssa, jotka sijaitsevat samassa kiinteistössä nuorisotalon kanssa. Sandelsissa nuorisotalon aukioloajat on suunniteltu tukemaan kokonaiskoulupäivän ideaa, jolloin nuorilla on mahdollisuus viettää pitkiä välitunteja ja hyppytunteja nuorisotalon tiloissa ohjatusti.

Nuorisotyön näkökulmasta yhteys yläkouluihin ja yläkouluikäisiin nuoriin on olennaista. Mikäli uusi strategia johtaa siihen, että yläkoulu siirtyy Sandelsista muihin tiloihin, joutuu nuorisoasiainkeskus miettimään omia tilaratkaisujaan uudelleen ja mahdollisesti luopumaan Sandelsista.

Lisätiedot

Berit Dahlin, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 64877

berit.dahlin(a)hel.fi

Merja Hovi, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566