Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 374

Kaupunginvaltuuston 10.10.2012 tekemän asuntolautakunnan jäsenen valintaa koskevan päätöksen oikaisu

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikaista 10.10.2012 tekemäänsä päätöstä (313 §) ja päätti

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi asuntolautakuntaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikaista 10.10.2012 tekemäänsä päätöstä (313 §) ja päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi asuntolautakuntaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 10.10.2012 (313 §) myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi asuntolautakuntaan. Päätösehdotuksessa ja päätöksessä oli jätetty puheenjohtajan luottamustoimi huomiotta. Kaupunginvaltuuston olisi valittava Ellilä myös asuntolautakunnan puheenjohtajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Asuntolautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1196

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikaista 10.10.2012 tekemäänsä päätöstä (313 §) ja päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi asuntolautakuntaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2012 § 313

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

        1. myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan
            jäsenen luottamustoimesta
        2. valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi asuntolautakuntaan
            vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566