Helsingfors stad

Protokoll

19/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

14.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 374

Rättelse av stadsfullmäktiges beslut 10.10.2012 om val av ledamot i bostadsnämnden

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag rätta sitt beslut 10.10.2012 (313 §) och

1.     bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i bostadsnämnden

2.     välja Simo Ellilä till ny ledamot och ordförande i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar rätta sitt beslut 10.10.2012 (313 §) och

1.     bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i bostadsnämnden

2.     välja Simo Ellilä till ny ledamot och ordförande i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 10.10.2012 (313 §) bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i bostadsnämnden och välja Simo Ellilä till ny ledamot i bostadsnämnden. Förtroendeuppdraget som ordförande hade inte beaktats i beslutsförslaget och inte heller i beslutet. Stadsfullmäktige bör nu välja Ellilä också till ordförande för bostadsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Asuntolautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.11.2012 § 1196

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikaista 10.10.2012 tekemäänsä päätöstä (313 §) ja päättänee

1.     myöntää Vesa Peipiselle vapautuksen asuntolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Simo Ellilä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi asuntolautakuntaa vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 10.10.2012 § 313

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Vesa Peipinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i bostadsnämnden

2.     välja Simo Ellilä till ny ledamot i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566