Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/8

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 359

Rakentamispalvelun johtosäännön muuttaminen

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4, 7, 8, 9 §:t, 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä lisätä johtosääntöön uuden 10 §:n, muuttaa 6 - 9 §:ien järjestystä sekä muuttaa 10 - 15 §:ien numeroinnin seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

2 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        geopalvelu

-        hallinto

-        kaupunkitekniikan rakentaminen

-        kaupunkitekniikan ylläpito

-        logistiikka

-        rakennustekniikka

-        ympäristönhoito.

------

3 §
Johtaminen

----

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §
Geopalvelun toimiala

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §
Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §
Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §
Logistiikan toimiala

------

9 §
Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §
Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Viraston päällikön tehtävät

-----

12 §
Osaston päällikön tehtävät

-----

13 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

-----

14 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

15 §
Henkilökunnan ottaminen

-----

16 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

-----

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16, joka kuuluu seuraavasti:

16 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

----

16

päättää rakentamispalvelun itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan toiminta-alueista.

 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Teknisen palvelun lautakunnan päätös 20.9.2012

2

Teknisen palvelun lautakunnan ehdotus johtosäännöksi

3

Nykyinen johtosääntö

4

Sääntötoimikunnan lausunto

5

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4, 7, 8, 9 §:t, 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä lisätä johtosääntöön uuden 10 §:n, muuttaa 6 - 9 §:ien järjestystä sekä muuttaa 10 - 15 §:ien numeroinnin seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

2 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        geopalvelu

-        hallinto

-        kaupunkitekniikan rakentaminen

-        kaupunkitekniikan ylläpito

-        logistiikka

-        rakennustekniikka

-        ympäristönhoito.

------

3 §
Johtaminen

----

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §
Geopalvelun toimiala

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §
Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §
Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §
Logistiikan toimiala

------

9 §
Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §
Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Viraston päällikön tehtävät

-----

12 §
Osaston päällikön tehtävät

-----

13 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

-----

14 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

15 §
Henkilökunnan ottaminen

-----

16 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

-----

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16, joka kuuluu seuraavasti:

16 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

----

16

päättää rakentamispalvelun itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan toiminta-alueista.

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

Teknisen palvelun lautakunnan esitys ja sääntötoimikunnan lausunto

Teknisen palvelun lautakunta esittää 20.9.2012 rakentamispalvelun johtosäännön muuttamista seuraavasti:

-        Helsingin kaupungin rakentamispalvelun - osaston itäinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan rakentaminen ja sen toimialakuvaukseksi: Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
 

-        Osaston pohjoinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan ylläpito ja sen toimialakuvaukseksi: Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
 

-        Osaston ympäristönhoito toimialakuvaukseksi: Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, luonnonmukaisten viheralueiden ja kasvintuotannon palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.
 

-        Osaston geopalvelu toimialakuvaukseksi: Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus-, mittaus- ja laboratoriopalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-        Osaston talonrakennus uudeksi nimeksi rakennustekniikka.
 

-        Osaston läntinen kaupunkitekniikka ja sen yksikön johtajan viran lakkauttamista.
 

-        Yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.
 

-        Yksikön johtaja nimikkeen muuttamista muotoon yksikönjohtaja.

Lautakunta esittää, että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2013 lukien.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä lautakunnan esityksen liitteenä olevan ehdotuksen Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi ja kumota teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16.

Muutosehdotus on käsitelty rakentamispalvelun (Stara) henkilöstötoimikunnassa 21.8.2012. Henkilöstötoimikunta puoltaa muutosehdotuksia.

Lautakunnan pöytäkirja, josta esitys perusteluineen käy ilmi, on liitteenä 1. Lautakunnan esitys johtosäännöksi on liitteenä 2 ja rakentamispalvelun henkilöstötoimikunnan lausunto liitteenä 3. Nykyinen johtosääntö on liitteenä 4.

Sääntötoimikunta on antanut lausuntonsa johtosääntöesityksestä 16.10.2012. Sääntötoimikunta on käsitellyt vain ne johtosäännön kohdat, joihin teknisen palvelun lautakunta on ehdottanut muutoksia.

Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 5.

Johtosääntömuutoksen sisällöstä

Johtosäännön muutosehdotuksella on lautakunnan esityksen mukaan tarkoitus muuttaa kaupunkitekniikan osastojen toimialaa siten, että nykyisestä maantieteellisestä jaosta siirrytään toiminnalliseen määrittelyyn. Uudessa organisaatiossa kaupunkitekniikan osastoista toinen keskittyy kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamiseen ja toinen niiden ylläpitoon. Uusi osastojako edistää esityksen mukaan mm. henkilöstön ja kaluston liikkuvuutta sekä yhtenäisempää toimintatapaa.

Nykyisten ympäristönhoidon, geopalvelun ja talonrakennuksen toimialamäärittelyjä johtosäännössä on tarkoitus vähäisessä määrin tarkistaa vastaamaan osastojen tehtäväkenttää. Osastojen tehtäväkenttä ei muutu. Osastoista myös hallinto ja logistiikka säilyvät ennallaan.

Esitys sisältää myös talonrakennuksen nimen muuttamisen rakennustekniikaksi. Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Toimialaan on otettu täsmennys ’kiinteistöjen’ rajaukseksi kaupunkitekniikan osastoihin, joille kuuluvat kunnallistekniikkaa ja yleisiä alueita, kuten katuja, toreja koskevat rakentamispalvelut/ylläpitopalvelut. Puistojen rakentaminen ja ylläpito kuuluvat myös kaupunkitekniikoille, sen sijaan luonnonmukaiset alueet, kuten metsät, pellot ja niityt sekä luonnonsuojelualueet ympäristönhoidon osastolle. Ympäristönhoidon tehtäväkenttä säilyy nykyisellään.

Kaupunkitekniikan osastojen toimialamuutosten lisäksi keskeinen muutos on osaston päälliköiden kelpoisuusehtojen muuttaminen vallitsevan johtosääntökäytännön mukaisiksi. Kelpoisuusvaatimuksena tulee olemaan ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Nykyisin koulutusta koskeva kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto. Lautakunnan esityksessä todetaan, että toimistotasoisten yksiköiden päälliköillä on käytännössä vähintään korkeakoulututkinto, ja suurimmalla osalla osastojen päälliköistä ylempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimuksen muuttamisen rakentamispalvelu toivoo vaikuttavan myönteisesti rekrytointeihin ja henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen.

Nykyisten itäisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan osastojen johtajat jatkavat muutoksen jälkeen tehtävissään kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastojen päälliköinä. Muutoksella ei ole, jäljempänä mainittavin poikkeuksin, vaikutusta myöskään muiden osastojen päälliköiden asemaan.

Nykyisistä kaupunkitekniikan osastoista läntinen kaupunkitekniikka lakkautetaan samoin kuin sen yksikön johtajan virka. Viran haltija jää eläkkeelle vuoden 2013 aikana, ja siirtyy jo 2012 puolella muihin tehtäviin.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä lakkauttaa 1.1.2013 lukien nykyinen läntisen kaupunkitekniikan yksikön johtajan virka viranhaltijan siirtyessä suostumuksensa mukaisesti toiseen tehtävään rakentamispalvelussa.

Esittelijän kannanotot

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto puoltaa lausunnossaan 11.10.2012 sääntötoimikunnan ehdottamia muutoksia johtosääntöön. Lausunto on liitteenä 6.

Esittelijä pitää teknisen palvelun lautakunnan esittämiä keskeisiä muutoksia perusteltuina rakentamispalvelun toiminnan tehostamisen kannalta. Esittelijä viittaa sääntötoimikunnan lausuntoon ja toteaa, että päätösehdotus on johtosääntömuutosten osalta sääntötoimikunnan ehdottaman mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Teknisen palvelun lautakunnan päätös 20.9.2012

2

Teknisen palvelun lautakunnan ehdotus johtosäännöksi

3

Nykyinen johtosääntö

4

Sääntötoimikunnan lausunto

5

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1170

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 1 momentin, 4, 7, 8, 9 §:t, 12 §:n 1 momentin ja 13 §:n sekä lisätä johtosääntöön uuden 10 §:n, muuttaa 6 - 9 §:ien järjestystä sekä muuttaa 10 - 15 §:ien numeroinnin seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

2 §
Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-        geopalvelu

-        hallinto

-        kaupunkitekniikan rakentaminen

-        kaupunkitekniikan ylläpito

-        logistiikka

-        rakennustekniikka

-        ympäristönhoito.

------

3 §
Johtaminen

----

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §
Geopalvelun toimiala

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §
Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §
Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §
Logistiikan toimiala

------

9 §
Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §
Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

11 §
Viraston päällikön tehtävät

-----

12 §
Osaston päällikön tehtävät

-----

13 §
Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

-----

14 §
Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

15 §
Henkilökunnan ottaminen

-----

16 §
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

-----

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kumota teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16, joka kuuluu seuraavasti:

16 §
Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

----

16

päättää rakentamispalvelun itäisen, läntisen ja pohjoisen kaupunkitekniikan toiminta-alueista.

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee, että edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.1.2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 20.09.2012 § 149

HEL 2012-010990 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti muutetun esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin rakentamispalvelun

-  osaston itäinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan rakentaminen ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston pohjoinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan ylläpito ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston ympäristönhoito toimialakuvaukseksi

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, luonnonmukaisten viheralueiden ja kasvintuotannon palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston geopalvelu toimialakuvaukseksi

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ,mittaus- ja laboratoriopalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-  osaston talonrakennus uudeksi nimeksi rakennustekniikka

-  osaston läntinen kaupunkitekniikka ja sen yksikön johtajan viran lakkauttamista

-  yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi

-  yksikön johtaja nimikkeen muuttamista muotoon yksikönjohtaja

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2013 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi ja kumota
teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16.
Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Käsittely

20.09.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään kokouksessa 30.8.2012 esitetystä siten, että muutettu esitys kokonaisuudessaan kokouksessa oli:

-  osaston itäinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan rakentaminen ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston pohjoinen kaupunkitekniikka uudeksi nimeksi kaupunkitekniikan ylläpito ja sen toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston ympäristönhoito toimialakuvaukseksi

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, luonnonmukaisten viheralueiden ja kasvintuotannon palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti

-  osaston geopalvelu toimialakuvaukseksi

Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ,mittaus- ja laboratoriopalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-  osaston talonrakennus uudeksi nimeksi rakennustekniikka

-  osaston läntinen kaupunkitekniikka ja sen yksikön johtajan viran lakkauttamista

-  yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksen muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi

-  yksikön johtaja nimikkeen muuttamista muotoon yksikönjohtaja

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2013 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen
Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi ja kumota
teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:n kohdan 16.
Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

30.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

Jenny Koivisto, vs. yksikön johtaja, puhelin: +35831038415

jenny.koivisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566