Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/15

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 366

Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

HEL 2012-013867 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ändras räknat från 1.1.2013 så att 2 § och 4 § får följande lydelse:

2 §
Medlemskommuner
Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner är: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

4 §
Sjukvårdsområden

För att organisera sjukvårdsverksamheten indelas sjukvårdsdistriktets kommuner i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde och andra sjukvårdsområden enligt följande:

Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde, som officiellt förkortas HUCS sjukvårdsområde
Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Vanda

Hyvinge sjukvårdsområde
Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända, Tusby

Lojo sjukvårdsområde
Högfors, Lojo, Sjundeå, Vichtis

Västra Nylands sjukvårdsområde
Hangö, Ingå, Raseborg

Borgå sjukvårdsområde
Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussopimuksen muutosesitys

2

Förslag till ändring av grundavtalet

3

HUS-perussopimus

4

HNS grundavtal

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar att grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ändras räknat från 1.1.2013 så att 2 § och 4 § får följande lydelse:

2 §
Medlemskommuner
Sjukvårdsdistriktets medlemskommuner är: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

4 §
Sjukvårdsområden

För att organisera sjukvårdsverksamheten indelas sjukvårdsdistriktets kommuner i Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde och andra sjukvårdsområden enligt följande:

Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus sjukvårdsområde, som officiellt förkortas HUCS sjukvårdsområde
Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kervo, Kyrkslätt, Vanda

Hyvinge sjukvårdsområde
Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända, Tusby

Lojo sjukvårdsområde
Högfors, Lojo, Sjundeå, Vichtis

Västra Nylands sjukvårdsområde
Hangö, Ingå, Raseborg

Borgå sjukvårdsområde
Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Sibbo.

Sammandrag

Statsrådet har beslutat att Karislojo kommun ansluts till Lojo stad och att Nummi-Pusula kommun upphör och ansluts till Lojo stad 1.1.2013. Samkommunen HNS grundavtal bör ändras så att det motsvarar den nya kommunindelningen.

Föredraganden

Styrelsen för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslutade 1.10.2012 föreslå medlemskommunerna att 2 § och 4 § i HNS grundavtal, som gäller sjukvårdsområdena, ska ändras räknat från 1.1.2013 på det sätt som framgår av beslutsförslaget.

Statsrådet har beslutat att Karislojo kommun ansluts till Lojo stad 1.1.2013. Statsrådet har också beslutat att Nummi-Pusula kommun upphör och ansluts till Lojo stad 1.1.2013. Med anledning av ändringarna i kommunindelningen bör samkommunen HNS grundavtal ändras på mostvarande sätt.

I 36 § i lagen om kommunindelning anges följande: "När kommuner går samman övergår rättigheterna, tillstånden, egendomen, skulderna och förpliktelserna för en kommun som upplöses till den nya kommunen." Karislojo kommuns och Nummi-Pusula kommuns grundkapitalandelar inom HNS överförs till Lojo stad.

Enligt 79 § i kommunallagen kan grundavtalet ändras genom samstämmiga beslut av medlemskommunerna. Grundavtalet för HNS kan ändras om minst 2/3 av medlemskommunerna understöder det och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i alla medlemskommuner. En medlemskommun kan dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för dem.

Enligt 2 § i det gällande grundavtalet är HNS medlemskommuner Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

I 4 § i det gällande grundavtalet förtecknas HNS medlemskommuner enligt sjukvårdsområde. Lojo sjukvårdsområde består av Högfors, Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå och Vichtis.

Stadsstyrelsen anser att ändringen av 2 § och 4 § i grundavtalet till följd av ändringarna i kommunindelningen bör godkännas i enlighet med beslutsförslaget.

HNS styrelses ändringsförslag med motivering och det gällande grundavtalet utgör bilagor till föredragningslistan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussopimuksen muutosesitys

2

Förslag till ändring av grundavtalet

3

HUS-perussopimus

4

HNS grundavtal

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Terveyskeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.10.2012 § 1174

HEL 2012-013867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että 1.1.2013 lukien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 2 ja 4 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

2 §
Jäsenkunnat
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

4 §
Sairaanhoitoalueet

Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti:

Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa 

Hyvinkään sairaanhoitoalue
Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula

Lohjan sairaanhoitoalue
Karkkila, Lohja, Siuntio, Vihti

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
Hanko, Inkoo, Raasepori

Porvoon sairaanhoitoalue
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566