Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 357

Val av ersättare i miljönämnden

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Romeo Pulli befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i miljönämnden

2.     välja Jussi-Pekka Rode till ny personlig ersättare för Irma Marttila i miljönämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Romeo Pullin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Romeo Pulli befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i miljönämnden

2.     välja Jussi-Pekka Rode till ny personlig ersättare för Irma Marttila i miljönämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Romeo Pulli (SDP) anhåller 11.10.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i miljönämnden på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Romeo Pulli till personlig ersättare för Irma Marttila i miljönämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Romeo Pullin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1143

HEL 2012-005192 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Romeo Pullille vapautuksen ympäristölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jussi-Pekka Rode Irma Marttilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi ympäristölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566