Helsingfors stad

Protokoll

18/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/10

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 361

Detaljplaneändring för park-, gatu- och hamnområden i Sörnäs (område vid Koksgatan) (nr 12106)

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för park-, gatu- och hamnområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) (ett nytt kvarter med numret 10625 bildas) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12106, daterad 13.3.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pirkko Vainio, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12106 kartta, päivätty 13.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12106 selostus, päivätty 13.3.2012, päivitetty Kslk:n 13.3.2012 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 13.3.2012

4

Vuorovaikutusraportti 13.3.2012, täydennetty 22.8.2012

5

Päätöshistoria

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för park-, gatu- och hamnområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) (ett nytt kvarter med numret 10625 bildas) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr 12106, daterad 13.3.2012.

Sammandrag

Området är beläget i östra delen av Södervik och omges av det forna kraftverksområdet i Södervik, Fiskehamnens centrum, Fiskehamnsparken och kraftverksområdet på Hanaholmen.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att anlägga gatuområdena Koksgatan och Fiskehamnsgränden och bebygga det kvarter som bildas i korsningen av dessa. Koksgatan förbinder Hermanstads strandväg med Hanaholmskajen och Bjälkkajen och får en spårväg för kollektivtrafik. Gatuområdena blir en del av det smidiga och trygga gång- och cykelnätet i området. Kommunaltekniska anordningar för Fiskehamnens centrum förläggs till gatuområdena. En liten offentlig byggnad, t.ex. ett kapell, kan uppföras på tomten i gatukorsningen. Byggrätten omfattar 600 m² vy.

Föredraganden

Utgångspunkter

Stadsplaneringsnämnden godkände 22.11.2011 ett utkast till detaljplaneändring för kvarteren vid Gasklocksparken som underlag för den fortsatta planeringen. Det är meningen att detaljplaneförslag så småningom ska utarbetas separat för varje område utifrån utkastet. Förslaget till detaljplaneändring för det aktuella området vid Koksgatan är det första förslaget baserat på utkastet.

Läge i fråga om planläggningen

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors betecknat som område för centrumfunktioner och för förvaltning och offentlig service.

Området är i delgeneralplanen för Fiskehamnen från 2008 betecknat som område för förvaltning och service och för centrumfunktioner.

I de gällande detaljplanerna, som är från 1956, 1982 och 2008, är
området fabrikskvarters-, gatu- och hamnområde.

Ägandeförhållanden

Området är i stadens ägo.

Allmän områdesbeskrivning

Hanaholmens kraftverk med sina höga skorstenar, byggnaderna och gasklockorna i Södervik, Österleden och Fiskehamnens metrostation dominerar det öppna landskapet i den forna fabriksmiljön.

Det nya bostads- och arbetsplatsområdet Fiskehamnen började byggas ut 2010. Den närmaste omgivningen domineras av stora byggarbetsplatser, och de första bostadshusen har redan nått taklagshöjd.

Området består vad ytformerna beträffar av jämnt industri-, hamn-, trafik- och lagerområde. Största delen av området har hört till Sörnäsudden, men sydvästra hörnet är delvis utfyllt.

Området gränsar till Fiskehamnsparken, och vid kanten av parken finns en skyddad byggnad i rött tegel. Byggnaden kommer bl.a. att inrymma lokaler för invånarna. Söderviks kulturcenter i omedelbar närhet av området erbjuder olika slags kulturtjänster, t.ex. teater, cirkus och konst. Det finns några restauranger och kaféer i Södervik med omgivning. Fiskehamnens metrostation togs i bruk i januari 2007.

Samhällsteknisk försörjning

Detaljplaneområdet är anslutet till näten av anordningar för den samhällstekniska försörjningen. Närmare bestämt finns där ledningar för vattentjänster, energiförsörjning och telekommunikation. Ledningarna löper inom gatuområde, under Gasverksgatan. Området genomkorsas i norr av en tunnel i sydvästnordöstlig riktning avsedd för flera ändamål.

Grund

Området är beläget på Sörnäsudden, en del på schaktad grund inom det ursprungliga bergsområdet på Sörnäsudden och största delen inom ett område utfyllt på friktionsjord.

Grundvattenytan är på ungefär samma nivå som havsytan eller på en något högre nivå.

Miljöstörningar

Marken har under tidigare planeringsfaser undersökts med tanke på förorening. Någon större förorening har inte upptäckts, förhöjda halter av skadliga ämnen har uppmätts bara på enskilda ställen.

Sydväst om detaljplaneområdet ligger ett energiförsörjningsområde med bl.a. Helsingfors Energis kraftverk Hanaholmen B, en toppvärmecentral och en bränslehamn. Kraftverket är på grund av de mängder kemikalier som används och lagras där klassificerat som en anläggning som orsakar risker för storolyckor. En 0,5 km bred konsulteringszon har bestämts för kraftverket. Då markanvändningen inom zonen planeras ska särskild vikt fästas vid säkerheten. Detaljplaneområdet är beläget inom zonen.

Utsläpp som hör till den normala verksamheten i området är bl.a. buller från hamnen och kraftverket och rökgaser från förbränningsprocessen. Med rökgaserna kommer särskilt kväve- och svavelföreningar och partiklar ut i luften. Rökgaserna från den normala förbränningsprocessen på kraftverket leds efter behandling ut i luften genom en 150 m hög skorsten. Rökgaserna från toppvärmecentralen leds ut genom en 100 m hög skorsten. Bränslehanteringen och -lagringen kan tidvis orsaka damm eller störande lukt.

Hur riskerna i energiförsörjningsområdet på Hanaholmen påverkar den närmaste omgivningen har utretts under arbetet på delgeneralplanen för Sörnäs strand–Hermanstadsstranden och detaljplaner för de närmaste områdena. Tänkbara olyckor på anläggningen som kan påverka omgivningen utanför själva området är främst stora bränder i byggnaden, pannexplosioner och bränder i cisterner för oljelagring.

Detaljplaneinnehåll och motivering

Trafiklösningarna i Fiskehamnens centrum med närmaste omgivning har att göra med Sörnästunneln. Trafikplanerna har preciserats genom detaljplanen för Fiskehamnens centrum. Hermanstads strandväg kan tack vare tunneln bli en viktig kollektivtrafikgata. Denna gata får också spårvägstrafik. Till skillnad från vad som tidigare planerats är bara ett område för ett vändspår reserverat på Fiskehamnsgatan.

Koksgatan fortsätter i utkastet till detaljplaneändring i samma linje som Hermanstads strandväg och ansluter i söder till Hanaholmskajen och Bjälkkajen. Den nya sträckningen är lämpligare med tanke på spårvägstrafiken och gör att havet syns ända till Hermanstads strandväg. Fiskehamnsgatan har söder om Leogatan ändrats till ett stråk för gång- och cykeltrafik, Fiskehamnsgränden, som följer gränsen för Fiskehamnsparken.

Kommunaltekniska anordningar för Fiskehamnens centrum förläggs till gatuområdena.

En tomt för en liten offentlig byggnad är reserverad på den öppna platsen i korsningen Koksgatan/Fiskehamnsgränden. T.ex. ett kapell eller lokaler för kulturverksamhet får förläggas till byggnaden.

Dimensionering

Området har en yta på 1,1 ha, varav 1,0 ha är gatuområde och 0,1 ha kvartersområde för allmänna byggnader. Byggrätten omfattar 600 m² vy.

Kvartersområde för allmänna byggnader (Y)

Kvarteret 10625 är avsett för ett kapell eller någon annan liten offentlig byggnad. Med tanke på trafikbullret gäller enligt detaljplanekartan 35 dB som krav på ljudreduktion i ytterskalet på byggnaden. Kravet har bestämts på det sättet att riktvärdet för buller på dagen, 35 dB exempelvis för samlingslokaler, med säkerhet underskrids inne i byggnaden.    

Trafik

Koksgatan hör till nätet av matargator i Fiskehamnen. Gatan är dimensionerad med utgångspunkt i att en spårväg ska kunna dras via Fiskehamnens centrum till Hanaholmen.

Fiskehamnsgränden är en viktig del av ett gång- och cykelstråk som ska löpa från centrum- och Hanaholmshållet mot Arabiastranden och Brändö.

Samhällsteknisk försörjning

Nät av anordningar för den samhällstekniska försörjningen avsedda för kvartersområdena kring Fiskehamnens centrum och detaljplaneområdet förläggs till gatuområdet för Koksgatan, en ny gata som löst följer nuvarande Gasverksgatan. De befintliga näten inom de nya kvartersområdena tas ur bruk.

Utöver nät av ledningar för vattentjänster, energiförsörjning och telekommunikation får området troligen ett sopsugsystem.

Mark; byggbarhet och renhet

Förhöjda halter av skadliga ämnen i marken har uppmätts bara på enskilda ställen i området. Med tanke på att marken länge påverkats av industri och trafik och delvis består av fyllnadsmassor är det möjligt att föroreningar förekommer i området. Det bör under den fortsatta planeringen beaktas att ytterligare undersökningar som visar om marken är förorenad måste göras och att marken eventuellt måste saneras. 

Miljöstörningar

En modell för hur de svavel- och kväveföreningar och partiklar som kommer ut i luften från produktionen på kraftverket och toppvärmecentralen sprids ingår i en utredning gjord vid Meteorologiska institutet (2011). I omedelbar närhet av anläggningarna bildas i markplanet en död vinkel där halterna är små och betydligt understiger rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten. Utsläppen i luften från den normala verksamheten begränsar på basis av utredningen inte den föreslagna användningen i området.

Enligt utlåtanden som gavs av Säkerhets- och kemikalieverket i samband med arbetet på delgeneralplanen för Sörnäs strand–Hermanstadsstranden och detaljplaner för områden strax intill energiförsörjningsområdet ska avståndet från kraftverket till sådant som inte hör till kraftverket, exempelvis till bostads-, affärs- och kontorshus, vara minst ca 200 m. Avståndet från kraftverket till kvartersområdet för offentliga funktioner i detaljplanen är som kortast ca 250 m. Närmast kraftverket finns det gatuområden. Det är möjligt att det blir övertryck inom gatuområdena närmast kraftverket efter en eventuell pannolycka. Rökgaserna från en eventuell stor brand sprider sig mycket långt och kan påverka hela detaljplaneområdet.

Namn

Namnkommittén beslutade 24.8.2011 föreslå att följande namn skulle införas för de nya gatorna och den nya parken i området: Gasverksgatan, Gasklocksgatan, Koksgatan, Fiskehamnsgränden, Gasklocksgränden och Gasklocksparken. Motiveringen är att området har varit kraftverksområde.

Konsekvenser av detaljplaneändringen

Konsekvenser för stadsstrukturen och stadsbilden

Gatunätet i Fiskehamnen blir mer omfattande och cykel- och gångstråken smidigare och tryggare då detaljplanen genomförs. Den lilla offentliga byggnaden mellan Fiskehamnsparken och Gasklocksparken får ett synligt läge i stadsbilden. Den gör stadsrummet mer levande tack vare användningen och förbättrar stadsbilden genom att den blir högklassig arkitektoniskt sett.

Konsekvenser för trafiken och den tekniska försörjningen

Koksgatan skapar förutsättningar för en spårväg från Bölehållet via Fiskehamnens centrum till Hanaholmen och Hagnäs. Gatan är också en del av en omfartsväg för busstrafik som löper runt kvarteren vid Gasklocksparken och slutar i Fiskehamnens centrum.

Konsekvenser för samhällsekonomin

Det blir kostnader på ca 1,5 mn euro för staden då detaljplanen genomförs (exklusive moms). Kostnaderna fördelar sig på följande sätt:

Gator

0,6 mn euro

Vattentjänster

0,3 mn euro

Avfallshantering

0,2 mn euro

Elektricitet

0,1 mn euro

Fjärrvärme

0,3 mn euro

 

 

Sammanlagt

1,5 mn euro

 

Kostnaderna för spårvägsbygget beaktas inte i detta sammanhang. Enligt preliminära beräkningar blir spårvägens andel av de totala kostnaderna mycket stor.

Det ovannämnda beloppet omfattar inte kostnaderna för en eventuell sanering föranledd av att marken är förorenad. Största delen av detaljplaneområdet är gatuområde, och de uppgifter från undersökningar som nu finns tyder inte på någon större förorening i området. Saneringsbehovet beräknas utifrån de föreliggande uppgifterna vara ringa. Med tanke på hur området använts och på grund av utfyllnaden är det ändå möjligt att merkostnader föranledda av förorening uppstår.  

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Intressenterna underrättades om att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplaneändring (daterat 9.1.2012).

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet
för deltagande och bedömning.

Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning hölls framlagda på stadsplaneringskontoret 9–23.1.2012.

Myndighetssamarbete

Myndighetssamarbete bedrevs under detaljplaneberedningen med byggnadskontoret, fastighetskontoret, stadsmuseet, miljöcentralen, samkommunen Helsingforsregionens trafik och Helsingfors Energi.

Ställningstagandena från myndigheterna gällde behov inom kollektiv-, cykel- och gångtrafiken och vikten av att miljökonsekvenserna beaktas vid planläggning.

Det som samkommunen Helsingforsregionens trafik och miljöcentralen lyft fram beaktades då detaljplaneförslaget bereddes.

Åsikter

Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning fick under
detaljplaneberedningen två skrivelser med åsikter om utkastet till detaljplaneändring. Dessutom framfördes åsikter muntligt per telefon.

Kallio-Seura ry har ingenting att invända mot utkastet till detaljplaneändring.

Helsingin Vanhankaupungin Yrittäjät ry anser att tomten för allmänna byggnader bör reserveras för företagsverksamhet, t.ex. för ett snabbmatställe eller en servicestation.

Genmäle

Tomten för allmänna byggnader har ett synligt läge i stadsbilden, på en öppen plats mellan Fiskehamnsparken och Gasklocksparken. I och med att platsen är så viktig är kraven på byggnaden höga både vad stadsbilden och vad användningen beträffar. Helsingfors kyrkliga samfällighet har tidigare meddelat att den är intresserad av att uppföra ett kapell eller en motsvarande liten kyrklig byggnad i Fiskehamnen. En liten kulturbyggnad är också tillåten på tomten.

Förslaget framlagt, utlåtanden

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 30.3–30.4.2012. Inga anmärkningar framställdes mot förslaget. 

Fastighetskontoret, nämnden för allmänna arbeten, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, räddningsnämnden, miljöcentralen och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har gett utlåtande om förslaget.

Utlåtanden

Miljöcentralen, räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi och Helen Elnät Ab har ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring. Enligt samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster krävs det nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar i området.

Nämnden för allmänna arbeten påpekar att byggnadskontoret har samarbetat med stadsplaneringskontoret i fråga om förslaget till detaljplaneändring. Byggnadskontorets gatu- och parkavdelning har under arbetet med att bereda förslaget till detaljplaneändring berett gatuplaner för Koksgatan och Fiskehamnsgränden.

Det ska under den fortsatta planeringen av Fiskehamnen ses till att områden reserveras för tillfälliga snöupplag i tillräcklig omfattning. En snölogistisk utredning ska göras för hela projektområdet Fiskehamnen.

Det blir byggkostnader på ca 2,6 mn euro för byggnadskontoret då detaljplaneändringen genomförs. 

Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker förslaget till detaljplaneändring förutsatt att det ovanstående blir beaktat.

Genmäle

Stadsplaneringskontoret, byggnadskontoret och ekonomi- och planeringscentralen bereder tillsammans principer för en snölogistisk utredning för Fiskehamnen. Tidsangivelsen är augusti 2012.

Fastighetskontoret påpekar att förslaget till detaljplaneändring går ut på att de befintliga gatuområdena ska läggas om och kompletteras så att de fungerar så bra som möjligt med tanke på en spårväg och ett smidigt och tryggt gång- och cykelnät. Samtidigt bildas det en ny tomt för allmänna byggnader i högst två våningar (YL II), 10625/1, i korsningen Koksgatan/Fiskehamnsgränden. Byggrätten omfattar 600 m² vy.

Enligt detaljplanebeskrivningen finns det på tomten inga ledningar som ska flyttas. Förhöjda halter av skadliga ämnen i marken har uppmätts bara på enskilda ställen i detaljplaneområdet, men med tanke på hurdan verksamhet som förekommit i området måste behovet av sanering utredas före byggandet. Enligt detaljplanebeskrivningen får ett litet kapell eller någon annan offentlig byggnad uppföras på tomten. Kravet på ljudreduktion i ytterväggarna och fönstren höjer kostnaderna. Minst tre bilplatser ska finnas på tomten eller i en parkeringsanläggning högst 200 m därifrån. Å andra sidan ligger Fiskehamnens metrostation på gångavstånd. Det kan vara svårt att hitta en byggare och ett projekt  för tomten.  

Fastighetskontoret har ingenting annat att säga om förslaget till detaljplaneändring.

Genmäle

Det är säkert svårt att hitta en byggare och ett projekt för tomten för allmänna byggnader. Stadsstrukturen och verksamheten i området påverkas dock inte negativt av att tomten eventuellt förblir obebyggd länge. Den allmänna byggnaden mellan Fiskehamnsparken och Gasklocksparken är avsedd för framtida behov.

Utlåtandena föranleder inga ändringar i förslaget till detaljplaneändring.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pirkko Vainio, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12106 kartta, päivätty 13.3.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12106 selostus, päivätty 13.3.2012, päivitetty Kslk:n 13.3.2012 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 13.3.2012

4

Vuorovaikutusraportti 13.3.2012, täydennetty 22.8.2012

5

Päätöshistoria

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1146

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) puisto-, katu- ja satama-alueiden (muodostuu uusi kortteli 10625) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnittelulautakunnan asemakaavaosaston 13.3.2012 päivätyn piirustuksen nro 12106 mukaisena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 5.6.2012

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kiinteistövirasto 30.5.2012

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Asemakaavan muutosehdotuksessa järjestellään ja täydennetään nykyisiä katualueita toimivimmiksi raitiotieyhteyttä sekä sujuvaa ja turvallista jalankulun ja pyöräilyn verkostoa varten. Samalla muodostuu  Koksikadun ja Kalasatamankujan risteykseen uusi enintään kaksikerroksisten yleisten rakennusten tontti (YL II) 10625/1,
jolle on merkitty rakennusoikeutta 600 k-m².

Kaavaselostuksen mukaan tontilla ei sijaitse siirrettäviä johtoja.
Kaava-alueen maaperässä on todettu vain yksittäisiä kohonneita
haitta-aineiden pitoisuuksia, mutta alueen toimintahistorian vuoksi on puhdistustarve selvitettävä ennen rakentamista. Tontille voi selostuksen mukaan rakentaa pienen kappelin tai muun julkisen rakennuksen. Kustannuksia kohottavat kaavaan merkityt rakennuksen ulkoseinien ja ikkunoiden ääneneristävyysvaatimukset. Vähintään 3 autopaikkaa on rakennettava tontille tai korkeintaan 200 metrin etäisyydellä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Toisaalta Kalasataman metroasema on kävelyetäisyyden tuntumassa. Toteuttajan ja hankkeen löytäminen tontille saattaa olla haasteellista.

Kiinteistövirastolla ei ole muuta huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen johdosta.

Lisätiedot

Tallila Martti, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 29.05.2012 § 86

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Sörnäisten (10. ko), Koksikadun alueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12106.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 15.05.2012 § 259

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto on tehnyt asemakaavan muutosehdotuksessa yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Katu- ja puisto-osastolla on asemakaavan muutosehdotuksen laadinnan aikana valmisteltu yhtäaikaisesti katusuunnitelmia Koksikadulle ja Kalasatamankujalle.

Kalasataman alueen jatkosuunnittelussa tulee huolehtia riittävistä aluevarauksista lumen väliaikaista varastointia varten. Koko Kalasataman projektialueelle tulee laatia lumilogistinen selvitys.

Rakennusvirastolle aiheutuu rakentamiskustannuksia asemakaavan muutoksen toteuttamisesta noin 2,6 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edelle esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 08.05.2012 § 155

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.03.2012 § 105

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Ksv 0946_4, karttaruutu H4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 13.3.2012 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) puisto-, katu- ja satama-alueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12106 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Salla Hoppu, arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu(a)hel.fi

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Helena Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37325

helena.korjus(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Mikko Stenius, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.stenius(a)hel.fi

 

Yksikön päällikkö 23.1.2012

HEL 2011-008327 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 3.1.2012

Kaupunginmuseo on tutustunut Sörnäisten Koksikadun asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä  kaavaluonnokseen eikä sillä ole niihin huomauttamista.

Lisätiedot

Mäkinen Anne, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566