Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

07.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 355

Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen

HEL 2012-013568 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kiinteistölautakunnan ja Helsingin kaupungin tukkutorin ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

 

 

Kohtaa  

 

euroa

1 39

Muu yleishallinto

 

1 39 05

Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi

35 000

4 17

Kulttuuritoimi 

 

4 17 05

Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

55 510

Käyttötalousosa

yhteensä

90 510

 

 

 

Tuloslaskelmaosa

 

 

Kohtaa

 

 

7 03

Rahastointi

 

7 03 06

Kamppi-Töölönlahtirahasto

9 610 000

Tuloslaskelmaosa

yhteensä

9 610 000

 

 

 

Investointiosa     

 

 

Kohtaa

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

5 000 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

1 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

21 000 000

8 18

Helsingin kaupungin tukkutori

 

8 18 08

Peruskorjaukset ja suunnittelu

600 000

Investointiosa 

yhteensä

27 600 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2012 talousarviokohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 3 357 000 euroa talousarvion alakohtaan 7 02 02 04, Muut rahoitusmenot, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi, määrärahan käyttötarkoitusta tältä osin muuttaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 29.6.2012.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 9.8.2012.pdf

3

Teknisen palvelun ltkn esitys, 20.9.2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, kiinteistölautakunnan ja Helsingin kaupungin tukkutorin ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

 

 

Kohtaa  

 

euroa

1 39

Muu yleishallinto

 

1 39 05

Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi

35 000

4 17

Kulttuuritoimi 

 

4 17 05

Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

55 510

Käyttötalousosa

yhteensä

90 510

 

 

 

Tuloslaskelmaosa

 

 

Kohtaa

 

 

7 03

Rahastointi

 

7 03 06

Kamppi-Töölönlahtirahasto

9 610 000

Tuloslaskelmaosa

yhteensä

9 610 000

 

 

 

Investointiosa     

 

 

Kohtaa

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

5 000 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

1 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

21 000 000

8 18

Helsingin kaupungin tukkutori

 

8 18 08

Peruskorjaukset ja suunnittelu

600 000

Investointiosa 

yhteensä

27 600 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää vuoden 2012 talousarviokohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 3 357 000 euroa talousarvion alakohtaan 7 02 02 04, Muut rahoitusmenot, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi, määrärahan käyttötarkoitusta tältä osin muuttaen.

Esittelijä

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 90 510 euroa, tuloslaskelmaosassa 9 610 000 euroa ja investointiosassa
27 600 000 euroa.

Määrärahojen ylittäminen

Käyttötalousosa

1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi

Helsingin kaupunki on vuosittain avustanut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiötä (HOAS) kaupungin säätiöltä veloittamien asumiskäyttöön kohdistuvien tontinvuokrien ja kaupungin lainakorkojen erotuksen osalta. Vuonna 2012 kaupunginhallitus päätti 9.1.2012 § 15 myöntää 660 000 euron avustuksen talousarviokohdasta 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi.

Määräraha arvioidaan vuosittain edellisvuoden tontinvuokrien ja olemassa olevan lainakannan korkojen erotuksena. Vuodelle 2012 tarvittava määräraha on arvioitu 34 948,26 euroa liian pieneksi, koska elinkustannusindeksiin sidotut maanvuokrat nousivat ja lainakorot puolestaan laskivat ylimääräisten lyhennysten vuoksi, joten talousarviokohtaan 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi tulisi myöntää 35 000 euron ylitysoikeus.

4 17 05, Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.9.2003 Suomen Kansallisoopperan käyttökustannusten rahoitusta koskevan uuden sopimuksen, joka astui voimaan 1.1.2004. Sopimuksen mukaan oopperan avustus pohjautuu kustannustason muutoksiin ja avustusta tarkistetaan vuosittain indeksitarkistuksena.

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu Suomen Kansallisoopperan säätiölle 3,589 milj. euron suuruinen avustus. Avustuksen suuruutta määriteltäessä käytettiin talousarvion laatimisohjeissa arvioitua kustannustason muutosta.

Ansiotasoindeksin arvioitua nopeamman kehityksen vuoksi talousarviokohdassa 4 17 05, Avustus Suomen Kansallisoopperan säätiölle, Khn käytettäväksi varattua avustusmäärärahaa tulisi saada ylittää 55 510 eurolla.

Tuloslaskelmaosa

7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto

Kaupunginhallitus päätti 1.10.2012 § 1089 mm. oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Paavo Nurmen säätiön kanssa 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 4013 tontin nro 1 myymistä koskevan kauppakirjan. Tontin kokonaiskauppahinnaksi muodostuu
9 610 000 euroa.

Paavo Nurmen säätiölle on vuodesta 2004 ollut varattuna Leppäsuolta rakennusoikeudeltaan 6 200 k-m²:n suuruinen asuinkerrostalotontti 4013/1 (entinen tonttinumero 13001/1) vapaarahoitteisten, vanhuksille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten.

Kamppi–Töölönlahti-alueen myynnit kirjataan tuloina talousarvion investointiosan kohtaan 8 01 54, Kamppi–Töölönlahti-alue. Lisäksi alueen myynnit kirjataan talousarviovaikutteisesti myös menoina tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto. Koska tontinmyyntien toteutusajankohtaa on vaikea arvioida, ei siihen ole vuoden 2012 talousarviossa varauduttu.

Talousarviokohtaan 7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto tulisi myöntää menoihin 9,61 milj. euron ylitysoikeus. Talousarvion investointiosaan syntyy vastaava tulojen lisäys.

Investointiosa

8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.

Kiinteistölautakunnan käytettäväksi on osoitettu vuoden 2012 talousarvion alakohdassa 8 01 03 01, Pienehköjen kiinteistöjen ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset 4,0 milj. euron määräraha. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi 1.2.2012 vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutena 1,33 milj. euron määrärahan talousarvion kohtaan 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi. Pienehköjen kiinteistöjen ostoon vuodelle 2012 on käytettävissä määrärahoja siten 5,33 milj. euroa.

Kiinteistöviraston maanhankinta Östersundomissa on tärkeää tulevan maankäytön suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Kaupungin on mahdollista tänä vuonna tehdä alueella maakauppoja arvioitua enemmän. Lisäksi Laajasalosta on vireillä asemakaavan mukaisen asuntotuotannon toteutukseen liittyvä hankinta sekä useiden puisto-, katu- ja yleisten tonttien hankintaa. Myös ulkokunnissa Kirkkonummen Kantvikin alueella kaavaillaan maapoliittista maanhankintaa, joka mahdollistaa venepalvelukeskuksen toteuttamista alueelle. Venepalvelukeskukseen on suunniteltu mm. helsinkiläisille veneiden talvisäilytyspaikkoja.

Koska pienehköjen kiinteistöjen hankintoihin käytettävissä olleet määrärahat on käytetty, tarvittaisiin tonttiosaston tarkennetun maanhankintasuunnitelman mukaisiin loppuvuoden hankintoihin
5,0 milj. euron lisämääräraha.

Vuoden 2012 talousarvion kohtaan 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi, tulisi myöntää pienehköjen kiinteistöjen hankintaan
5,0 milj. euron ylitysoikeus.

8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet ja

8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet

Vuoden 2012 talousarviossa on talonrakennusinvestointeihin osoitettu tilakeskuksen käytettäväksi yhteensä 159,3 milj. euroa. Määrärahasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin on osoitettu 45,1 milj. euroa, korjaushankkeisiin 108,1 milj. euroa sekä kaupunkitalokortteleiden kehittämiseen 6,1 milj. euroa.

Talousarviossa on osoitettu korjaushankkeisiin sisältyen 17 milj. euroa ohjelmoimattomille korjaustöille. Näitä rahoja on käytetty välttämättömiin vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta vältyttäisiin lisävaurioilta, korjaaminen ei vaikeutuisi entisestään ja tilat voitaisiin pitää käyttökunnossa. Osoitetut määrärahat käytettiin kokonaisuudessaan em. tarkoituksiin jo vuoden puoliväliin mennessä. Ohjelmoimattomiin hankkeisiin tarvittavat määrärahat vaihtelevat vuosittain ja tilakeskus arvio, että loppuvuoden lisätarve em. tarkoituksiin on 17 milj. euroa. 

Lisäksi käyttäjähallintokuntien toiminnan muutokset kuten opetuslautakunnan toisen asteen koulutuksen ja peruskoulun palveluverkkomuutoksista johtuvat koulutilojen muutokset sekä ruotsinkielisen päivähoidon ja kouluverkon tarkistamispäätöksestä aiheutuneet muutokset aiheuttavat ennakoimattomia tilamuutoksia yhteensä 5 milj. eurolla. Summasta peruskorjaus- ja korjaushankkeita on 4 milj. euroa, joihin ei ole varauduttu investointiohjelmassa. Opetusviraston hankkeita ovat Hesoten, toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen lisätilat 400 oppilaalle Ala-Malmin peruskouluun 1,2 milj. euroa, Metallica-pajan uudet korvaavat korjattavat tilat 0,7 milj. euroa ja Åshöjdens grundskolan muutostyöt palveluverkon muutosten takia 0,3 milj. euroa. Muita tilakeskuksen hankkeita ovat Hietalahden hallin korjaava muutostyö Vanhan kauppahallin väistötilaksi 0,8 milj. euroa sekä organisaatiomuutosten aiheuttamat tilamuutoskorjaukset 1,0 milj. euroa.

Uudisrakentamiseen tarvittava 1 milj. euroa jakautuu vuokrattavien paviljonkipäiväkotien Uutela 2, Vuosaaressa ja Telkkä, Lauttasaaressa, perustuksiin ja pihatöihin 0,7 milj. euroa ja Kivelän sairaalan kiinteistö- ja jätehuollon uuteen korvaavaan lisärakennukseen 0,3 milj. euroa.

Kiinteistölautakunta tulisi oikeuttaa ylittämään talousarviokohdassa
8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet olevaa määrärahaa 1,0 milj. euroa ja talousarviokodassa 8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet olevaa määrärahaa 21,0 milj. euroa.

8 18 08, Helsingin kaupungin tukkutori, peruskorjaukset ja suunnittelu

Helsingin kaupungin tukkutorin investointeihin on vuoden 2012 talousarviossa osoitettu 0,8 milj. euroa. Määrärahalla on ylläpidetty alueen rakennuksia ja korjattu vanhaa kaupunginteurastamoa uudeksi vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan alueeksi kehittyvällä Kalasataman ja Hermannin alueella.

Vanhojen rakennusten kunnostaminen ja toiminnan muutoksista johtuvat lisätöiden kustannukset ovat osoittautuneet alkuperäistä kustannusarviota suuremmiksi. Vuonna 1933 valmistunut porttirakennus osoittautui arvioitua selvästi huonokuntoisemmaksi. Myös Kellohalliin on tehty ennakoitua enemmän välttämättömiä lisätöitä kuten paloturvallisuuden ja akustiikan parantamista. Lisäksi mm. rakennusvalvonnallisista ja rakennussuojelullisista syistä on täytynyt laatia aiemmasta konseptista poiketen koko aluetta koskeva hankesuunnitelma.

Teknisen palvelun lautakunta esittää, että Tukkutorille myönnettäisiin 0,6 milj. euron ylitysoikeus investointimäärärahoihin, joilla voidaan korjata ja rakentaa Teurastamo-hanketta uuden asuinalueen yhteyteen. Teurastamo-hankkeen vieminen eteenpäin suunnitellusti on tärkeää, koska tiloihin olisi tulossa lisää jo kilpailutettuja yrityksiä vuonna 2013.

Helsingin kaupungin tukkutorille tulisi myöntää talousarviokohtaan
8 18 08, Peruskorjaukset ja suunnittelu 0,6 milj. euron ylitysoikeus.

Määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti 1.2.2012, 12 §, mm. oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvion kohdassa
8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset olevaa määrärahaa
6,5 milj. eurolla Arctic Sport Center Oy:n ulosottokaaren mukaisessa huutokaupassa. Kaupunki lunasti yhtiön kiinteistön 3 milj. eurolla, josta panttivelkakirjojen etuoikeusjärjestyksen mukaisesti tilitettiin kaupungin lainasaatavan maksuksi 700 000 euroa. Kaupungin jäljellä olevan
3 356 638,42 euron suuruisen Arctic Sport Center Oy:n lainasaatavan poistamiseksi tulisi talousarvion kohtaan 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset ostoon varatusta käyttämättä jääneestä määrärahasta siirtää käyttötarkoitusta muuttaen 3 357 000 euroa talousarvion alakohtaan 7 02 02 04, Muut rahoitusmenot, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston esitys, 29.6.2012.pdf

2

Kiinteistölautakunnan esitys, 9.8.2012.pdf

3

Teknisen palvelun ltkn esitys, 20.9.2012.pdf

Tiedoksi

Helsingin Tukkutori

Kiinteistövirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2012 § 1142

HEL 2012-013568 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kiinteistölautakunnan ja Helsingin kaupungin tukkutorin ylittämään vuoden 2012 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa

 

 

Kohtaa  

 

euroa

1 39

Muu yleishallinto

 

1 39 05

Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi

35 000

4 17

Kulttuuritoimi 

 

4 17 05

Avustus Suomen Kansallisoopperan Säätiölle, Khn käytettäväksi

55 510

Käyttötalousosa

yhteensä

90 510

 

 

 

Tuloslaskelmaosa

 

 

Kohtaa

 

 

7 03

Rahastointi

 

7 03 06

Kamppi-Töölönlahtirahasto

9 610 000

Tuloslaskelmaosa

yhteensä

9 610 000

 

 

 

Investointiosa     

 

 

Kohtaa

 

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi

5 000 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

1 000 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

21 000 000

8 18

Helsingin kaupungin tukkutori

 

8 18 08

Peruskorjaukset ja suunnittelu

600 000

Investointiosa 

yhteensä

27 600 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee siirtää vuoden 2012 talousarviokohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 3 357 000 euroa talousarvion alakohtaan 7 02 02 04, Muut rahoitusmenot, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi, määrärahan käyttötarkoitusta tältä osin muuttaen.

Käsittely

22.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Minerva Krohn ja Johanna Sumuvuori

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566