Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/22

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 278

Kj / Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite runsaslumisten talvien hyödyntämisestä

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 31

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sanna Hellström ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan että Helsinki hyödyntäisi nykyistä laajemmin lumen suomat mahdollisuudet runsaslumisina talvina, esim. toispuoleisella jalkakäytävien hiekoituksella, kampanjoimalla slow life -päivien puolesta ja keräämällä lunta paikkoihin, joissa sitä voisi hyödyntää eri talvi-aktiviteetteihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki tarjoaa jo nyt runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää runsaan lumentulon luomia mahdollisuuksia ja että kaikkien vuodenaikojen hyödyntämistä kehitetään edelleen aktiivisesti yhdessä asukkaiden kanssa.

Viime talvet ovat olleet ihastuttavan tai vihastuttavan lumiset Helsingissä monien loskaisten talvien jälkeen. Lumi on tarjonnut mahdollisuuden kaupunkilaisille löytää talven tarjoamat liikunta- ja aktiviteettimahdollisuudet uudelleen. Helsinki on yllättävän monipuolinen talvikaupunki.

Helsinki tarjoaa hienoja mahdollisuuksia nauttia neljän vuodenajan erityispiirteistä ohjatusti tai omatoimisesti. Helsingin kaupunki ylläpitää lähes kahtasataa kilometriä hiihtolatuja, latukarttapalvelu kertoo mm. ladun pituuden, tyylin ja kuntotiedot. Säiden salliessa kaupunkilaisten käytössä on noin kuusikymmentä luonnonjäärataa ja tekojäärata sekä lähemmäs sata puistoissa ja leikkipuistoissa olevaa pienempää luistelukenttää. Pakkasten paukkuessa myös kaksi matkaluistelurataa pyritään ottamaan käyttöön. Jäähallien yleisöluisteluajat täydentävät tarjontaa. Talviliikkujalle on tarjolla aurattuja ulkoiluteitä. Harvinaisempia urheilumuotoja on myös muistettu - vetokoirahiihdon harrastajille on omat latunsa. Lapsille löytyy valaistuja pulkkamäkiä Kymmenkunta avantoa tarjoaa mahdollisuuden pulahtaa mereen. Pilkkijät voivat kokeilla kalaonneansa laajalti Helsingin edustalla. Pyöräilijöitä näkyy ympäri vuoden ja lautailemaan pääsee kaupunkiliikenteen reitin varrella olevassa Kivikon Lumiparkissa.

Erilaiset tapahtumat täydentävät talvisen Helsingin monipuolisuutta: laskiaistempaukset, Seurasaaren joulupolku, Korkeasaaren talvitapahtumat, Linnanmäen talvirieha, Lux Helsinki –valotapahtuma. Lisäksi mm. Suomen Latu tarjoaa kursseja oppimis- ja tutustumishengessä lumikenkäilystä jäänveistoon. Sosiaalinen median avulla syntynee uusia spontaaneja tempauksia ja tapahtumia myös talvella – tilaa ja luontoa löytyy suhteellisen läheltä jokaista helsinkiläistä.

Uusia ideoita talvisen Helsingin hyödyntämiseen ja kaupungin elävöittämiseen myös talviseen aikaan etsitään jatkuvasti ja asukkailla on tässä tärkeä rooli. Valtuutettu Hellström ehdotti aloitteessaan tutkimaan mahdollisuutta jalkakäytävien toispuoleisesta hiekoittamisesta. Tätä lainkin sallimaa mahdollisuutta on jo rakennusviraston toimesta aiemmin selvitetty. Rakennusviraston käsityksen mukaan toispuoleisen hiekoituksen hyödyt ovat kuitenkin hyvin marginaaliset ja se nostaisi talvihoidon jo nyt korkeita kustannuksia merkittävästi. Yhtenäisen ja toimivan verkoston muodostaminen olisi myös  erittäin haasteellista. Toispuoleisesti hiekoitettavat väylät olisi merkittävä erityisin liikennemerkein ja tiedotettava niistä mm. huonosti näkeville asukkaille. Lisäksi sepeli kulkeutuu nopeasti myös hiekoittamattomalle alueelle, jolloin toispuoleisen hiekoittamisen hyödyt häviävät.

Edelleen aloitteessa esitettiin lunta kerättäväksi paikkoihin, joissa sitä voidaan paremmin hyödyntää. Katualueilta aurattavaa lunta voidaan rakennusviraston luvalla kasata tietyille torialueille ja aukioille, siellä missä rakenteiden kantavuus ja alueen käyttö sen sallii. Kasattava lumi ei ole kuitenkaan puhdasta; yleensä se sisältää hiekoitussepeliä ja roskaa. Tämä puolestaan rajoittaa näiden kasojen käyttöä virkistystarkoitukseen.  

Aloite slow life -päivän kampanjoimisesta on mielenkiintoinen vaikkakin ehkä ristiriitainen kaupungin muiden tavoitteiden kanssa. Muissa suurissa kaupungeissa on tavallista, että runsaiden lumisateiden jälkeen koulut ja muut vastaavat palvelut ovat kiinni, jolloin yhteiskunnassa voidaan katsoa olevan aloitteessa mainittu slow life –päivä, joskin pakotettuna. Toisin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa Helsingissä katuja ei kuitenkaan ole runsaiden lumisateiden jälkeen suljettu, vaan kaupunki on pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan liikenteen sujuvuuden kaikissa olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi vielä erikseen pyritään tiedottamaan, että hankalissa lumitilanteissa olisi suotavaa käyttää joukkoliikennettä ja välttää tulemasta autolla etenkin kantakaupunkiin. Näillä toimenpiteillä on omalta osaltaan pyritty vaikuttamaan siihen, että ihmiset pääsevät töihin ja kouluihin, mitä voidaan kansantalouden kannalta toivottavana. Mobiiliteknologian mahdollistaman etätyöskentelyn lisääntyessä on todennäköistä, että runsaat lumisateet ja vastaavat tilanteet vaikuttavat itsestään myös ihmisten liikkumiseen tällaisina päivinä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 31

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 992

HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566