Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/35

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 291

Ryj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Halmetie kunnostetaan ja sen turvallisuutta parannetaan.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Halmetien parantamiseksi laaditaan uusi katu- ja rakennussuunnitelma. Rakennusvirasto on esittänyt talousarvioehdotukseen 2013 hankkeelle rahoitusta vuosille 2014 - 2015. Hankkeen toteuttaminen riippuu investointirahoituksen riittävyydestä, ja lopullinen rakentamisajankohta varmistuu rakentamista edeltävänä vuonna investointirahoituksesta päätettäessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan Halmetielle ei ole perusteita lisätä ajonopeuksia hillitseviä hidasteita.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1005

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 363

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Halmetien parantamisesta on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat vuonna 1999. Suunnitelma on vanhentunut ja ennen kadun rakentamista on tarpeen laatia uusi katu- ja rakennussuunnitelma.

Halmetien perusparantamisen kustannusarvio on rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kevään 2012 talousarvioehdotuksen mukaan 650 000 euroa. Rakennusvirasto on viimeisimmässä talousarvioehdotuksessaan esittänyt, että katu peruskorjattaisiin vuosina 2014 – 2015. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2013.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuosittain liikennejärjestelyihin ja katujen peruskorjaukseen osoitettu määräraha on erittäin niukka, eikä katujen peruskorjausta ole käytännössä pystytty toteuttamaan talousarvioehdotuksissa esitetyssä aikataulussa. Halmetien lopullinen rakentamisajankohta vahvistuu rakentamista edeltävänä vuonna katujen investointirahoituksesta päätettäessä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 262

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Katujen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto. Yleisten töiden lautakunta antaa lausuntonsa aloitteesta Halmetien kunnostamisen osalta.

Halmetien itäpuolella on teollisuustontteja, joiden varsinaisen toiminnan aiheuttama liikenne on Uudenpellonpolun pohjoispuolisten tonttien osalta asemakaavoituksella ohjattu tonttien itäpuolella kulkevalle Hiidenportille. Kadun länsipuolella on pientaloasutusta.

Kadun eteläosassa Uudenpellonpolun kohdalla kadun itäpuolen kortteli-alueen läpi kulkee vähän käytetty jalankulku- ja pyöräily-yhteys. Yhteys on ollut tarpeen myös kunnallistekniikan sijoittamisesta johtuen. Kadun ylitystarve on vähäistä ja se keskittyy Halmetien päihin, etelässä Malmin kauppatien ja pohjoisessa Vanhan Tapanilantien risteyksiin.

Halmetien välittömässä läheisyydessä ei ole koulua, päiväkotia tai leikki-puistoa. Ajonopeuksia hillitsevien hidasteiden rakentaminen kadulle ei ole tästä syystä erityistä perustetta. Hidasteet eivät olisi tarkoituksenmukaisia myöskään rakenteellisista syistä sillä Halmetie sijaitsee 4 - 5 metriä syvällä savikolla, minkä vuoksi hidasteet aiheuttaisivat tärinähaittoja ympäristöön.

Esittelijä

vs. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566