Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/34

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 290

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 9 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Hermannin rantatielle välille Arabian kauppakeskus - Kalasataman metroasema sijoitetaan roska-astioita.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Hermannin rantatiellä puhtaanapitovastuu, mukaan lukien roskien poisto, kuuluu kiinteistöille. Aloitteessa mainitun reitin varrella ja läheisyydessä on roska-astioita mm. Agroksenmäessä, Haukilahdenkadun pysäkkikatoksessa ja Nylanderin puistossa.

Rakennusvirasto tarkastelee roska-astioiden lisäämistä ja sijoittelua alueella sitten, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Kaupunki voi sijoittaa roska-astioita myös kiinteistöjen vastuualueille, mikäli kiinteistöt huolehtivat roska-astioiden tyhjennyksestä. Rakennusvirasto ottaa myös puhtaanapidon laiminlyönneistä yhteyttä kiinteistöihin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomo Valokaisen valtuustoaloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1004

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 362

HEL 2012-006675 T 00 00 03

Kvsto 25.4.2012, asia 19

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä noudatetaan kantakaupungin alueella lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikä määrittelee mm. velvollisuuden pitää kunnossa ja puhtaana katualueet. Lain mukaan vastuut puhtaanapidosta jakautuvat kunnan ja tontin tai muiden alueen omistajien kesken.

Hermannin rantatien yhteydessä olevan yhdistetyn pyörätien ja jalankulkuväylän varressa puhtaanpitovastuu kuuluu pääosin tonttien omistajille ja niillä sijaitseville kiinteistöille välillä Arabian kauppakeskus – Kalasataman metroasema. Kyseisen reitin varrella ja sen välittömässä läheisyydessä on asukkaita palvelevia roska-astioita, joihin on mahdollista jättää myös lemmikkien jätöspussit. Roska-astioita on mm. Agroksenmäessä Sörnäistenkadun ja Hermannin rantatien kulmassa, Haukilahden tien kohdalla olevan bussikatoksen yhteydessä ja kadun pohjoispäädyssä olevassa Nylanderin puistossa.

Roska-astioiden lisäämistä ja uudelleen sijoittelua tarkastellaan alueella, kun Nylanderin puiston peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Kaupunki voi myös sijoittaa kiinteistön pyynnöstä roska-astioita kiinteistöjen vastuualueille edellyttäen, että kiinteistöt huolehtivat niiden tyhjennyksestä.

Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden tyhjentämiseen.

Käsittely

14.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen uudeksi viidenneksi kappaleeksi seuraava: "Rakennusviraston tehtäviin kuuluu valvoa tontinomistajalle kuuluvan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Virasto on yhteydessä Sörnäisten rantatien kiinteistönomistajiin puhtaanapidon laiminlyönneistä tarvittavilta osin. Katuosuuden roska-astioiden määrää lisätään edellyttäen, että tontinomistajat sitoutuvat niiden tyhjentämiseen."

Esittelijän muutos 2: Muutetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen toinen virke muotoon: "Helsingissä tätä mahdollisuutta on käytetty esikaupunkialueilla ja Etu-Töölön alueella kaupunginhallituksen v. 2001 tekemän päätöksen mukaisesti, mutta kantakaupungin alueelle käytäntöä ei ole vielä laajennettu."

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ritva Keko, laatuvastaava, puhelin: 310 38403

ritva.keko(a)hel.fi

Niina Kannisto, puistovastaava, puhelin: 09 310 38440

niina.kannisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566