Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/35

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 291

Ryj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om iståndsättning av Brännvägen

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Antti Vuorelan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår i sin motion att Brännvägen ska iståndsättas och säkerheten på gatan förbättras.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att det utarbetas en ny gatu- och byggplan för förbättring av Brännvägen. Byggnadskontoret har i förslaget till budget för år 2013 föreslagit finansiering för projektet för åren 2014–2015. Genomförandet av projektet beror på hur investeringsfinansieringen räcker till, och den slutliga byggtidpunkten klarnar året före byggåret då beslut om investeringsfinansieringen fattas.

Enligt stadsplaneringsnämnden är det inte motiverat med fler farthinder som begränsar körhastigheterna på Brännvägen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Antti Vuorelan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1005

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.08.2012 § 363

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Halmetien parantamisesta on laadittu katu- ja rakennussuunnitelmat vuonna 1999. Suunnitelma on vanhentunut ja ennen kadun rakentamista on tarpeen laatia uusi katu- ja rakennussuunnitelma.

Halmetien perusparantamisen kustannusarvio on rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kevään 2012 talousarvioehdotuksen mukaan 650 000 euroa. Rakennusvirasto on viimeisimmässä talousarvioehdotuksessaan esittänyt, että katu peruskorjattaisiin vuosina 2014 – 2015. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2013.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle vuosittain liikennejärjestelyihin ja katujen peruskorjaukseen osoitettu määräraha on erittäin niukka, eikä katujen peruskorjausta ole käytännössä pystytty toteuttamaan talousarvioehdotuksissa esitetyssä aikataulussa. Halmetien lopullinen rakentamisajankohta vahvistuu rakentamista edeltävänä vuonna katujen investointirahoituksesta päätettäessä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 262

HEL 2012-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Katujen rakenteellisesta kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto. Yleisten töiden lautakunta antaa lausuntonsa aloitteesta Halmetien kunnostamisen osalta.

Halmetien itäpuolella on teollisuustontteja, joiden varsinaisen toiminnan aiheuttama liikenne on Uudenpellonpolun pohjoispuolisten tonttien osalta asemakaavoituksella ohjattu tonttien itäpuolella kulkevalle Hiidenportille. Kadun länsipuolella on pientaloasutusta.

Kadun eteläosassa Uudenpellonpolun kohdalla kadun itäpuolen kortteli-alueen läpi kulkee vähän käytetty jalankulku- ja pyöräily-yhteys. Yhteys on ollut tarpeen myös kunnallistekniikan sijoittamisesta johtuen. Kadun ylitystarve on vähäistä ja se keskittyy Halmetien päihin, etelässä Malmin kauppatien ja pohjoisessa Vanhan Tapanilantien risteyksiin.

Halmetien välittömässä läheisyydessä ei ole koulua, päiväkotia tai leikki-puistoa. Ajonopeuksia hillitsevien hidasteiden rakentaminen kadulle ei ole tästä syystä erityistä perustetta. Hidasteet eivät olisi tarkoituksenmukaisia myöskään rakenteellisista syistä sillä Halmetie sijaitsee 4 - 5 metriä syvällä savikolla, minkä vuoksi hidasteet aiheuttaisivat tärinähaittoja ympäristöön.

Esittelijä

vs. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566