Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/22

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 278

Kj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om möjligheten att dra nytta av de snörika vintrarna

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-003475 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, evenemangschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 31

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sanna Hellström och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors i högre grad än nu ska utnyttja de möjligheter som snön erbjuder under snörika vintrar, t.ex. genom att sanda gångbanor bara på en sidan, genom att föra kampanjer för slow life-dagar och genom att samla snö på platser där den kan utnyttjas för olika vinteraktiviteter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors redan nu erbjuder gott om tillfällen att utnyttja de möjligheter som stora snömängder erbjuder och att staden tillsammans med invånarna fortlöpande aktivt utvecklar utnyttjandet av alla årstider.

De senaste vintrarna har varit härligt eller förfärligt snörika i Helsingfors efter många slaskvintrar. Snön har gett stadsborna en chans att återupptäcka de motions- och aktivitetsmöjligheter som vintern kan erbjuda. Helsingfors är en överraskande mångsidig vinterstad.

Helsingfors bjuder på fina möjligheter att njuta av de fyra årstidernas särdrag under ordnade former eller på egen hand. Staden upprätthåller inemot tvåhundra kilometer skidspår, en spårkarttjänst visar bl.a. spårets längd, skidstilen och uppgifter om skicket. När vädret tillåter förfogar stadsborna över ett sextiotal natur- eller konstisbanor och nästan hundra mindre skridskobanor i parker och lekparker. När kölden är tillräckligt hård tas det om möjligt i bruk också två skridskobanor på havsisen. Skridskotider för allmänheten i ishallarna kompletterar utbudet. För vintersportaren finns det också plogade friluftsvägar. Mer udda idrottsgrenar har inte glömts – de som utövar tolkning efter hund har sina egna spår. För barn finns det belysta pulkabackar. Ett tiotal vakar ger tillfälle till vinterbad i havet. Pimpelfiskare kan pröva fiskelyckan på många ställen utanför Helsingfors. Cyklister syns året runt, och brädåkare håller till i snöparken i Stensböle, som har goda förbindelser med stadstrafiken.

Olika evenemang kompletterar mångsidigheten i det vintriga Helsingfors: fastlagsjippon, Fölisöns julstig, Högholmens vinterevenemang, Borgbackens vinterjippo, ljusevenemanget Lux Helsinki. Dessutom erbjuder bl.a. Suomen Latu kurser i att gå med snöskor eller göra isskulpturer, för dem som vill lära sig eller bli bekant med detta. De sociala medierna ger troligen upphov till nya spontana jippon och evenemang också på vintern – det finns utrymme och natur relativt nära varje helsingforsare.

Det söks oavbrutet efter nya idéer att dra nytta av det vintriga Helsingfors och att göra staden mer levande också på vintern. Invånarna spelar här en viktig roll. Ledamoten Hellström föreslog i sin motion att det ska utredas om det är möjligt att sanda gångbanor bara på ena sidan. Byggnadskontoret har redan tidigare utrett denna möjlighet, som också lagen tillåter. Enligt byggnadskontorets uppfattning är fördelarna med sandning bara på ena sidan mycket marginella och de redan nu höga kostnaderna för vinterunderhållet skulle öka betydligt. Att bilda ett sammanhängande och fungerande nätverk skulle också utgöra en mycket stor utmaning. De leder som sandas bara på ena sidan måste markeras med särskilda trafikmärken och information om dem måste ges bl.a. till invånare med dålig syn. Krosstenen flyttar sig dessutom snabbt över också till det osandade området, vilket omintetgör fördelarna med ensidig sandning.

Vidare föreslogs det i motionen att snö ska samlas på platser där den bättre kan utnyttjas. Snö som plogas från gatuområden kan med tillstånd från byggnadskontoret samlas i högar på vissa torg och öppna platser, förutsatt att konstruktionerna tål vikten och att användningen av området medger detta. Snöhögarna är dock inte rena; i allmänhet innehåller snön sandningssten och skräp. Detta begränsar användningen av högarna för rekreationsändamål.

Idén om kampanjer för slow life-dagar är intressant även om den kanske strider mot stadens övriga mål. I andra stora städer är det vanligt att skolor och andra liknande ställen är stängda efter rikligt snöfall och då kan samhället anses ha en slow life-dag, om ock av tvång. I motsats till många andra stora städer har gatorna i Helsingfors dock inte stängts när det har fallit mycket snö, utan staden har på allt sätt försökt garantera en smidig trafik under alla förhållanden. För att säkerställa detta vill man ytterligare separat gå ut med information om att det i svåra snöförhållanden är önskvärt att allmänheten ska anlita kollektivtrafiken och undvika att komma med bil speciellt till innerstaden. Meningen med dessa åtgärder har varit att bidra till att folk kan ta sig till jobbet och skolorna, vilket är önskvärt från samhällsekonomisk synpunkt. I och med att distansarbete, som mobilteknologin medger, blir vanligare är det sannolikt att rikligt snöfall och liknande situationer i sig själva inverkar på hur människorna rör sig under dagarna i fråga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saila Machere, evenemangschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003475 Hellström Sanna valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 31

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 992

HEL 2012-003475 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, tapahtumapäällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566