Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/46

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 302

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta tasa-arvoista palveluasumista  kaupungin tonteille

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Kati Peltola ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että sosiaalivirasto tekee suunnitelman kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta eri alueille ja kaupunki luovuttaa jatkossa tontteja kaupungin omien palvelutalojen rakentamiseen.

Kaupunginhallitus viittaa aloitteesta saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Sosiaalilautakunta toteaa, että erityisasumisen strategista suunnittelua ja palveluverkon kokonaisuutta Helsingin kaupungissa tehostetaan ja vanhan asuntokannan muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti. Samanaikaisesti arvioidaan palveluasumisen tarvetta koko Helsingin alueella ja sovitetaan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeeseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto Kati Peltolan valtuustoaloitteesta tasa-arvoista palveluasumista  kaupungin tonteille

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1016

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 12.06.2012 § 269

HEL 2012-003482 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Uusille asuinalueille on suunniteltu tonttivarauksia kaupungin asukkaiden tarpeita vastaavaksi palveluverkostoksi. Erityisasumisen strategista suunnittelua ja palveluverkon kokonaisuutta Helsingin kaupungissa tehostetaan ja vanhan asuntokannan muuntomahdollisuuksia selvitetään systemaattisesti osana palveluasumisen uustuotannon tarvetarkastelua. Samanaikaisesti kaupungin aluesuunnittelun kanssa pyritään arvioimaan tulevaa palveluasumisen tarvetta koko Helsingin alueella ja sovittamaan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeeseen.

Todettakoon, että ympäristöministeriö selvittää tällä hetkellä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämän erityisryhmien asumisen investointirahoituksen (avustus ja korkotuki) hakumenettelyä ja myöntämiskäytäntöjä sekä kuntien palveluasumishankintojen toteuttamista julkisten hankintojen, kilpailuneutraliteetin, asukkaiden asumisturvan ja kohteiden pitkäaikaisen käytön näkökulmasta.  Ympäristöministeriön uudet ohjeet annetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Vanhusten palvelujen vastuualueella on käynnissä palvelurakenteen muutos laitospainotteisesta hoivan tuottamisesta kohti palveluasumismuotoista ympärivuorokautista hoivaa. Tämä on myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Ikähoivatyöryhmän suositusten mukaista.

Vanhusten palveluasumisen peruskorjaushankkeet kaupungin omistamissa kiinteistöissä eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.  Keskeisenä syynä hankkeiden viivästymiseen on ollut tiloille asetettavien laatuvaatimusten toteuttamisen vaikeudet vanhoissa kiinteistöissä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamista valmistellaan vanhusten palvelujen vastuualueella. Pitkäaikaissairaalakiinteistöjen ja vanhainkotikiinteistöjen muuntamista palveluasumiseksi selvitellään parhaillaan ja sieltä on tulossa suuri määrä asumispaikkoja kaupungin omaan palveluasumiseen.

Yksityinen tuotanto on ollut vahvasti mukana tasapainottamassa palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden hoitopaikkojen tarvetta Helsingissä vuosikymmenien ajan.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Timo Vierelä, suunnittelija, puhelin: 310 42858

timo.vierela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566