Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 263

Val av ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Harri Pirhonen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion

2.     välja

  1. den nuvarande ersättaren Jari Kinnunen till ny ledamot
  2. Jouni Uusikivi till personlig ersättare för Jari Kinnunen

i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Harri Pirhonen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion

2.     välja

  1. den nuvarande ersättaren Jari Kinnunen till ny ledamot
  2. Jouni Uusikivi till personlig ersättare för Jari Kinnunen

i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Harri Pirhonen (SDP) anhåller 11.6.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion.

Stadsfullmäktige valde 14.9.2011 (ärende 14) Harri Pirhonen till ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Sosiaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 984

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,

2.     valita

  1. nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
  2. Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566