Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 260

Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2013 - 31.12.2017

HEL 2012-011120 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag föreslå Skatteförvaltningen att Kalle Waltari väljs till medlem och Karri Nieminen till dennes personliga ersättare i skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2013–31.12.2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Verohallinnon kirje

Utdrag

Utdrag

 

Verohallinto

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar föreslå Skatteförvaltningen att Kalle Waltari väljs till medlem och Karri Nieminen till dennes personliga ersättare i skatterättelsenämnden för mandatperioden 1.1.2013–31.12.2017.

Föredraganden

Skatteförvaltningen meddelar att den nya skatterättelsenämnden inleder sin verksamhet 1.1.2013. Skatterättelsenämnden är ett riksomfattande organ som fungerar i samband med Skatteförvaltningen och har till uppgift att behandla rättelseyrkanden som hänför sig till inkomstbeskattningen, arvs- och gåvobeskattningen och fastighetsbeskattningen. Skatterättelsenämnden har sammanlagt 18 sektioner som verkar på 10 orter.

I en sektion ingår förutom ordföranden fyra medlemmar som var och en har en personlig ersättare. Skatteförvaltningen utnämner medlemmarna, varav en föreslås av Skatteförvaltningen, en av kommunerna och två av olika organisationer som företräder skattebetalarna.

Skatterättelsenämndens medlem ska vara väl insatt i beskattningen. Med detta avses särskild sakkunskap gällande beskattning. Innan förslag ges ska vederbörande på ett lämpligt sätt se till att personen som föreslås kan betraktas på ett sådant sätt förtrogen med beskattningen att han eller hon anses ha särskild sakkunskap i beskattningsfrågor. Jävsgrunderna som ingår i 28 § i förvaltningslagen ska tillämpas på medlemmarna i skatterättelsenämnden. Till skatterättelsenämndens medlemmar erläggs mötesarvoden och ersättningar för resekostnader i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om arvoden.

Eftersom antalet sektioner i skatterättelsenämnden är litet i förhållande till antalet kommuner rekommenderas det att två eller fler kommuner ger ett gemensamt förslag. Till förslaget ska bifogas en nödvändig utredning om den föreslagna personens och ersättarens förtrogenhet med beskattningen samt båda personernas skriftliga samtycke till uppdraget.

Skatteförvaltningen ber kommunerna att senast 14.9.2012 ge sitt förlag till medlemmar och deras personliga ersättare för de sektioner som befinner sig närmast. Samtycken och utredningar om förtrogenhet med beskattningen ska skickas med förslaget.

På förslag av Helsingfors stad har Hannele Luukkainen fungerat som medlem och först Seija Lumme och Risto Pieviläinen efter henne som ersättare i skatterättelsenämnden under perioden 1.1.2008–31.12.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Verohallinnon kirje

Utdrag

Utdrag

 

Verohallinto

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 960

HEL 2012-011120 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakuntaan valittaisiin toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2017 Kalle Waltari jäseneksi ja Karri Nieminen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Käsittely

10.09.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Kalle Waltari

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Varajäseneksi Karri Nieminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Rauhamäen ja Moision vastaehdotukset yksimielisesti.

03.09.2012 Pöydälle

27.08.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566