Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/30

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 286

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite katupuiden suojelemisesta

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että puisto- ja katualueiden korjaussuunnitelmissa esitellään erikseen puusuunnitelma.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että katualueille istutetaan vuosittain 600 – 1000 katupuuta. Katupuut ovat erikseen katuolosuhteita varten kasvatettuja puita. Ne ovat kooltaan melko suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Katupuita istutetaan katualueelle niin paljon kuin tila antaa myöten.

Olemassa olevaa ja uutta puustoa koskevat toimenpiteet esitetään katu- ja puistosuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy. Kadun rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden koot ja puiden yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään puistosuunnitelmaa ja puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.

Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto. Lisäksi kaupunkirakenteen tiivistyminen ja täydennysrakentaminen edellyttävät joskus katupuiden poistoa. Jokaisen katualueelta poistettavan puun kohtalo arvioidaan erikseen, lähtökohtana puun säilyttäminen.

Aloitteessa mainitun Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilussa villisti itänyttä taimistoa on karsittu siinä määrin kuin uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä on vaatinut.

Rakennusvirasto on aloittamassa Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä, joka ohjaa päätöksentekoa mm. puiden poistoon liittyen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sari Näreen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1000

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.09.2012 § 297

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kevyen liikenteen reitti Baanan rakentamisen yhteydessä on sen reuna-alueelta karsittu jonkun verran puustoa. Karsiminen on tehty ympäristö- ja maisemasuunnitelman mukaisesti huonokuntoisia ja liian tiheästi kasvaneita puita karsimalla. Puusto on ollut pääosin itsestään kylväytyneitä yksilöitä, joita on poistettu mm. luiskien kohdalta toiminnallisista ja turvallisuussyistä. Vanhaa kasvillisuutta on pyritty säilyttämään niin paljon, kuin se on väylän toiminnan kannalta ollut mahdollista. Kyseisten puiden kaatamiselle ei ole ollut asemakaavallista estettä.

Baanan rakentaminen ratakuiluun on tuonut tervetulleen uuden nopean, turvallisen ja elämyksellisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille kantakaupungin halki. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen kaupungissa on omiaan lisäämään pyöräilyn suosiota, ja sikäli vaikuttamassa osaltaan mm. liikenteen aiheuttaman melun vähenemiseen.

Baanan alueelle on suunniteltu runsaasti puu- ja pensasistutuksia, joista suurin osa tullaan toteuttamaan vasta syksyn 2012 aikana. Baana on siis istutusten osalta vielä keskeneräinen.

Baana on hankkeena nimenomaan pyrkinyt olemaan kaupunkikuvaa rikastuttava elementti ja onkin toteuduttuaan saanut lähes yksinomaan positiivista palautetta kaupunkilaisilta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Pia Kilpinen, arkkitehti, puhelin: 310 37349

pia.kilpinen(a)hel.fi

Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.06.2012 § 342

HEL 2012-005848 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin katualueille istutetaan, rakentamisen vilkkaudesta riippuen, noin 600 – 1000 katupuuta vuosittain. Katupuut ovat erikseen katuolosuhteita varten kasvatettuja puita ja ne ovat kooltaan melko suuria, yleensä ympärysmitaltaan 20 - 22 cm. Puun juurtuminen paikalleen kestää 2 - 3 vuotta, jonka jälkeen puu alkaa kasvattaa latvustaan ja korkeuttaan.

Katualue on puille hankala paikka kasvaa. Lumityöt, autojen kolhaisut, tilan puute niin maan alla kuin maan päälläkin, koirat jne. aikaansaavat kasvupaikkaominaisuudet, jotka ovat kokonaan erilaiset kuin puistoissa. Siksi katupuiden viherrakennustekniikka poikkeaa oleellisesti puistopuista. Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten.

Puuistutusten kokonaisuutta ohjaa kaupunkisuunnittelu ja rakentamisen yhteydessä tehtävä rakennussuunnittelu. Jos katupuita joudutaan poistamaan, liittyy se useimmiten laajaan kaupunki-, liikenne- ja rakennussuunnitteluprosessiin. Olemassa olevaa ja uutta puustoa koskevat toimenpiteet esitetään katu- ja puistosuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy.

Yleisin syy katupuun poistoon on huono kunto, joka voi vaarantaa katualueen toimintoja. Lisäksi kaupungin kasvu, kaupunkirakenteen tiivistyminen ja täydennysrakentaminen ovat syitä katupuiden poistoon. Katupuiden kaataminen ei ole keskitetty hankinta, vaan erilaisten pakkojen sanelema toimenpide. Jokaisen katualueelta poistettavan puun kohtalo arvioidaan erikseen. Lähtökohtana on aina puun säilyttäminen.  Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä.

Baanan rakentamisen yhteydessä ratakuilusta poistettu puusto on ollut sinne villisti itänyttä taimistoa. Sitä on karsittu siinä määrin kuin uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän toiminta ja turvallisuus on vaatinut.

Kaupungin kasvu ja rakentaminen muuttaa myös vanhoja puukujanteita. Esimerkiksi Mechelininkadulla juuri nyt suunnitellaan muutettavaksi raitiotiepysäkkejä. Samanaikaisesti tehdään viemäritöitä ja sijoitetaan kadulle uusi pyörätie. Edellä mainituista töistä seuraa, että Mechelininkadun eteläpäässä, kolmen korttelin matkalta joudutaan vanhat puut poistamaan. Uusia, korvaavia puita istutetaan kasvutilan sallimissa puitteissa.

Voimassaolevaa, tietoista puustrategiaa Helsingin kaupungilla ei vielä ole. Helsingin kaupunkipuustrategiatyötä ollaan tällä hetkellä aloittamassa rakennusvirastossa. Kaupunkipuustrategian olemassaolo ja eri toimijoiden siihen sitoutuminen on tarpeen, koska se ohjaa päätöksentekoa, johon esimerkiksi vanhojen puiden poistaminen perustuu.

Jo nyt voimassa olevan käytännön mukaisesti katusuunnitelmassa esitetään istutettavat ja myös poistettavat puut. Kadun rakennussuunnitelmassa määritellään puulajit, niiden koot ja puiden yhteyteen tulevat varusteet. Samoin menetellään puistosuunnitelmaa ja puiston rakennussuunnitelmaa tehtäessä.

Käsittely

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan kappaleen 3 viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Katupuita istutetaan katualueelle kuitenkin käytännössä niin paljon kuin tila ja määrärahat antavat myöten."

Lisätään kappale 5 loppuun seuraava virke: "Rakennusvirastossa on kehitetty vanhojen puiden hoitomenetelmiä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Pentti Peurasuo, projektinjohtaja, puhelin: 310 38548

pentti.peurasuo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566