Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/36

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 292

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om kontroll av handikapparkeringen

Bordlades 26.09.2012

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Seppo Kanerva och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska ingripas i missbruket av parkeringstillstånd för handikappade.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att parkeringstillstånd för handikappade beviljas av polisen på basis av läkarintyg. Också ett vederbörligt utländskt parkeringstillstånd gäller i Finland. Parkeringsövervakningen kontrollerar också parkeringstillstånden för handikappade, men polisen saknar ett elektroniskt register över parkeringstillstånden för handikappade, vilket försvårar kontrollen. Parkeringsövervakningen samarbetar också med de estniska myndigheterna i syfte att hindra missbruk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Seppo Kanervan valtuustoaloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1006

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.08.2012 § 377

HEL 2012-009033 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Suomessa vammaisen pysäköintiluvan myöntää poliisi lääkärintodistusten perusteella. Tieliikennelain mukaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten erityisen pysäköintiluvan. Vammaisen pysäköintilupa ei siis ole ajoneuvokohtainen, koska lupa on oltava siirrettävissä kuljetettavan vammaisen henkilön mukana. Vammaisen pysäköintiluvan osalta on myös huomioitava, että kaikki kyseiseen pysäköintilupaan oikeutetut eivät istu pyörätuolissa. Lupaan oikeuttavan vamman tulee olla sellainen, että se estää henkilön itsenäisen kävelyn: tällainen syy voi olla esimerkiksi sydänvika. EU:ssa on määritelty tietyt vähimmäisvaatimukset vammaisen pysäköintiluvan ulkomuodolle.

Pysäköinninvalvonta voi valvoa myös vammaisten pysäköintilupia. Valvonta käsittää sekä lupien oikeellisuuden että niiden oikeanlaisen käytön. Pysäköinninvalvonta voi ilmoittaa poliisille, jos on herännyt epäilys luvan oikeellisuudesta tai sen väärinkäytöksestä. Toistuvasti väärin pysäköivän auto voidaan tarvittaessa myös viedä välittömästi varastolle. Poliisilla ei valitettavasti ole tällä hetkellä sähköistä rekisteriä vammaisten pysäköintiluvista, joka jossain määrin hankaloittaa valvontatyötä. Pysäköinninvalvonta on jo aiemmin hankkinut Virosta mallit virolaisista vammaisten pysäköintiluvista, ja yhteydenpitoa virolaisten viranomaisten kanssa tullaan jatkamaan.

Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.

Käsittely

21.08.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: Lisätään päätösehdotuksen kolmannen kappaleen jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraava:

”Ulkomailla myönnetyt vammaisen pysäköintiluvat käyvät Suomessa ja Suomessa myönnettyjä lupia voi käyttää myös ulkomailla.”

Esittelijän muutos 2: Poistetaan esittelijän esityksen toisen kappaleen toinen virke sekä kolmas kappale kokonaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566