Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/16

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 272

Indragning och grundande av yrkesläroanstalter och ändring av instruktionen för utbildningsväsendet från 1.1.2013

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag dra in Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn, likaså direktionerna för dessa, 31.12.2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt för verksamhet som inleds 1.1.2013

1) grunda en ny yrkesläroanstalt och till denna dels koncentrera stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning, dels  överföra verkstadsverksamheten för unga från utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning och en del av påbyggnadsundervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning

2) grunda en ny yrkesläroanstalt för vuxna och till denna dels koncentrera den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på fristående examina och den övriga vuxenutbildningen, dels överföra läroavtalsutbildningen från läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning, likaså utvecklingsuppgifterna för arbetslivet.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom i fråga om instruktionen för utbildningsväsendet upphäva 7 §, 10 §, 10 b § och 25 § och ändra 3 §, 5–6 §, 8–9 §, 11 §, 14–15 §, 19 § och 28 § så att de får den nedanstående lydelsen.

INSTRUKTION FÖR  UTBILDNINGSVÄSENDET

– – –

3 §

Föredragning

De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket, förvaltnings- och utvecklingscentralen eller fler än en avdelning föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för någon annan avdelning föredras av chefen för avdelningen.

De ärenden vid finska sektionens sammanträden som gäller hela verket föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för grundläggande utbildning eller linjen för ungdoms- och vuxenutbildning föredras av chefen för avdelningen i fråga.

De ärenden vid svenska sektionens sammanträden som gäller hela utbildningsväsendet föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för svensk dagvård och utbildning föredras av chefen för denna avdelning.

Ärendena vid skol- och gymnasiedirektionernas sammanträden föredras av rektorn. Linjedirektörerna kan tillfälligt förordna en annan tjänsteinnehavare att föredra ett ärende. Om direktionen är gemensam för två eller fler skolor eller gymnasier föredrar varje föredragande de ärenden som gäller hans egen skola eller hans eget gymnasium. Den gemensamma direktionen förordnar vid behov en föredragande.

Ärendena vid de sammanträden som hålls av kommittén för yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen föredras av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en föredragande som är underställd honom.

5 §

Sektionernas uppgifter

Sektionerna har för sin egen språkgrupps del, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att bereda ett förslag till läroplan för förskoleundervisning ordnad av staden. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger stadsstyrelsen detta

2 att godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram

3 att godkänna verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

4 att besluta om grunder för antagning av elever och om tjänsteinnehavare som ska anta elever

5 att besluta om grunder för antagning av studerande och delvis om grunder för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet, att anta och placera elever i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar och skaffar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

6 att besluta hur undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning ska organiseras och dimensioneras vid enskilda skolor och hur gymnasie- och yrkesutbildningen ska organiseras och dimensioneras vid enskilda läroanstalter

7 att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam direktion

8 att besluta om lärarkåren vid skolor och gymnasier och elevkåren vid grundskolor och om dessas uppgifter

9 att besluta när arbetet vid skolorna och läroanstalterna ska inledas och när lov ska infalla, att besluta om lediga dagar och att godkänna grunder enligt vilka ett organ eller en tjänsteinnehavare kan göra detta

10 att svara för att grundläggande konstundervisning ges vid de läroanstalter som lyder under sektionen

11 att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget

12 att tillsätta yrkesdelegationer för yrkesläroanstalterna och gemensamma yrkesdelegationer för läroanstalterna efter att ha hört dessa

13 att besluta om namn på skolor och läroanstalter, om platser för svensk barndagvård och delvis om platser för morgon- och eftermiddagsverksamhet

14 att avstänga en grundskoleelev för mer än en månad och högst tre månader och en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad och högst ett år och att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft

15 att godkänna ordningsstadga för en yrkesläroanstalt eller utfärda andra ordningsbestämmelser som yrkesläroanstalten ska tillämpa.

Svenska sektionen har dessutom, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift att i fråga om den svenska barndagvården besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ, med undantag för rättelseyrkanden som baserar sig på kommunallagen.

6 §

Direktioner

Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier har en direktion med uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan eller läroanstalten och att främja samarbete mellan skolan eller läroanstalten och samhället. Två eller fler skolor eller gymnasier kan ha gemensam direktion.

Sektionen i fråga utser ett behövligt antal ledamöter i direktionerna, vid grundskolorna i huvudsak bland vårdnadshavarna och vid gymnasierna delvis bland vårdnadshavarna. De ledamöter i direktionen för en grundskola eller ett gymnasium som företräder vårdnadshavarna utses bland dem som vårdnadshavarna själva föreslår. Sektionen utser dessutom högst två ledamöter i direktionen bland de lärare vid skolan eller gymnasiet som lärarna själva föreslår och en ledamot som företräder den övriga personalen, bland dem som den övriga personalen själv föreslår. Företrädaren för den övriga personalen ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet.

Sektionen i fråga utser två elevledamöter i direktionen för en grundskola bland skolans elever, två studerandeledamöter i direktionen för ett gymnasium bland gymnasiets studerande och en studerandeledamot i direktionen för ett vuxengymnasium bland vuxengymnasiets studerande, om elevkåren ställer upp valbara kandidater. Om det inte finns valbara kandidater utser elevkåren en 15 år fylld företrädare bland skolans elever eller gymnasiets studerande. Denna företrädare kan sedan genom ett beslut av direktionen ges rätt att vara närvarande och att yttra sig vid direktionens sammanträden. Minderåriga kan dock inte ges rätt att delta i beslutsfattandet eller att vara närvarande då ärenden som gäller personalen eller disciplinärenden som gäller elever eller studerande behandlas vid direktionens sammanträden.

De gemensamma direktionernas sammansättning avviker från det som är angivet ovan på så sätt

1 att de ledamöter som företräder vårdnadshavarna i en direktion gemensam för två skolor eller gymnasier utses bland de vårdnadshavare vid de två skolorna eller gymnasierna som vårdnadshavarna själva föreslår gemensamt och att det från båda skolorna eller gymnasierna ska finnas en lärarledamot som är anställd vid skolan eller gymnasiet, en ledamot som företräder den övriga personalen och en elev- eller studerandeledamot som är elev vid skolan eller studerande vid gymnasiet eller, om elevkåren inte ställt upp någon valbar kandidat, en företrädare för elevkåren som denna utser i enlighet med det ovanstående. Företrädaren för den övriga personalen ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet

2 att sektionen separat beslutade om sammansättningen hos en direktion som är gemensam för fler än två skolor eller gymnasier, varvid varje persongrupp som nämns i 1 punkten ovan ska vara företrädd.

Sektionerna utser personliga ersättare för ledamöterna. Eleverna och de studerande utser ersättare för sina företrädare.

Avvikelser från den ovan angivna sammansättningen kan göras i fråga om direktionen för en skola eller ett gymnasium som inleder eller avslutar sin verksamhet. Då fyllnadsval hålls mitt under mandattiden för att en ledamot som företräder vårdnadshavarna avgår, kan direktionen föreslå sektionen en ny vårdnadshavarledamot i stället för den avgående.

8 §

Direktionernas uppgifter

Direktionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att godkänna en ordningsstadga eller utfärda andra ordningsbestämmelser som skolan eller gymnasiet ska tillämpa

2 att hos sektionen i fråga göra en framställning om en läroplan och andra planer i anslutning till undervisningen vid skolan eller gymnasiet

3 att årligen godkänna en plan som baserar sig på läroplanen för skolan eller gymnasiet, dock inte beträffande de i 5 § 9 punkten nämnda årliga arbetstiderna

4 att godkänna en dispositionsplan för skolans eller gymnasiets budget

5 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid behov fastställa stadgar för elevkåren och klubbarna

6 att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid gymnasiet för högst en månad, att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet om avstängning har vunnit laga kraft och att besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen

7 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av nämnden eller sektionen i fråga

9 §

Kommittén för yrkeskunnande

En gemensam kommitté för yrkeskunnande med uppgift att planera och genomföra yrkesprov tillsätts för yrkesläroanstalterna och läroavtalsutbildningen. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.

Rektorn för en yrkesläroanstalt föreslår beträffande kommittén utbildningsnämnden fyra ledamotskandidater som företräder arbets- och näringslivet, lärarna vid yrkesläroanstalten föreslår utbildningsnämnden två ledamotskandidater som är lärare vid läroanstalten, och elevkåren vid yrkesläroanstalten föreslår utbildningsnämnden två ledamotskandidater bland läroanstaltens studerande.

Kommittén för yrkeskunnande har åtta ledamöter. Utbildningsnämnden utser två ledamöter var bland ledamotskandidaterna föreslagna av rektorn, lärarna och elevkårerna, likaså personliga ersättare för dessa. Nämnden utser dessutom två anställda vid utbildningsverket till kommittéledamöter som företräder utbildningsanordnaren och personliga ersättare för dessa.

Kommitténs mandattid är tre år.

14 §

Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning

Linjen för ungdoms- och vuxenutbildning ansvarar för stadens finska gymnasieutbildning för unga och vuxna, yrkesutbildning i läroanstaltsform och verkstadsverksamhet för unga, för stadens finska och svenska utbildning i läroavtalsform och delvis för stadens finska påbyggnadsundervisning i enlighet med de godkända målen.

15 §

Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning

Linjen för grundläggande utbildning ansvarar för stadens finska grundläggande utbildning och övriga undervisning baserad på lagen om grundläggande utbildning och delvis för den finska förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

16 §

Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning

Linjen för svensk dagvård och utbildning ansvarar för stadens svenska barndagvård, för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den övriga undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning, för gymnasieutbildningen och delvis för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

19 §

Uppgifter för direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning

Linjedirektören har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1 att godkänna dispositionsplaner för yrkesläroanstalternas budgetar

2 att besluta om avtal om ordnande av examina

3 att fullgöra anmälningsskyldigheten, ge information och prognostisera utbildningsbehovet i enlighet med vad som är föreskrivet för utbildningsanordnare

4 att i fråga om de studerande besluta om rätt till avgiftsfria måltider och om föreskrivna studiesociala förmåner

5 att för egen del fullgöra skyldigheten att samarbeta med andra utbildningsanordnare i enlighet med vad som är föreskrivet för utbildningsanordnare

6 att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra tjänsteinnehavare ska placeras

7 att bestämma kunder för ungdomsverkstäderna

8 att besluta i vilken form utbildningen ska ordnas.

Linjedirektören ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden, sektionerna och verkschefen.

24 §

Uppgifter för rektorn för en yrkesläroanstalt

Rektorn har, om något annat inte är föreskrivet och om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1 att hos sektionen i fråga göra en framställning om läroplaner och andra arrangemang vid läroanstalten som hänför sig till undervisningen

2 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid behov fastställa stadgar för elevkåren

3 att anta studerande till läroanstalten

4 att ge studerande tillstånd att avbryta skolgången

5 att inta eller överföra studerande till specialundervisning

6 att besluta om avtal för perioder med inlärning i arbetet

7 att besluta om individuella planer för hur undervisningen ska ordnas

8 att besluta att ett läroavtal ska ingås

9 att besluta om en studerande får tidigare slutförda studier erkända eller i andra sammanhang förvärvat kunnande erkänt

10 att besluta om sammanställandet av bedömningen av de teoretiska studierna inom läroavtalsutbildningen och bedömningen av utbildningen på en arbetsplats

11 att ge en studerande möjlighet att visa att han kan gå vidare i studierna, likaså att ta om prestationer och att höja vitsord

12 att ge examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier

13 att av grundad anledning i fråga om andra än läroanstaltens studerande begränsa rätten att få följa undervisningen

14 att besluta om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang

15 att bevilja en studerande förlängning i fråga om den tid inom vilken studierna ska slutföras eller anse att den studerande har avgått

16 att ge tillstånd till frånvaro från läroanstalten

17 att besluta att en studerande ska bli tillsagd att lämna klassrummet, ett annat rum där undervisning ges eller en tillställning som arrangeras av läroanstalten

18 att besluta att en studerande ska förvägras undervisning

19 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av verkschefen och avdelningschefen.

28 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Utvecklingsdirektören anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett utlåtande om de sökande. De övriga avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden och sektionen i fråga gett utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Rektorerna för grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier anställs av nämndsektionen i fråga sedan direktionen gett utlåtande. Rektorer som är gemensamma för två eller fler skolor eller gymnasier anställs av nämndsektionen i fråga sedan direktionerna gett utlåtande. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna anställs av nämndsektionen i fråga. Visstidshandhavare av vakanta rektorstjänster anställs av verkschefen, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta.

Sektionen i fråga förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta rektorsuppgiften vid en grundskola sedan direktionen gett utlåtande. Verkschefen förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta rektorsuppgiften en viss tid, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta.

Att anställa innehavare av lärartjänster och timlärare ankommer i fråga om grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier på direktionen och i fråga om yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna på rektorn.

Handhavare av lärartjänster och timlärare för en viss tid anställs av rektorn. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna kan ålägga någon annan tjänsteinnehavare detta.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han förordnat.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny beredning utgående från att det förs fler diskussioner med läroanstalternas direktioner, lärare och studerande.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att följande motförslag hade framställts under diskussionen.

Ledamoten Eija Loukoila understödd av ledamoten Julia Virkkunen hade föreslagit att stadsfullmäktige beslutar inrätta två finska sektioner och en svensk sektion. Detta är också utbildningsnämndens ståndpunkt.

Förslag:
Instruktionen för utbildningsväsendet - textändringar
1 §
Verksamhetsområde
Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska sektion för ungdoms- och vuxenutbildning, nämndens finska sektion för grundläggande utbildning och nämndens svenska sektion...
2 §
De ändringar som föranleds av föregående paragraf

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Eija Loukoilas motförslag godkänts.

28 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar inrätta två finska sektioner och en svensk sektion. Detta är också utbildningsnämndens ståndpunkt.
Förslag:
Instruktionen för utbildningsväsendet - textändringar
1 §
Verksamhetsområde
Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska sektion för ungdoms- och vuxenutbildning, nämndens finska sektion för grundläggande utbildning och nämndens svenska sektion...
2 §
De ändringar som föranleds av föregående paragraf

Ja-röster: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Esko Riihelä, Laura Rissanen, Wille Rydman, Harri Saksala, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Alina Mänttäri-Buttler, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Blanka: 2
Tarja Tenkula, Thomas Wallgren

Frånvarande: 4
Arto Bryggare, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Nils Torvalds

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013 alkaen

2

olk_ptk_15_5-2012.pdf

3

Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti

4

Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot

5

Henkilöstösuunnitelma

6

Virastotoimikunnan lausunto

7

Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi.

8

Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf

9

Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

10

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar dra in Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn, likaså direktionerna för dessa, 31.12.2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt för verksamhet som inleds 1.1.2013

1) grunda en ny yrkesläroanstalt och till denna dels koncentrera stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning, dels  överföra verkstadsverksamheten för unga från utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning och en del av påbyggnadsundervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning

2) grunda en ny yrkesläroanstalt för vuxna och till denna dels koncentrera den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på fristående examina och den övriga vuxenutbildningen, dels överföra läroavtalsutbildningen från läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning, likaså utvecklingsuppgifterna för arbetslivet.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom i fråga om instruktionen för utbildningsväsendet upphäva 7 §, 10 §, 10 b § och 25 § och ändra 3 §, 5–6 §, 8–9 §, 11 §, 14–15 §, 19 § och 28 § så att de får den nedanstående lydelsen.

INSTRUKTION FÖR  UTBILDNINGSVÄSENDET

– – –

3 §

Föredragning

De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket, förvaltnings- och utvecklingscentralen eller fler än en avdelning föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för någon annan avdelning föredras av chefen för avdelningen.

De ärenden vid finska sektionens sammanträden som gäller hela verket föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för grundläggande utbildning eller linjen för ungdoms- och vuxenutbildning föredras av chefen för avdelningen i fråga.

De ärenden vid svenska sektionens sammanträden som gäller hela utbildningsväsendet föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för svensk dagvård och utbildning föredras av chefen för denna avdelning.

Ärendena vid skol- och gymnasiedirektionernas sammanträden föredras av rektorn. Linjedirektörerna kan tillfälligt förordna en annan tjänsteinnehavare att föredra ett ärende. Om direktionen är gemensam för två eller fler skolor eller gymnasier föredrar varje föredragande de ärenden som gäller hans egen skola eller hans eget gymnasium. Den gemensamma direktionen förordnar vid behov en föredragande.

Ärendena vid de sammanträden som hålls av kommittén för yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen föredras av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en föredragande som är underställd honom.

5 §

Sektionernas uppgifter

Sektionerna har för sin egen språkgrupps del, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att bereda ett förslag till läroplan för förskoleundervisning ordnad av staden. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger stadsstyrelsen detta

2 att godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram

3 att godkänna verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

4 att besluta om grunder för antagning av elever och om tjänsteinnehavare som ska anta elever

5 att besluta om grunder för antagning av studerande och delvis om grunder för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet, att anta och placera elever i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar och skaffar och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

6 att besluta hur undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning ska organiseras och dimensioneras vid enskilda skolor och hur gymnasie- och yrkesutbildningen ska organiseras och dimensioneras vid enskilda läroanstalter

7 att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam direktion

8 att besluta om lärarkåren vid skolor och gymnasier och elevkåren vid grundskolor och om dessas uppgifter

9 att besluta när arbetet vid skolorna och läroanstalterna ska inledas och när lov ska infalla, att besluta om lediga dagar och att godkänna grunder enligt vilka ett organ eller en tjänsteinnehavare kan göra detta

10 att svara för att grundläggande konstundervisning ges vid de läroanstalter som lyder under sektionen

11 att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget

12 att tillsätta yrkesdelegationer för yrkesläroanstalterna och gemensamma yrkesdelegationer för läroanstalterna efter att ha hört dessa

13 att besluta om namn på skolor och läroanstalter, om platser för svensk barndagvård och delvis om platser för morgon- och eftermiddagsverksamhet

14 att avstänga en grundskoleelev för mer än en månad och högst tre månader och en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad och högst ett år och att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft

15 att godkänna ordningsstadga för en yrkesläroanstalt eller utfärda andra ordningsbestämmelser som yrkesläroanstalten ska tillämpa.

Svenska sektionen har dessutom, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift att i fråga om den svenska barndagvården besluta om fall då den som saken gäller krävt att ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ, med undantag för rättelseyrkanden som baserar sig på kommunallagen.

6 §

Direktioner

Grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier har en direktion med uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan eller läroanstalten och att främja samarbete mellan skolan eller läroanstalten och samhället. Två eller fler skolor eller gymnasier kan ha gemensam direktion.

Sektionen i fråga utser ett behövligt antal ledamöter i direktionerna, vid grundskolorna i huvudsak bland vårdnadshavarna och vid gymnasierna delvis bland vårdnadshavarna. De ledamöter i direktionen för en grundskola eller ett gymnasium som företräder vårdnadshavarna utses bland dem som vårdnadshavarna själva föreslår. Sektionen utser dessutom högst två ledamöter i direktionen bland de lärare vid skolan eller gymnasiet som lärarna själva föreslår och en ledamot som företräder den övriga personalen, bland dem som den övriga personalen själv föreslår. Företrädaren för den övriga personalen ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet.

Sektionen i fråga utser två elevledamöter i direktionen för en grundskola bland skolans elever, två studerandeledamöter i direktionen för ett gymnasium bland gymnasiets studerande och en studerandeledamot i direktionen för ett vuxengymnasium bland vuxengymnasiets studerande, om elevkåren ställer upp valbara kandidater. Om det inte finns valbara kandidater utser elevkåren en 15 år fylld företrädare bland skolans elever eller gymnasiets studerande. Denna företrädare kan sedan genom ett beslut av direktionen ges rätt att vara närvarande och att yttra sig vid direktionens sammanträden. Minderåriga kan dock inte ges rätt att delta i beslutsfattandet eller att vara närvarande då ärenden som gäller personalen eller disciplinärenden som gäller elever eller studerande behandlas vid direktionens sammanträden.

De gemensamma direktionernas sammansättning avviker från det som är angivet ovan på så sätt

1 att de ledamöter som företräder vårdnadshavarna i en direktion gemensam för två skolor eller gymnasier utses bland de vårdnadshavare vid de två skolorna eller gymnasierna som vårdnadshavarna själva föreslår gemensamt och att det från båda skolorna eller gymnasierna ska finnas en lärarledamot som är anställd vid skolan eller gymnasiet, en ledamot som företräder den övriga personalen och en elev- eller studerandeledamot som är elev vid skolan eller studerande vid gymnasiet eller, om elevkåren inte ställt upp någon valbar kandidat, en företrädare för elevkåren som denna utser i enlighet med det ovanstående. Företrädaren för den övriga personalen ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet

2 att sektionen separat beslutar om sammansättningen hos en direktion som är gemensam för fler än två skolor eller gymnasier, varvid varje persongrupp som nämns i 1 punkten ovan ska vara företrädd.

Sektionerna utser personliga ersättare för ledamöterna. Eleverna och de studerande utser ersättare för sina företrädare.

Avvikelser från den ovan angivna sammansättningen kan göras i fråga om direktionen för en skola eller ett gymnasium som inleder eller avslutar sin verksamhet. Då fyllnadsval hålls mitt under mandattiden för att en ledamot som företräder vårdnadshavarna avgår, kan direktionen föreslå sektionen en ny vårdnadshavarledamot i stället för den avgående.

8 §

Direktionernas uppgifter

Direktionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1 att godkänna en ordningsstadga eller utfärda andra ordningsbestämmelser som skolan eller gymnasiet ska tillämpa

2 att hos sektionen i fråga göra en framställning om en läroplan och andra planer i anslutning till undervisningen vid skolan eller gymnasiet

3 att årligen godkänna en plan som baserar sig på läroplanen för skolan eller gymnasiet, dock inte beträffande de i 5 § 9 punkten nämnda årliga arbetstiderna

4 att godkänna en dispositionsplan för skolans eller gymnasiets budget

5 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid behov fastställa stadgar för elevkåren och klubbarna

6 att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid gymnasiet för högst en månad, att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet om avstängning har vunnit laga kraft och att besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen

7 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av nämnden eller sektionen i fråga

9 §

Kommittén för yrkeskunnande

En gemensam kommitté för yrkeskunnande med uppgift att planera och genomföra yrkesprov tillsätts för yrkesläroanstalterna och läroavtalsutbildningen. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.

Rektorn för en yrkesläroanstalt föreslår beträffande kommittén utbildningsnämnden fyra ledamotskandidater som företräder arbets- och näringslivet, lärarna vid yrkesläroanstalten föreslår utbildningsnämnden två ledamotskandidater som är lärare vid läroanstalten, och elevkåren vid yrkesläroanstalten föreslår utbildningsnämnden två ledamotskandidater bland läroanstaltens studerande.

Kommittén för yrkeskunnande har åtta ledamöter. Utbildningsnämnden utser två ledamöter var bland ledamotskandidaterna föreslagna av rektorn, lärarna och elevkårerna, likaså personliga ersättare för dessa. Nämnden utser dessutom två anställda vid utbildningsverket till kommittéledamöter som företräder utbildningsanordnaren och personliga ersättare för dessa.

Kommitténs mandattid är tre år.

14 §

Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning

Linjen för ungdoms- och vuxenutbildning ansvarar för stadens finska gymnasieutbildning för unga och vuxna, yrkesutbildning i läroanstaltsform och verkstadsverksamhet för unga, för stadens finska och svenska utbildning i läroavtalsform och delvis för stadens finska påbyggnadsundervisning i enlighet med de godkända målen.

15 §

Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning

Linjen för grundläggande utbildning ansvarar för stadens finska grundläggande utbildning och övriga undervisning baserad på lagen om grundläggande utbildning och delvis för den finska förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

16 §

Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning

Linjen för svensk dagvård och utbildning ansvarar för stadens svenska barndagvård, för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och den övriga undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning, för gymnasieutbildningen och delvis för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

19 §

Uppgifter för direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning

Linjedirektören har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1 att godkänna dispositionsplaner för yrkesläroanstalternas budgetar

2 att besluta om avtal om ordnande av examina

3 att fullgöra anmälningsskyldigheten, ge information och prognostisera utbildningsbehovet i enlighet med vad som är föreskrivet för utbildningsanordnare

4 att i fråga om de studerande besluta om rätt till avgiftsfria måltider och om föreskrivna studiesociala förmåner

5 att för egen del fullgöra skyldigheten att samarbeta med andra utbildningsanordnare i enlighet med vad som är föreskrivet för utbildningsanordnare

6 att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra tjänsteinnehavare ska placeras

7 att bestämma kunder för ungdomsverkstäderna

8 att besluta i vilken form utbildningen ska ordnas.

Linjedirektören ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden, sektionerna och verkschefen.

24 §

Uppgifter för rektorn för en yrkesläroanstalt

Rektorn har, om något annat inte är föreskrivet och om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1 att hos sektionen i fråga göra en framställning om läroplaner och andra arrangemang vid läroanstalten som hänför sig till undervisningen

2 att vid behov på förslag av elevkåren förordna en lärare till handledare för elevkåren och en ställföreträdare för denne och att vid behov fastställa stadgar för elevkåren

3 att anta studerande till läroanstalten

4 att ge studerande tillstånd att avbryta skolgången

5 att inta eller överföra studerande till specialundervisning

6 att besluta om avtal för perioder med inlärning i arbetet

7 att besluta om individuella planer för hur undervisningen ska ordnas

8 att besluta att ett läroavtal ska ingås

9 att besluta om en studerande får tidigare slutförda studier erkända eller i andra sammanhang förvärvat kunnande erkänt

10 att besluta om sammanställandet av bedömningen av de teoretiska studierna inom läroavtalsutbildningen och bedömningen av utbildningen på en arbetsplats

11 att ge en studerande möjlighet att visa att han kan gå vidare i studierna, likaså att ta om prestationer och att höja vitsord

12 att ge examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier

13 att av grundad anledning i fråga om andra än läroanstaltens studerande begränsa rätten att få följa undervisningen

14 att besluta om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang

15 att bevilja en studerande förlängning i fråga om den tid inom vilken studierna ska slutföras eller anse att den studerande har avgått

16 att ge tillstånd till frånvaro från läroanstalten

17 att besluta att en studerande ska bli tillsagd att lämna klassrummet, ett annat rum där undervisning ges eller en tillställning som arrangeras av läroanstalten

18 att besluta att en studerande ska förvägras undervisning

19 att utföra övriga uppgifter föreskrivna av verkschefen och avdelningschefen.

28 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Utvecklingsdirektören anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett utlåtande om de sökande. De övriga avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden och sektionen i fråga gett utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Rektorerna för grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier anställs av nämndsektionen i fråga sedan direktionen gett utlåtande. Rektorer som är gemensamma för två eller fler skolor eller gymnasier anställs av nämndsektionen i fråga sedan direktionerna gett utlåtande. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna anställs av nämndsektionen i fråga. Visstidshandhavare av vakanta rektorstjänster anställs av verkschefen, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta.

Sektionen i fråga förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta rektorsuppgiften vid en grundskola sedan direktionen gett utlåtande. Verkschefen förordnar en innehavare av en lärartjänst att sköta rektorsuppgiften en viss tid, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta.

Att anställa innehavare av lärartjänster och timlärare ankommer i fråga om grundskolor, gymnasier och vuxengymnasier på direktionen och i fråga om yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna på rektorn.

Handhavare av lärartjänster och timlärare för en viss tid anställs av rektorn. Rektorn för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna kan ålägga någon annan tjänsteinnehavare detta.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han förordnat.

Föredraganden

Bakgrund till reformen

Utbildningsnämnden beslutade 1.3.2011 uppmana utbildningsverket att våren 2011 göra en utredning om en omorganisering av stadens yrkesutbildning och om ett system för administration och ledarskap för yrkesutbildningen. Målet är att yrkesutbildningen och vuxenutbildningen ska bli starkare när det gäller konkurrenskraft, serviceförmåga, användarcentrering och överensstämmelse mellan utbildningen och arbetslivet.

Behovet av starka utbildningsanordnare som kan trygga en effektiv yrkesutbildning med utgångspunkt i näringslivet har på 2000-talet betonats i undervisnings- och kulturministeriets yrkesinstitutsstrategi och i lagstiftningen. Då examensgrunderna reviderades åren 2009–2010 underströks det att utbildningen ska ha sin utgångspunkt i näringslivet, att studievägarna ska vara individuella och att såväl delar av en examen som gymnasiestudier ska vara möjliga.

Helsingfors stad är Finlands största utbildningsanordnare på andra stadiet, vilket betyder att dess gymnasie- och yrkesutbildning också har landsomfattande betydelse i både utbildningen för unga och utbildningen för vuxna. De ständiga snabba förändringarna i arbetslivet och samhället kräver att utbildningen på andra stadiet utvecklas.

Under de senaste tio åren har antalet studerande ökat med 2 000 inom stadens yrkesutbildning. Lokalerna är utspridda på tjugo adresser, vilket gör att den nuvarande indelningen i utbildningsenheter och det nuvarande ledningssystemet inte längre fungerar.

De tre läroanstalternas verksamhetsmodeller och rutiner har utvecklats olika. Tjänsterna för de studerande varierar från den ena enheten till den andra, förhållandet med näringslivet växlar, och dubblering och splittring förekommer delvis i verksamheten särskilt när det gäller studeranderekrytering och handlednings- och stödtjänster för de studerande.

Vuxenutbildningen är splittrad och har därför fått mindre uppmärksamhet. Staden kan inte tillräckligt flexibelt ordna vuxenutbildning enligt efterfrågan och med användarcentrering och kan inte heller snabbt reagera på förändringar i arbetslivet trots att den är en av Finlands största vuxenutbildare.

Syften med reformen

Ett syfte med omorganiseringen är att strukturerna i yrkesutbildningen ska reformeras på det sättet att dubbleringarna försvinner och verksamheten inte längre är splittrad. Då det blir en stark utbildningsenhet kan tillgång till kompetent arbetskraft tryggas, överensstämmelsen mellan arbetslivet och utbildningen ökas och att förmågan och reagera på förändringar i arbetslivet förbättras. Utbildningsgarantin kan då uppfyllas. Andra syften är effektivisering med tanke på fullföljd utbildning, ökad studerandecentrering och tryggade tjänster med jämn kvalitet för de studerande. För att dessa syften ska nås stärks de individuella studievägarna och det livslånga lärandet. 

Nya yrkesläroanstalter

Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn föreslås bli indragna 31.12.2012, likaså direktionerna för dessa. I stället grundas det en ny yrkesläroanstalt och en ny yrkesläroanstalt för vuxna 1.1.2013. De nuvarande lokalerna förblir i bruk. De två yrkesläroanstalterna får gemensamma stödtjänster för bådas behov.

Stadens läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildning koncentreras till yrkesläroanstalten. Verkstadsverksamheten för unga överförs dit från utbildningsverkets linje för för ungdoms- och vuxenutbildning, och en del av påbyggnadsundervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning överförs också dit. Antalet studerande blir ca 6 500.

Den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen organiseras i form av fyra verksamhetsområden. De nuvarande läroanstalternas utbildningsområden fördelas på nedanstående sätt på verksamhetsområdena.

Välfärdssektorn (social- och hälsovården): närvårdare, läkemedelsbranschen, tandteknik, hårbranschen, skönhetsbranschen

Tjänste- och kultursektorn: turism-, kosthålls- och ekonomibranschen, livsmedelsbranschen, textil- och beklädnadsbranschen, kultur, audiovisuell kommunikation

Tekniska tjänster: fastighetstjänster, laboratoriebranschen, lantmäteribranschen, grafisk kommunikation, ytbehandlingsbranschen, processindustrin, träbranschen, planeringsassistent, el- och automationsteknik, husteknik, informations- och kommunikationsteknik, säkerhetsbranschen, tapetsering och inredning

Industri och logistik: maskin- och metallbranschen, byggnadsbranschen, bilbranschen, logistik

Den yrkesinriktade vuxenutbildning som baserar sig på fristående examina och den övriga vuxenutbildningen koncentreras till yrkesläroanstalten för vuxna. Läroavtalsutbildningen överförs dit från läroavtalsbyrån vid utbildningsverkets linje för för ungdoms- och vuxenutbildning, och utvecklingsuppgifterna för arbetslivet överförs också dit. Antalet studerande blir ca 5 000.

Yrkesläroanstalten för vuxna är ett sådant utbildningscenter för vuxna som avses i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

Personal

Det är meningen att en tjänst som gemensam rektor för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna ska inrättas. Rektorn ska med andra ord leda båda läroanstalterna. Det är dessutom meningen att fyra tjänster som sektorsrektor ska inrättas för yrkesläroanstalten och att en tjänst som vuxenutbildningsföreståndare ska inrättas för yrkesläroanstalten för vuxna. Ett ärende som gäller inrättande och indragning av tjänster föreläggs stadsstyrelsen separat.

Den ordinarie personalen vid Helsingfors läroanstalt för servicesektorn, Helsingfors läroanstalt för social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors läroanstalt för tekniska sektorn förblir i stadens tjänst vid de nya läroanstalterna, och ingen sägs upp med anledning av omorganiseringen. Utbildningsnämnden beslutar hösten 2012 om uppgiftsbeskrivningar för de nya personalgrupperna och om ändringar i tjänstebeteckningar.

En personalplan utgör bilaga.

En slutrapport som utbildningsverket beställt hos en utredningsman publicerades 31.1.2012 på verkets webbplats. Utredningen och slutsatserna om den presenterades vid personalmöten i början av februari. De synpunkter som personalen lade fram vid möten baserade på stadens samarbetsavtal beaktades då omorganiseringen bereddes. Personalen har kunnat använda en interaktiv kommunikationskanal i Fronter och fått ställa frågor om omorganiseringen anonymt och diskutera saken.

Utlåtanden från personalorgan

Utbildningsverkets verkskommitté anser enligt ett utlåtande 16.4.2012 att de föreslagna förändringarna är nödvändiga.

Personalkommittén meddelar i ett utlåtande 12.9.2012 att den inte har något att invända mot förslaget.

Utredningsarbete

Utbildningsverket beställde en utredning om bakgrunden till omorganiseringen hos docenten, filosofie doktor Pentti Rauhala. Utredningsmannen assisterades hösten 2011 av en stöd- och uppföljningsgrupp med företrädare för de olika personalgrupperna, de förtroendevalda, arbetarskyddet, rektorerna för läroanstalterna och utbildningsverkets förvaltning. Hans rapport utgör bilaga.

Utbildningsverkets förslag avviker från utredningsmannens förslag när det gäller kommunalt affärsverk som modell för hur yrkesläroanstalten ska drivas, vuxengymnasierna som en del av vuxenutbildningsenheten och indelningen av den läroplansbaserade utbildningen i verksamhetsområden.

Verksamhetsområden som är balanserade i fråga om antalet studerande är motiverade i fråga om ledarskap, undervisning och elevvårdstjänster. Att den läroplansbaserade utbildningen är indelad i fyra verksamhetsområden gör det lättare att skapa en gemensam verksamhetskultur vid den nya läroanstalten. De nuvarande läroanstalterna och de olika utbildningsenheterna har sin egen verksamhetskultur och sina egna rutiner, och detta kan lätt fortsätta om utbildningsområdena inte hänförs till verksamhetsområden annorlunda än nu. De fyra föreslagna verksamhetsområdena är ändamålsenliga och skapar synergi också från arbetslivs- och studieperspektiv eftersom utbildningsområdena och examina inom verksamhetsområdena möjliggör studiehelheter med utgångspunkt i arbetslivet. Lösningar som gäller lokaler för yrkesutbildningen kan också planeras på lång sikt utifrån verksamhetsområdena. Målet är att verksamhetsställena ska bli färre.

Tack vare att stödtjänsterna produceras gemensamt för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna kan verksamheten förenhetligas och dubbleringarna i den nuvarande organisationen elimineras. I och med att stödtjänsterna koncentreras till en enda enhet utvecklas också den specialkompetens som behövs då yrkesutbildningen genomförs.

Omorganiseringen gör inte att kostnaderna för yrkesutbildningen blir högre än de är nu. Målet med reformen är en mer högklassig och resultatrik verksamhet. Personalresurserna som helhet förändras inte kvantitativt.

Direktioner

Utbildningslagstiftningen har inga bestämmelser om direktioner för skolor och läroanstalter. Stadsfullmäktige kan med stöd av 17 § 3 mom. i kommunallagen tillsätta direktioner för administrativa uppgifter vid skolor och läroanstalter. 

Det är meningen att direktionerna för yrkesläroanstalterna ska dras in i samband med att yrkesläroanstalterna omorganiseras, 31.12.2012, eftersom uppgifter har överförts från direktionerna till andra organ med anledning av lagändringar och direktionerna har få befogenheter och uppgifter kvar.

Direktionerna har enligt instruktionen för utbildningsväsendet till uppgift att stödja och utveckla undervisningen och fostran vid läroanstalten och att främja samarbete mellan läroanstalten och samhället. Denna uppgift sköts delvis av andra organ när det gäller yrkesutbildningen.

De ovan avsedda organen är kommittén för yrkeskunnande med uppgift att planera och genomföra yrkesprov, studierättskommittén med uppgift att besluta om disciplinärenden och studierätten, yrkesdelegationerna med uppgift att utveckla samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet och elevkåren med uppgift att se till att det lagstadgade hörandet ordnas för de studerande.

Den nya yrkesläroanstalten och den nya yrkesläroanstalten för vuxna får en kommitté för yrkeskunnande och en studierättskommitté, vilka är lagstadgade. Organen är gemensamma för de två läroanstalterna. Dessutom stärks kontakterna mellan läroanstalterna och det omgivande samhället och med arbetslivet genom yrkesdelegationer. Nämndsektionen i fråga tillsätter en yrkesdelegation för varje utbildningsområde.

Sektion för ungdoms- och vuxenutbildning

Utbildningsnämnden föreslår att finska sektionen 1.1.2013 ska ersättas med två separata sektioner, en för grundläggande utbildning och en för ungdoms- och vuxenutbildning. Om det fanns ett organ för ungdoms- och vuxenutbildning skulle utbildningen på andra stadiet, både gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen, få större tyngd i stadens beslutsfattande.

Stadsstyrelsen betonar med hänvisning till utlåtandet från stadgekommittén att det inte är ändamålsenligt att den föreslagna ändringen görs i fråga om det nuvarande organ som saken gäller. Det nya organet för ungdoms- och vuxenutbildning skulle ha få ärenden att behandla. De ärenden som har att göra med verksamhetsområdet för yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna bör också i framtiden behandlas av utbildningsnämndens finska sektion.

Utlåtanden från direktioner

Direktionerna för yrkesläroanstalterna har på begäran gett utlåtande om omorganiseringen av yrkesutbildningen. Utlåtandena utgör bilaga. Direktionerna skulle också höra elevkårerna innan de gav sina utlåtanden.

Namn på läroanstalterna

Utbildningsnämndens finska sektion beslutar med stöd av instruktionen för utbildningsväsendet separat om namn på yrkesläroanstalten och yrkesläroanstalten för vuxna.

Instruktionsändringar

Instruktionen för utbildningsväsendet föreslås bli ändrad 1.1.2013 med anledning av att yrkesutbildningen omorganiseras. Läroavtalsutbildningen, som nu ordnas av läroavtalsbyrån, överförs till yrkesläroanstalten för vuxna, likaså utvecklingsuppgifterna för arbetslivet. Läroavtalsbyrån, en enhet på byrånivå vid utbildningsverkets linje för för ungdoms- och vuxenutbildning, föreslås bli indragen. Direktionerna för yrkesläroanstalterna föreslår också bli indragna.

Enligt förslaget från föredraganden i utbildningsnämnden skulle de beslutsbefogenheter som påverkar nätet av tjänster inom utbildningsväsendet koncentreras till ett enda organ av ändamålsenlighetsskäl. Detta skulle göra det möjligt att gå igenom frågor kring nätet av tjänster som en helhet. Ledamoten Nordman framställde under nämndbehandlingen 15.5.2012 ett motförslag som gick ut på att instruktionsändringen i fråga inte skulle godkännas. Motförslaget vann omröstningen med åtta röster mot en. Nämnden framhöll att den anser att den nuvarande fördelningen av befogenheter mellan sektionerna, som företräder var sin språkgrupp, och nämnden är ändamålsenlig när det gäller att besluta om nätet av tjänster.

Några stilistiska ändringar som är avsedda att förenkla instruktionen föreslås också, t.ex. en sådan att alla bestämmelser som gäller föredragande koncentreras till 3 §. Dessutom föreslås bl.a. bestämmelserna om beslutsförfarandet i kommittén för yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen bli strukna eftersom stadens förvaltningsstadga har bestämmelser om beslutsförfarande.

Utlåtande från stadgekommittén

Förslaget är i överensstämmelse med utlåtandet från stadgekommittén. Utbildningsnämnden har föreslagit att dess finska sektion ska ersättas med en finsk sektion för ungdoms- och vuxenutbildning och en finsk sektion för grundläggande utbildning i samband med att yrkesutbildningen omorganiseras. Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från stadgekommittén och föreslår inte att nya sektioner ska inrättas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013 alkaen

2

olk_ptk_15_5-2012.pdf

3

Ammatillisen koulutuksen organisointi, Rauhala, loppuraportti

4

Ammatillisten oppilaitosten johtokuntien lausunnot

5

Henkilöstösuunnitelma

6

Virastotoimikunnan lausunto

7

Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi.

8

Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[2].pdf

9

Voimassa oleva opetustoimen johtosääntö

För kännedom

Opetuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1025

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee lakkauttaa Helsingin palvelualojen oppilaitoksen, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ja niiden yhteydessä toimivat johtokunnat 31.12.2012.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee perustaa 1.1.2013 toimintansa aloittavan

1) uuden ammatillisen oppilaitoksen ja koota siihen kaupungin järjestämän opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen sekä siirtää siihen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminnan ja osan perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta sekä

2) perustaa uuden ammatillisen aikuisoppilaitoksen ja koota siihen näyttötutkintoperusteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja muun ammatillisen koulutuksen sekä siirtää siihen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämän oppisopimuskoulutuksen ja työelämän kehittämistehtävät.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee kumota opetustoimen johtosäännön 7 §:n, 10 §:n, 10 b §:n ja 25 §:n ja muuttaa johtosäännön 3 §:n, 5 - 6 §:t, 8 - 9 §:t, 11 §:n, 14 - 15 §:t, 19 §:n ja 28 §:n kuulumaan seuraavasti:

OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

----

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemään asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

 

5 §

Jaostojen tehtävät

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1 valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2 hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3 hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4 päättää oppilaaksioton perusteista ja viranhaltijasta joka ottaa oppilaat

5 päättää opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista, ottaa ja sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6 päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

7 määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

8 päättää koulun ja lukion opettajakunnasta ja peruskoulun oppilaskunnasta sekä niiden tehtävistä

9 päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

10 vastata taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

11 tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

12 asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

13 päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

14 erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

15 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.

6 §

Johtokunnat

Koulun ja oppilaitoksen antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja oppilaitoksen sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten peruskoululla, lukiolla ja aikuislukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Jaosto valitsee johtokuntaan harkitsemansa määrän jäseniä, joista peruskoulun johtokunnassa pääosa ja lukion johtokunnassa osa on huoltajien edustajia. Peruskoulun ja lukion johtokunnan huoltajajäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan jäseneksi enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamista koulun tai lukion palveluksessa olevaa henkilöä ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden, joka on kaupungin palveluksessa ja, jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan yhden lukion opiskelijana olevan opiskelijajäsenen, jos oppilaskunta asettaa vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta valitsee keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1  kahden koulun ja lukion yhteisen johtokunnan huoltajajäsenet valitaan molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti keskuudestaan ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ei ole asettanut vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2  jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varajäsenen.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään. Kesken toimikauden suoritettavassa huoltajajäsenten täydennysvaalissa johtokunta voi esittää jaostolle uutta huoltajajäsentä eroavan tilalle.

8 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1 hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3 hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 9 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4 hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5 tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt

6 erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7 suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät

9 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Ammatillisen oppilaitoksen rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kunkin ammatillisen oppilaitoksen oppilaskunta kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja oppilaskuntien esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

14 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Perusopetuslinjan toimiala

Perusopetuslinja huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

19 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät

Linjanjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma

2 päättää tutkintojen järjestämissopimuksista

3 huolehtia koulutuksen järjestäjälle säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta ja tiedottamisesta sekä koulutustarpeen ennakoinnista

4 päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan ateriaan ja säädetyistä opiskelijan opintososiaalisista eduista

5 huolehtia osaltaan koulutuksen järjestäjälle säädetystä yhteistyövelvollisuudesta muiden koulutuksen järjestäjien kanssa

6 määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat

7 ottaa asiakkaat nuorten työpajoihin

8 päättää koulutuksen järjestämismuodoista

Lisäksi linjanjohtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

24 §

Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät

Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1 tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmista ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä oppilaitosta koskevista järjestelyistä

2 määrätä tarvittaessa oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan säännöt

3 ottaa opiskelijat oppilaitokseen

4 antaa opiskelijalle lupa koulunkäynnin keskeyttämiseen

5 ottaa tai siirtää opiskelija erityisopetukseen

6 päättää työssäoppimisen jaksoja koskevista sopimuksista

7 päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta

8 päättää oppisopimuksen hyväksymisestä

9 päättää opiskelijan aikaisemmin suorittamien opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamisesta

10 päättää oppisopimuskoulutuksen tietopuolisten opintojen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmästä

11 varata opiskelijalle mahdollisuus opinnoissa etenemisen osoittamiseen ja uusintaan tai arvosanan korottamiseen

12 antaa tutkintotodistus, erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista

13 rajoittaa perustellusta syystä muun kuin oppilaitoksen opiskelijan oikeutta päästä seuraamaan opetusta

14 päättää säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

15 myöntää opiskelijalle opintojen suoritusaikaan pidennystä tai katsoa opiskelija eronneeksi

16 myöntää lupa oppilaitoksesta poissaoloon

17 päättää opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta

18 päättää opiskelijan opetuksen epäämisestä

19 suorittaa viraston päällikön ja osaston päällikön määräämät muut tehtävät

28 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kehittämisjohtajan ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Muun osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan ja asianomaisen jaoston annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Avoimen rehtorinviran määräaikaisen hoitajan ottaa viraston päällikkö, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Jaosto määrää johtokunnan annettua lausuntonsa opettajanviran haltijan hoitamaan peruskoulun rehtorin tehtävää. Viraston päällikkö määrää opettajanviran haltijan hoitamaan rehtorin tehtävää määräajaksi, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Opettajanviran haltijan sekä tuntiopettajan ottaa peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori.

Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori, ellei ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtori ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

Käsittely

17.09.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan jäsen Pajamäen vastaehdotuksen mukaisesti siten, että 28 §:n 4 momentin kolmas lause muutetaan muotoon:

"Ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto.”

 

Vastaehdotus:
Outi Ojala: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto......................

2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset......

Kannattajat: Maria Björnberg-Enckell

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan seuraavat muutokset:
1§ Toimiala
Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutusjaosto, suomenkielinen perusopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto......................
2§ Edellisestä §:stä johtuvat muutokset.......

Jaa-äänet: 13
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Osku Pajamäki, Vesa Peipinen, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Maria Björnberg-Enckell, Outi Ojala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

 

Outi Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteen.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 63

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:

Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan 31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.03.2012 § 27

HEL 2012-003496 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti esittää opetuslautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi seuraavaa:

Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan 31.12.2012 ja 1.1.2013 perustetaan uusi ammatillinen oppilaitos, johon kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus. Ammatilliseen oppilaitokseen siirretään myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tarkoittama aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Tähän liittyen ammatilliseen aikuisoppilaitokseen siirretään nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla toimivan oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.

Käsittely

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566