Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 262

Kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Seppo Järvinen (Vas.) pyytää 7.9.2012 vapautusta kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.11.2011 (asia 8) Seppo Järvisen varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 986

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566