Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/51

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 307

Sj / Den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen om rätt till föräldraledighet med lön för föräldrarna till adopterade barn

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sanna Hellström väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sanna Hellström och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska bevilja motsvarande föräldraledighet för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. Det är fråga om jämlik behandling av anställda och deras barn.

Motionen behandlades i stadsstyrelsen 6.2.2012. I förslaget till svar konstaterades det då bl.a. att tiderna som nämns i motionen, 48 och 72 vardagar, beskriver för hur lång tid modern under moderskapsledigheten (72 vardagar) eller adoptivföräldern under föräldraledigheten (48 vardagar) har rätt att lyfta sin ordinarie lön. Adoptivföräldrar har enligt kollektivavtalen inte rätt till löneförmåner för föräldraledighetstiden. Helsingfors stad har dock 1.4.2005 undertecknat ett lokalt avtal enligt vilket staden under vissa förutsättningar betalar lön till en adoptivförälder under de 48 första vardagarna av föräldraledigheten. Att tiden med lön är kortare än för en biologisk mor, beror på att en biologisk mor bör anses vara arbetsoförmögen i ungefär en månad på grund av graviditet och nedkomst. Löneförmånen för den nämnda tiden kan jämföras med lön för sjukdomstid, vilket motiverar skillnaden i löneperiodernas längd.

Stadsstyrelsen beslutade 6.2.2012 återremittera motionen för ny beredning utgående från att adoptivföräldrar ska beviljas motsvarande föräldraledighetsförmåner som biologiska föräldrar. Beslutet om återremiss fattades efter omröstning på det sätt som framgår av beslutshistorien.

Av personalcentralens utlåtande i saken 22.8.2012 framgår det att Esbo, Åbo och Tammerfors är andra städer som beviljar löneförmåner till adoptivföräldrar under föräldraledighetstiden motsvarande dem som beviljas i Helsingfors. Till de städer som inte alls beviljar adoptivföräldrar någon föräldraledighet med lön hör Vanda och Uleåborg.

Personalcentralen meddelar i sitt utlåtande att den kommer att föreslå KT Kommunarbetsgivarna att det i de kommunala kollektivavtalen ska införas en bestämmelse om att en adoptivförälder har rätt till lön under de 72 första vardagarna av föräldraledigheten. Såsom det framgår av utlåtandet skulle en sådan bestämmelse motsvara innehållet också i de statliga kollektivavtalen. Stadsstyrelsen anser det vara ändamålsenligt att gå vidare på det sätt som personalcentralen föreslår. Därigenom går det att nå en enhetlig praxis inom hela kommunfältet.

Stadsstyrelsen anser den föreslagna utredningen vara tillräcklig.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sanna Hellströmin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1021

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

06.02.2012 Palautettiin

30.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Henkilöstökeskus 22.8.2012

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Henkilöstökeskus on antanut 30.11.2011 kirjallisen lausunnon koskien aloitetta adoptiolasten vanhempien oikeudesta samanpituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen kuin mikä biologisen äidin palkallisen äitiysvapaan pituus on. Kaupunginhallitus päätti 6.2.2012 palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat etuudet kuin biologisille äideille.

Helsingin kaupunki on sopinut kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista poikkeavan määräyksen adoptiovanhemman oikeudesta palkkaetuihin. Määräyksen mukaan Helsingin kaupungin palveluksessa olevalla adoptiovanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkkansa adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä.

Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Tampereen kaupungit myöntävät vastaavanlaiset palkkaedut adoptiovanhemmalle vanhempainvapaan ajalta kuin Helsinki. Vantaan ja Oulun kaupungit eivät myönnä adoptiovanhemmalle lainkaan palkallista vanhempainvapaata.

Henkilöstökeskus katsoo, että adoptiovanhemman palkallisen vanhempainvapaan laajentamiseksi tarkoituksenmukaisinta olisi, että asiasta määrättäisiin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Henkilöstökeskuksen tarkoituksena onkin esittää Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, että kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin otetaan määräys adoptiovanhemman oikeudesta saada varsinainen palkkansa vanhempainvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Tällöin kunnallisissa sopimuksissa olisi vastaava määräys kuin valtion virka- ja työehtosopimuksessa.

3.5.2012 Lausunto annettu

29.2.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Kare Anna, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37957

anna.kare(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566