Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 274

Kj / Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om förlängd arrendetid för markområden som utarrenderas till idrottsföreningar

HEL 2012-001790 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Jarmo Nieminen och 33 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stadsfullmäktige ska vidta åtgärder för att göra det möjligt att ingå arrendeavtal på 15 år med idrottsföreningar för de nämnder som har beslutanderätt i saken.

Det framhålls i motionen att Helsingfors stads idrottsnämnd enligt de gällande anvisningarna kan ingå arrendeavtal på högst 10 år med helsingforsiska idrottsföreningar med tanke på föreningarnas projekt för idrottsanläggningar.

Undervisningsministeriet har gett NTM-centralerna anvisningar om fördelningen av statsunderstödet, enligt vilka idrottsföreningar som söker statsunderstöd för projekt för idrottsanläggningar kan få understöd om de har ett arrendeavtal på 15 år.

Helsingfors stads egna anvisningar och undervisningsministeriets anvisningar försätter de helsingforsiska idrottsföreningar som söker NTM-stöd i en olikvärdig ställning i förhållande till idrottsföreningar som söker understöd i andra kommuner och städer.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt den gällande instruktionen har idrottsnämnden till uppgift att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om uthyrning och annan upplåtelse av markområden, lokaler och anordningar för längst tio år, eller tills vidare om hyresförhållandet enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan fatta beslut om detta.

Enligt uppgift från idrottsverket är det årligen aktuellt med några sådana arrendeavtal på 15 år som avses i motionen och som hänför sig till statsunderstödet för idrottsföreningar. De områden som idrottsverket arrenderar ut till idrottsföreningar och privata kan vara belägna på platser där staden också kan ha andra markanvändningsmål. Då är det viktigt att säkerställa att dessa mål kan nås på stadsnivå. Av denna orsak är det ändamålsenligt att också i fortsättningen förelägga stadsstyrelsen arrendeavtal på 15 år och det är därför inte motiverat att ändra på idrottsnämndens rätt att upplåta markområden för längst 10 år.

Att de helsingforsiska idrottsföreningarna har en jämbördig ställning då statsunderstödet fördelas kan alltjämt säkerställas genom att utarrendering av markområden för längre än 10 år föreläggs stadsstyrelsen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 988

HEL 2012-001790 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566