Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/37

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 293

Kaj / Valtuutettu Antti Vuorelan aloite opasteesta Tapanilan työväentalolle

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Antti Vuorela esittää aloitteessaan, että Tapanilan työväentalolle tulisi asentaa opaste Seunalantien ja Päivöläntien risteykseen.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut kriteerit. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä osoiteviitan asentamiseksi hakemuksen perusteella.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Antti Vuorelan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1007

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.05.2012 § 173

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Tapanilan työväentalo sijaitsee Tapanilan asuinalueella, osoitteessa Sompiontie 4. Ajoyhteys kohteeseen kulkee Päivöläntieltä Seunalantien, Seunalankujan ja Sompionpolun kautta. Päivöläntie on paikallinen kokoojakatu ja muut kadut ovat tonttikatuja. Tapanilan työväentalolla järjestetään mm. teatteriesityksiä.

Liikennesuunnitteluosaston osoiteviittojen käyttö- ja myöntämisperiaatteiden mukaisesti osoiteviittaa on mahdollista käyttää silloin, kun kohde on asuntoalueella ja se on tärkeä alueen asukkaiden ja vieraiden terveyteen, kulttuuriin tai liikuntaan liittyvä tai julkisin varoin ylläpidettävä laitos. Lisäksi vaatimuksena on kaikissa tapauksissa, että kohteeseen on osoitteen perusteella vaikea löytää. Ajo kohteeseen on mutkikkaan yhteyden takana ja katuosoitteeseen ajo tapahtuu useamman tonttikadun kautta. Lupa osoiteviitan asentamiseen myönnetään hakemuksesta ehdolla, että hakija vastaa aiheutuvista kustannuksista.

Tapanilan työväentalo täyttää osoiteviitan käytölle asetetut kriteerit. Liikennesuunnittelupäällikkö päättää luvan myöntämisestä hakemuksen perusteella. Yleisten viitoitusperiaatteiden mukaan osoiteviitat tulee asentaa Päivöläntien ja Seunalantien sekä Seunalantien ja Seunalankujan risteyksiin.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2012 § 230

HEL 2012-004354 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kattava, toimiva ja tarkoituksenmukainen opastusmerkkiverkosto kuuluu kaupungin peruspalveluihin ja on kaupungin imagon kannalta tärkeä asia. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto vastaa liikennemerkkitarpeiden arvioimisesta ja liikennesuunnitelmista. Rakennusvirasto toteuttaa merkit vahvistettujen liikennesuunnitelmien mukaan. Samoin menetellään myös tässä tapauksessa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteessa esitetyn opastusmerkkitarpeen arvioimista.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566