Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/45

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 301

Stj / Den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen om lokaler för hobbygrupper i stället för lokalerna på Malms rekreationscenter

HEL 2012-003481 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003481 Vuorela Antti valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 35

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Antti Vuorela väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Antti Vuorela föreslår att det för alla hobbygrupper som år 2011 måste lämna Malms rekreationscenter ska anvisas ersättande, funktionella lokaler i trakten av Malm.

Stadsstyrelsen hänvisar till socialnämndens utlåtande, i vilket nämnden konstaterar att den anser det vara viktigt med mångsidiga hobbymöjligheter för äldre och att den för sin del försöker se till att sådana kan ordnas. Det har redan anvisats ersättande lokaler för hobbygrupper som verkade i Malms rekreationscenter och det är meningen att fler sådana alltjämt ska komma till.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Hari, stadssekreterare, telefon: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Bilagor

1

HEL 2012-003481 Vuorela Antti valtuustoaloite Kvsto 29.2.2012 asia 35

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1015

HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Antti Vuorelan aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 29.05.2012 § 243

HEL 2012-003481 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Helsingin kaupunki toteaa strategiaohjelmassaan vuosille 2009 – 2012 yhdeksi painopisteeksi ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymisen edistämisen. Vuosi 2012 on myös EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, joka tarjoaa monipuolisesti ohjelmaa ja osallisuuden mahdollisuuksia. Ikäihmisten harrastusmahdollisuuksiin liittyvä asia on monella tavalla ajankohtainen.

Palvelukeskustoiminta on avointa kaikille helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille. Tavoitteena on osana sosiaali- ja terveyspalveluja tukea aktiivista ikääntymistä ja edistää yhteisöllisyyttä. Kaupungin ikärakenteen voimakkaassa muutoksessa toiminnan haasteet kasvavat. 

Vanhusten palvelujen kymmenen palvelukeskusta tarjoavat monipuolisia toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Ihmiset haluavat harrastaa ja huolehtia hyvinvoinnistaan monella eri tavalla. Palvelukeskukset ovatkin aktiivisessa käytössä ja asiakasmäärät kasvavat. Koska tilojen kysyntä on suuri, on tasapuolisuus tärkeää niitä jaettaessa. Kaikissa palvelukeskuksissa on vuoden 2012 ajan ollut käytössä yhteinen tilanvarausjärjestelmä, jonka myötä palvelukeskustilojen käyttö tehostui ja selkeytyi. Järjestelmä lisää tilojen hallinnan läpinäkyvyyttä ja auttaa tilojen käytön tasapuolisuuden seurantaa.

Vanhusten palvelujen vastuualueen linjauksena on sosiaaliviraston tavoitteiden ja ydintehtävien mukaisesti tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia, ja tasoittaa terveyden ja hyvinvoinnin eroja. Palvelukeskukset yrittävätkin tavoittaa toiminnan piiriin erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka ovat tuen tarpeessa, mutta jotka eivät jostakin syystä kykene itse tukea hakemaan. Heitä ovat esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivät ja vaikeassa elämäntilanteessa olevat. Uusien palvelukeskusten tilojen suunnittelussa halutaan myös varmistaa ikäihmisille mahdollisuus harrastaa edullisesti tai maksutta toimintaa, joka vaatii erityistiloja ja joista on suuri kysyntä. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja kuntosalit.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin selvitetään palvelukeskuksissa joka toinen vuosi järjestettävässä asiakaskyselyssä. Viimeksi kysely tehtiin 2010 ja seuraava tehdään lokakuun 2012 alussa.  Kyselyn tulosten mukaan asiakkaat pitävät tärkeimpinä palveluina ruokailumahdollisuutta, liikuntaryhmiä ja kuntosalia. Nämä ovat nyt käytettävissä kaikissa palvelukeskuksissa. Lisäksi vanhusten palvelujen vastuualueen yhteistyö palvelukeskusten käyttäjäneuvostojen kanssa on viime vuosina tiivistynyt ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti.

Malmilla, kuten koko Helsingissä, kaupungin järjestämät aikuisten harrastustilat ovat kaikenikäisten aikuisten käytettävissä. Ikärakenteen muuttuessa nopeasti on luonnollista, että ikäihmisten osuus palvelujen käyttäjinä lisääntyy. Malmilla harrastusmahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi sosiaaliviraston ylläpitämä Malmin toimintakeskus ja työväenopisto.

Malmin peruspiirin alueella on tänä vuonna noin 1 950 keskimääräisessä eläkkeelle jäämisiässä olevaa eli 60–64-vuotiasta asukasta. Yli 65-vuotiaita asukkaita Malmilla on yhteensä 3 800, joten toimintatarpeet ovat laajat ja monipuoliset.

Malmin virkistyskeskuksen toiminnoista pääosa siirtyi Syystielle avattuun palvelukeskukseen. Virkistyskeskuksen asiakkaiden edustaja osallistui vanhustenkeskuksen suunnitteluryhmään, jossa olivat mukana myös asukasjärjestöjen edustajat.

Syystien palvelukeskus avattiin maaliskuussa. Maaliskuun aikana palvelukeskuksen asiakaskortin hankki 288 henkilöä. Ateriakäyntejä oli maaliskuussa 852 ja liikuntakäyntejä 394. Malmin virkistyskeskuksessa oli viime vuoden aikana asiakkaita 196, liikuntaryhmä- ja tanssikäyntejä oli 4 233. Kuntosalia ei ollut, eikä myöskään ruokailumahdollisuutta. Syystien palvelukeskuksen ohjelma on monipuolista. Palvelukeskuksen syyskauden suunnitelmaa tehdään parhaillaan. 

Malmin virkistyskeskuksessa toimineille puutyön harrastajille sosiaalivirasto on järjestänyt Siltamäen palvelutalosta noin 30 m2 tilan, jossa he ovat voineet jatkaa harrastustaan. Työvälineet on siirretty sinne virkistyskeskuksesta marras- joulukuussa 2011. Siltamäen palvelutaloon on suunnitteilla D-talon korjaus- ja muutostyö, jonka myötä puutyötila laajenee. Suunnitelman mukaan puutyötila siirtyy nykyisestä yläkerrasta alakertaan ja laajenee noin 100 m2 kokoiseksi. Samalla tilan esteettömyys, varustelu ja viihtyisyys paranevat.

Kudontamahdollisuus on Kustaankartanon, Kinaporin, Riistavuoren ja Kontulan palvelukeskuksissa ja Malmin virkistyskeskuksen kudonnan harrastajia on ohjattu niihin. Lisäksi Puistolassa on Marttojen ylläpitämä kudontapaikka. Kinaporissa avautuu kesäkuussa remontin jälkeen kulttuuri- ja taidepainotteinen palvelukeskus, jonne on hyvät kulkuyhteydet. 

Sosiaalilautakunta pitää ikäihmisten monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tärkeinä ja pyrkii omalta osaltaan turvaamaan niiden järjestämisen.

Käsittely

29.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin eräiden Malmin virkistyskeskuksen käyttäjien 29.5.2012 lähettämä kirjelmä.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

Outi Paulig, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43580

outi.paulig(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566