Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/15

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 271

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön viran täyttäminen

HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden kuukauden koeajalla.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kimmo Helistö ehdottanut, että virkaan otettaisiin **********

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritettaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat valtuutetut Tuomo Valokainen ja Jaana Pelkonen.

Toimitetussa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti:

********** 67 ääntä

********** 12 ääntä

********** 1 ääni

Lisäksi jätettiin 3 tyhjää äänestyslippua.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa ********** avoinna olevaan kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

4

Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhakijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden kuukauden koeajalla.

Samalla kaupunginhallitus päättänee esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto on 28.3.2012 todennut, että virastopäällikkö Tuomas Rajajärven virkasuhde (vakanssi nro 511001) päättyy 31.12.2012 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.1.2013 lukien.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 14 §:n mukaan viraston päällikön valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisillä ilmoitussivuilla ajalla 15.4.-7.5.2012. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Arkkitehtiuutisissa, Tekniikka ja Talous -lehdessä, Kauppalehdessä, Rakennuslehdessä sekä Metro-lehdessä. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi -palveluissa.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 13 §:n mukaan virastonpäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa sekä hallinto- ja johtamistehtävissä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin, että hakijoissa arvostetaan vahvaa ja tuloksellista johtamiskokemusta, strategista ajattelukykyä, hyvää ja monipuolista kielitaitoa sekä kokemusta kansainvälisten tehtävien hoitamisesta.

Virkaa haki hakuajan kuluessa seuraavat 16 hakijaa:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

( ********** ovat esittäneet toivomuksen, että nimeä ei anneta julkisuuteen).

Hakijoiden ansioista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Varsinaiset hakemukset ovat nähtävillä kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa ja sitä ennen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavalla apulaiskaupunginjohtajalla.

Kaikki hakijat täyttävät viralle asetetut pätevyysvaatimukset.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä. Hakijoita haastattelivat kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ja kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi. Kaikille haastatelluille tehtiin psykologinen henkilöarviointi.

Haastatellut henkilöt olivat **********

********** on valmistunut teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi vuonna 1985. Hän on toiminut Sipoon kunnan kehitysjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Hän on hoitanut oman toimensa ohella teknisen johtajan tehtäviä 3 kuukautta vuonna 2012 ja kunnanjohtajan tehtäviä 7 kuukautta vuosina 2010-2011. Hän on toiminut Karkkilan kaupungin teknisenä johtajana vuosina 2004-2008, Mäntsälän kunnan kaavoitusarkkitehtina 1995-2004 sekä pääsuunnittelijana Arkkitehtitoimisto K. Järvinen ja T. Airas Oy:ssä vuosina 1986-1994.

********** on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi vuonna 1990. Hän on toiminut Turun kaupungin asemakaavapäällikkönä vuodesta 1999 alkaen, kaavoitusarkkitehtina vuosina 1991-1999, pääsuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Hintsanen ja Peltonen Oy:ssä 1989-2004, projektiarkkitehtina Arkkitehtitoimisto E. Karonen Oy:ssä vuosina 1986-1989 ja arkkitehtisuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Lipponen ja Karonen Oy:ssä vuosina1984-1986.

********** on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1976 ja valtiotieteen kandidaatiksi 1980. Hän on toiminut rakennusvalvontaviraston päällikkönä vuodesta 2004 alkaen, vs. virastopäällikkönä vuosina 2000-2004, hallintopäällikkönä vuosina 1984-2000, toimistopäällikkönä vuosina 1982-1984 ja rakennuslakimiehenä vuosina 1978-1982 .

********** on valmistunut arkkitehdiksi teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1992 ja suorittanut Master of Architecture tutkinnon vuonna 1995 University of Washingtonissa. Hän on työskennellyt Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa projektipäällikkönä vuodesta 2001 alkaen, Arkkitehtitoimisto M. Kaijansinkon toimitusjohtajana vuosina 1998-2006 sekä osakkaana Arkkitehtityöhuone Kaijansinkko, Palo, Rossi, Tikka vuosina 1994- 1998.

********** on valmistunut teknillisestä korkeakoulusta diplomi insinööriksi vuonna 1985. Hän on työskennellyt Oslon kaupungin ympäristöjohtajana vuodesta 2011 alkaen, HSY:n ja YTV:n tulosaluejohtajana/tietopalvelujohtajana vuosina 2006-2011, Espoon kaupungin yleiskaavapäällikkönä vuosina 2001-2006, Sipoon kaavoituspäällikkönä vuosina 1996-2001, Hyvinkään kaavasuunnittelijana vuosina 1991-1992 ja maanmittaushallituksen kaavoitusinsinöörinä vuosina 1983-1991.

********** on valmistunut Tampereen teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi vuonna 1980. Hän on toiminut Hämeenlinnan kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tilaajajohtajana vuodesta 2009 alkaen, maankäytön suunnittelun palvelujohtajana vuosina 2008-2009, asemakaava-arkkitehtina vuosina 2001-2008, toimistoarkkitehtina vuosina 1986-2002, Mikkelin kaupungin toimistoarkkitehtina vuosina 1984-1985 ja Riihimäen kaupungin kaavasuunnittelijana vuosina1982- 1984.

Ensimmäisen haastattelun ja Psycon Oy:n henkilöarvioinnin pohjalta kaupunkisuunnittelulautakunnan kuultavaksi ja haastateltavaksi 21.8.2012 kutsuttiin neljä hakijaa **********

Hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella kaikilla neljällä hakijalla on hyvät valmiudet virastopäällikön virkaan.

********** on hyvä ja monipuolinen kunnallishallinnon tuntemus ja viraston toimialan vahva osaaminen. Hänellä on johtamiskokemusta mm. Sipoon kunnan kehitysjohtajana, teknisenä johtajana ja kunnanjohtajan sijaisena toimimisesta sekä Karkkilan teknisen johtajan tehtävistä. Hänellä on kokemusta suuren kansainvälisen suunnittelukilpailun tuloksellisesta läpiviemisestä. Hän on osallistunut jäsenenä pääkaupunkiseudun yleissuunnittelun yhteistyöryhmään (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo) sekä ollut osaltaan käynnistämässä kuntien yhteistä yleiskaavatyötä Östersundomiin.

********** on yli kymmenen vuoden kokemus Turun kaupungin asemakaavapäällikön tehtävistä. Hän on ollut mukana useissa yhdyskuntasuunnittelun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä työryhmissä sekä luennoinut Euroopassa kaupunkisuunnittelun asiantuntijana. Hän on seurannut Helsingin ja pääkaupunkiseudun suunnitteluasioita muun muassa osallistuessaan Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöverkoston toimintaan.

********** on pitkä kokemus viraston yhden suuren suunnitteluprojektin, Länsisataman, johtamisesta. Hän on toiminut useissa kaupunkisuunnitteluun liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja hänellä on vakuuttavia näyttöjä suunnitteluosaamisesta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän tuntee pitkään viraston palveluksessa olleena hyvin kaupungin organisaation.

********** on monipuolista johtamiskokemusta eri toimialoilta. Hän on ollut mukana useissa maankäytön ja rakentamisen kehittämistyöryhmissä. Lisäksi hän on osallistunut kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan. Hänellä on kokemusta pääkaupunkiseudun yhteistyöstä sekä Espoon yleiskaavapäällikön että YTV/HSY:n tulosaluejohtajan/tietopalvelujohtajan tehtävistä.

Esittelijän mielestä viran menestyksellisen hoitamisen kannalta vahvin kaupunkisuunnittelun ja johtamisen osaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun on ********** Kaupunkisuunnittelutoimen toimialalla hankitun kokemuksen perusteella hän pystyy vastaamaan erittäin hyvin alan tulevaisuuden haasteisiin. Hän on toiminut merkittävässä roolissa yhteistyökumppanina yhdessä kaupungin keskeisimmistä kehityshankkeista, Östersundomin suunnittelussa, missä yhteydessä hän on osoittanut omaavansa erinomaiset yhteistyötaidot sekä syvällisen näkemyksen seudullisista kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista. Lisäksi hänellä on viran edellyttämä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Myös psykologiset henkilöarvioinnit tukevat valintaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 28.8.2012 päättänyt yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että virastopäällikön virkaan tulisi valita ********** Esittelijän esitys on lautakunnan lausunnon mukainen.

Jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on samalla päätettävä, että ottaminen on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viranhaussa ilmoitettiin, että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viranhakijat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 966

HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättäisi valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden kuukauden koeajalla.

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

10.09.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Esitän Matti Kaijansinkkoa.

Kimmo Helistön vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566