Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/31

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 287

Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite työkoneista lähtevän melusaasteen vähentämisestä

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Sari Näre ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että siivous-, korjaus- ja rakennustöiden hankintoja kilpailutettaessa yhdeksi valintakriteeriksi otetaan työkoneiden alhainen melutaso.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n konedirektiivi 2006/42/EY. Direktiivin mukaisesti kone on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että ilmassa etenevästä melupäästöstä johtuvat riskit on vähennetty alimmalle mahdolliselle tasolle ottaen huomioon tekniikan kehitys ja käytössä olevat keinot vähentää melua erityisesti melulähteeseen kohdistuvin toimenpitein.

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kilpailuttamissa konehankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan kohteeseen liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset sekä EU:n konedirektiivi) ja kriteerinä CE-merkintä. CE -merkintä ottaa huomioon konedirektiivin 2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle aiheuttamat melupäästöt. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. CE-merkintä on paras vakuutus koneturvallisuudesta ja ympäristöpäästöistä ja koneiden melupäästöjen hallinnasta.

Lainsäädännön asettamat vaateet ovat hankinnan kohteissa aina vähintään minimivaatimuksia. Tapauskohtaisesti kilpailutuksissa otetaan huomioon myös lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm. meluarvot, mikäli samalla myös varmistetaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran investointihankinnoissa (mm. pyöräkuormaajien hankinnat) on asetettu jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2012-005849 Näre Sari valtuustoaloite Kvsto 11.4.2012 asia 5

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1001

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 24.05.2012 § 108

HEL 2012-005849 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nykyisten koneturvallisuuden standardien lähtökohtana on EU:n konedirektiivi 2006/42/EY (alun perin 89/392/ETY), joka harmonisoi EU/ETA-alueella ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia tai käyttöön otettavia koneita koskevat säädökset. Konedirektiivin liite I sisältää yleisesti muotoillut ja koneiden suunnittelun yhteydessä noudatettava olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden soveltamiseksi tarpeellisia ja hyödyllisiä teknisiä ratkaisuja kuvataan vapaaehtoisissa koneturvallisuuden standardeissa.

Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisoppaasta lainaus (1.5.8 Melu): Kone on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että ilmassa etenevästä melupäästöstä johtuvat riskit on vähennetty alimmalle mahdolliselle tasolle ottaen huomioon tekniikan kehitys ja käytössä olevat keinot vähentää melua erityisesti melulähteeseen kohdistuvin toimenpitein. Melupäästön taso voidaan arvioida käyttäen samankaltaisten koneiden vertailevia päästötietoja.

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Jotkin tuotteet voivat saada CE-merkinnän pelkästään valmistajan vakuutuksen perusteella ilman erityisiä testejä. Vastaavasti vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), SGS Fimko Oy, Sähkötarkastus Fimtekno Oy, Teknillinen tarkastuskeskus, Työterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).

Konedirektiivissä otetaan kantaa melupäästöjen vähentämiseksi ja siinä erotetaan toisistaan ihmisten altistuminen melulle ja koneen melupäästöt. Koneen melupäästöt, jotka mitataan määritetyissä olosuhteissa, ovat koneeseen kuuluva ominaisuus. Ihmisten altistuminen koneen melulle riippuu eri tekijöistä, kuten mm. koneen asennuksesta, koneen käyttöolosuhteista, työtilan ominaisuuksista (melun absorboitumisesta, eri suuntiin etenemisestä ja heijastumisesta), muiden lähteiden (kuten muiden koneiden) melupäästöistä, ihmisten sijainnista suhteessa melun lähteisiin, altistumisen kestosta ja henkilönsuojainten (kuulonsuojainten) käytöstä. Koneen valmistaja vastaa koneestaan lähtevän melun osuudesta kokonaismelun aiheuttamaan riskiin. CE -merkintä ottaa huomioon konedirektiivin 2006/42/EY ja sen koneille asettamat ympäristölle aiheuttamat melupäästöt.

Staran kilpailuttamissa hankinnoissa otetaan aina huomioon hankinnan kohteeseen liittyvä lainsäädäntö (asetukset ja säädökset, sekä konedirektiivi, mm. CE-hyväksyntä). Lainsäädännön asettamat vaateet ovat hankinnan kohteissa aina vähintään minimivaatimuksia. Maanrakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa käytetään paljon Staran kilpailuttamien palveluntuottajien konekalustoa, kuten mm. työkone-, kuljetus ja nosturipalvelut. Esimerkiksi työkonepalvelujen kilpailutuksessa lainsäädännön mukaisesti sopimustoimittajien työkonekaluston on oltava CE-merkittyjä.

Kilpailutuksissa otetaan tapauskohtaisesti huomioon myös lainsäädäntöä tiukemmat kriteerit, kuten mm. meluarvot, mikäli samalla myös varmistetaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Esimerkiksi Staran investointihankinnoissa on asetettu jopa EU-normeja tiukemmat melutasokriteerit, kuten mm. pyöräkuormaajien hankinnat.

Kuten konedirektiivin erottelusta, koneen melupäästöt ja ihmisten altistuminen koneen melulle, voidaan ihmisiin kohdistuvaa altistusta vähentää parhaiten konedirektiivin asetusten mukaisilla koneilla.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Paavo Lehmonen, va. yksikön johtaja, puhelin: +358931039738

paavo.lehmonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566