Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/32

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 288

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite eläkeläisten julkisenliikenteen maksuista

Pöydälle 26.09.2012

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

2

HSLn lausunto 18.6.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että tutkittaisiin mahdollisuus ilmaiseen joukkoliikenteeseen eläkeläisille ruuhka-ajan ulkopuolella sekä 25 %.n alennukseen julkisen liikenteen maksuista kaikille eläkeläisille.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että eräillä eläkeläisryhmillä on jo nyt oikeus alennettuun joukkoliikenteen lippuun taikka vapaalippuun. Kaikille eläkeläisille myönnettävää 25 %.n alennusta ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista toteuttaa, sillä se kasvattaisi HSL-kuntien joukkoliikennemenoja ja kuntien subventiota taikka tarvetta lippujen hintojen korotuksiin noin 4 %:lla normaalin kustannustason nousun lisäksi. Myös ilmaisen matkustusoikeuden myöntäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella edellyttäisi subvention lisäämistä taikka yli 2 %:n hinnankorotusta normaalin kustannustason nousun lisäksi.

HSL selvittää alennus- ja vapaalippuja koskevia periaatteita 2013 aikana. Kunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta ennen periaatteista päättämistä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen valtuustoaloite

2

HSLn lausunto 18.6.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1002

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 261

HEL 2012-005843 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos on tehnyt vuonna 2008 selvityksen maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksista Helsingissä. Työssä selvitettiin maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia liikkumistottumuksiin, yksityisautoiluun, liikenteen päästöihin ja energiankulutukseen, joukkoliikenteen hoitoon ja sen kilpailukykyyn sekä kokonaisrahoitustarpeeseen.

Tutkimusten mukaan joukkoliikenteen hinnan merkitys on autoilijalle kulkutavan valinnassa pieni. Joukkoliikenteen maksuttomuus Helsingissä lisäisi joukkoliikennematkoja noin kolmanneksella ja tämä siirtymä olisi pääosin lyhyistä kevyen liikenteen matkoista. Matkustajamäärien kasvu edellyttäisi vuoromäärien lisäämistä, jolloin joukkoliikenteen palvelutaso entisestään paranisi. Lyhyiden matkojen merkittävä lisääntyminen hidastaisi joukkoliikennettä ja heikentäisi sen täsmällisyyttä.

Maksuton joukkoliikenne lisäisi vuotuista rahoitustarvetta yli 140 miljoonalla eurolla pääasiassa menetettyjen lipputulojen ja kasvavien liikennöintikustannusten seurauksena. Joukkoliikenteen lipunhinnan alentamisen on todettu olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa, mutta maksuton joukkoliikenne ei ole tehokkuusoptimi. Pitkällä aikavälillä liikkumisen hinnan aleneminen voi johtaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. Joukkoliikennepalvelun arvostuksen kannalta on tärkeää, että sillä on jokin hinta – maksava asiakas on motivoitunut valvomaan saamansa palvelun laatua.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan kaikkien eläkeläisten joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen ei ole järkevää. Tukea saisivat myös ne, joilla tarvetta tulon siirtoon ei ole. Pienituloinen tuen saaja puolestaan ei pääse itse vaikuttamaan siihen, mihin saamansa tuen käyttää. Joukkoliikenteen osalta lippujen hinnoissa on jo kaikille käyttäjille alennus, koska lipputuloilla katetaan vain noin puolet joukkoliikenteen tuotantokustannuksista.

Sen sijaan lippujen hintojen erilaistamista liikkumisen ajankohdan mukaan kannattaa tutkia uutta tariffijärjestelmää valmisteltaessa. Tällä voisi olla positiivinen vaikutus joukkoliikenteeseen, jos joukkoliikenteen käyttö siirtyisi ja mahdollisesti lisääntyisi ruuhka-ajan ulkopuolella.

Esittelijä

vs. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566