Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/15

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 271

Tillsättande av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret

HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja ********** till innehavare av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret (anställningsnummer 511001) räknat från 1.1.2013, med en totallön på 9 712 euro i månaden. En prövotid på sex månader tillämpas.

Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen skall valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Kimmo Helistö under diskussionen hade föreslagit att ********** skulle anställas för tjänsten.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden meddelade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar. Ledamöterna Tuomo Valokainen och Jaana Pelkonen biträdde vid valförrättningen.

Vid valet fördelades rösterna på följande sätt:

********** 67 röster

********** 12 röster

********** 1 röst

Vidare inlämnades 3 blanka röstsedlar.

Stadsfullmäktige beslutade välja ********** till innehavare av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Viranhakijat

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja ********** till innehavare av tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret (anställningsnummer 511001) räknat från 1.1.2013, med en totallön på 9 712 euro i månaden. En prövotid på sex månader tillämpas.

Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredraganden

Stadsfullmäktige konstaterade 28.3.2012 att verkschef Tuomas Rajajärvis tjänsteförhållande (anställningsnummer 511001) upphör 31.12.2012 i och med att Rajajärvi går i pension 1.1.2013.

Enligt 14 § i instruktionen för stadsplaneringsväsendet väljs verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden avgett utlåtande om de sökande.

Tjänsten som verkschef vid stadsplaneringskontoret har varit utlyst med ansökningstiden 15.4–7.5.2012. Annonsen publicerades bl.a. i stadens officiella annonsorgan och var också utlagd på stadens webbplats för annonser. Den var införd i Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Arkitektnytt, Tekniikka&Talous, Kauppalehti, Rakennuslehti och Metro. Dessutom fanns annonsen i stadens system eRekry och i systemen MOL.fi och Oikotie.fi.

Enligt 13 § i instruktionen för stadsplaneringsväsendet är kompetenskrav för verkschefen högre högskoleexamen och dessutom erfarenhet av stads- och samhällsplanering och av administration och ledarskap.

Enligt stadens språkkunskapsstadga är språkkunskapskrav för cheferna för förvaltningarna utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver att de egentliga behörighetsvillkoren gäller då tjänsten ska tillsättas måste de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i 125 § i grundlagen, dvs. skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd, bli beaktade.

Det meddelas i annonsen att de sökande ska uppfylla de formella behörighetsvillkoren och att gedigen och resultatrik ledarerfarenhet, strategisk tankeförmåga, goda och mångsidiga språkkunskaper och erfarenhet av internationella uppgifter dessutom värdesätts.

Tjänsten söktes inom ansökningstiden av följande sexton personer:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

( ********** önskar att deras namn inte offentliggörs.)

En sammanställning över de sökandes meriter ingår i en bilaga till detta ärende på föredragningslistan. Uppgifterna baserar sig på de sökandes egna uppgifter i ansökan. De egentliga ansökningshandlingarna hålls tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet.

Alla sökande uppfyller kompetenskraven för tjänsten.

Sex sökande kallades på basis av ansökningarna till en personlig intervju. De intervjuades av biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet Hannu Penttilä och verkschefen vid stadsplaneringskontoret Tuomas Rajajärvi. Alla intervjuade genomgick en psykologisk personanalys.

Följande sökande intervjuades: **********

********** avlade arkitektexamen vid Tekniska högskolan 1985. Han är utvecklingsdirektör hos Sibbo kommun sedan 2009 och har vid sidan av sin egen tjänst skött uppgifter som ankommer på tekniska direktören i 3 månader 2012 och uppgifter som ankommer på kommundirektören i 7 månader 2010–2011. Han var teknisk direktör hos Karkkila stad 2004–2008, planläggningsarkitekt hos Mäntsälä kommun 1995–2004 och huvudplanerare på Arkkitehtitoimisto K. Järvinen ja T. Airas Oy 1986–1994.

********** avlade arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola 1990. Han är detaljplanechef hos Åbo stad sedan 1999 och var därförinnan planläggningsarkitekt 1991–1999. Han var huvudplanerare på Arkkitehtitoimisto Hintsanen ja Peltonen Oy 1989–2004, projektarkitekt på Arkkitehtitoimisto E. Karonen Oy 1986–1989 och arkitektplanerare på Arkkitehtitoimisto Lipponen ja Karonen Oy 1984–1986.

********** avlade juris kandidatexamen 1976 och politices kandidatexamen 1980 vid Helsingfors universitet. Han är chef för byggnadstillsynsverket sedan 2004 och var därförinnan stf. verkschef 2000–2004, förvaltningschef 1984–2000, byråchef 1982–1984 och byggnadsjurist 1978–1982.

********** avlade arkitektexamen vid Tekniska högskolan 1992 och Master of Architecture-examen vid University of Washington 1995. Han är projektchef vid stadsplaneringskontoret sedan 2001. Han var verkställande direktör för Arkkitehtitoimisto M. Kaijansinkko 1998–2006 och delägare i Arkkitehtityöhuone Kaijansinkko, Palo, Rossi, Tikka 1994–1998.

********** avlade diplomingenjörsexamen vid Tekniska högskolan 1985. Hon är miljödirektör hos Oslo stad sedan 2011. Hon var resultatområdesdirektör/informationstjänstchef hos HRM/SAD 2006–2011, generalplanechef hos Esbo stad 2001–2006, planläggningschef hos Sibbo kommun 1996–2001, planerare (planläggning) hos Hyvinge stad 1991–1992 och planläggningsingenjör hos lantmäteristyrelsen 1983–1991.

********** avlade arkitektexamen vid Tammerfors tekniska högskola 1980. Hon är beställardirektör vid enheten samhälls- och miljötjänster hos Tavastehus stad sedan 2009 och var därförinnan sevicedirektör vid enheten markanvändningsplanering 2008–2009, detaljplanearkitekt 2001–2008 och byråarkitekt 1986-2002. Hon var byråarkitekt hos S:t Michels stad 1984–1985 och planerare (planläggning) hos Riihimäki stad 1982–1984.

På basis av den första intervjun och Psycon Ab:s personanalys kallades fyra sökande för att bli hörda och intervjuade av stadsplaneringsnämnden 21.8.2012:  **********

Ansökningshandlingarna, intervjuerna, och personanalysen visar att alla fyra har goda förutsättningar för att sköta verkschefstjänsten.

********** har god och mångsidig kännedom om kommunalförvaltning och stark kompetens när det gäller stadsplaneringskontorets verksamhetsområde. Han har erfarenhet av ledarskap bl.a. som utvecklingsdirektör, teknisk direktör och stf. kommundirektör hos Sibbo kommun och teknisk direktör hos Karkkila stad. Han har också erfarenhet av att genomföra en stor internationell planeringstävling med gott resultat. Han har varit medlem i en arbetsgrupp för översiktsplanering i huvudstadsregionen gemensam för Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Sibbo och varit med om att starta gemensamt generalplanearbete för Östersundom.  

********** har mer än tio års erfarenhet som detaljplanechef hos Åbo stad. Har har varit med i flera arbetsgrupper som gällt samhälls- och markanvändningsplanering och hållit föreläsningar i Europa som expert på stadsplanering. Han har hållit sig ajour med planeringen i Helsingfors och i huvudstadsregionen i övrigt bl.a. genom att delta i verksamheten inom nätverket för samarbete mellan de största städerna i landet.

********** har lång erfarenhet av att leda ett av stadsplaneringskontorets stora planeringsprojekt, Västra hamnen. Han har varit med i flera inhemska och internationella organisationer med anknytning till stadsplanering och har övertygande bevis på planeringskompetens från Finland och utlandet. Efter att länge ha varit anställd vid stadsplaneringskontoret känner han stadens organisation väl.

********** har mångsidig erfarenhet av ledarskap från olika verksamhetsområden. Hon har varit med i flera arbetsgrupper som gällt utveckling av markanvändning och byggande och deltagit i verksamheten inom internationella samarbetsnätverk. Hon har erfarenhet av samarbete i huvudstadsregionen som generalplanechef hos Esbo stad och resultatområdesdirektör/informationstjänstchef hos HRM/SAD.

Föredraganden anser beträffande förmågan att sköta tjänsten med framgång att ********** har starkast kompetens i fråga om stadsplanering och ledarskap och klarast strategiskt tänkande. Tack vare erfarenheten från stadsplaneringsväsendets verksamhetsområde kan han mycket bra svara på framtida utmaningar inom branschen. Han har haft en stor roll som samarbetspartner i ett av stadens viktigaste utvecklingsprojekt, Östersundomplaneringen, och då gett prov på en ypperlig samarbetsförmåga och en djup insikt när det gäller regionala utvecklingsbehov och möjligheter. Dessutom uppfyller han kravet på erfarenhet av administration och ledarskap. De psykologiska personanalyserna talar också för att han bör bli vald.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 28.8.2012 enhälligt föreslå stadsstyrelsen att ********** ska väljas till innehavare av verkschefstjänsten. Föredragandens framställning är i överensstämmelse med utlåtandet från nämnden.

Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen ska det beslutas att anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Det har meddelats att tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sanomalehti-ilmoitus, viran täyttäminen

2

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

3

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 28.8.2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Viranhakijat

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2012 § 966

HEL 2012-011956 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättäisi valita ********** kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön virkaan (vakanssi nro 511001) 1.1.2013 alkaen 9 712 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kuuden kuukauden koeajalla.

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä selvitystä terveydentilasta ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

10.09.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Esitän Matti Kaijansinkkoa.

Kimmo Helistön vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566