Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/38

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 294

Kaj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om parkeringen kring Tölötorg

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pia Pakarinen och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsplaneringskontoret gör upp en plan om hur parkeringen vid Tölötorg kunde utvecklas genom att reservera ett eget område för torgverksamhet utan att minska antalet parkeringsplatser i torgets omgivning.

Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om beslut som berör parkeringen kring Tölötorg att den av stadsfullmäktige godkända detaljplaneändringen för Tölögatans underjordiska parkeringsanläggning 20.4.2012 har vunnit laga kraft. Dessutom beslutade stadsstyrelsen 6.8.2012 föreslå stadsfullmäktige att arrendegrunderna för området för den underjordiska parkeringsanläggning godkänns.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet som kommit in och konstaterar att diskussioner om klarläggandet av parkeringen vid Tölötorg har förts med Helsingfors Partitorg som ansvarar för torgen och administrerar Tölötorg. Partitorget ställer sig positivt till trafikarrangemang som underlättar torgets verksamhet.

Stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning kommer att i samverkan med Partitorget utreda möjligheterna att göra parkeringen vid Tölötorg klarare. Samtidigt utreds möjligheterna att tillfälligt öka antalet parkeringsplatser på de närliggande gatorna eftersom det råder brist på parkeringsplatser i området innan den underjordiska parkeringsanläggningen blir färdig.

Stadsstyrelsen anser att det dock inte är ändamålsenligt att inleda en betydande förnyelse av torgområdet innan det blir aktuellt att bygga en ingång till Centrumslingan eftersom renoveringen av Tölötorg då i varje fall måste göras om.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1008

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.05.2012 § 188

HEL 2012-004355 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Töölöntorin torialueella on pysäköinti kielletty maanantaista perjantaihin kello 5 - 16 ja lauantaisin kello 5 - 16. Torikauppiaille on toriaikoina varattu pysäköintipaikkoja torialueen itäreunalta. Torin länsireunalla on taksiasema ja yksi rivi maksullisia pysäköintipaikkoja asioinnin helpottamiseksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 29.2.2012 hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puistoalueiden sekä korttelin nro 468 osan katu- ja puistoalueiden maanalaisten tilojen asemakaavan. Asemakaava mahdollistaa yleisen pysäköintilaitoksen (800 paikkaa) ja väestönsuojan rakentamisen maanalaiseen tilaan hotellitonttien alle. Ajoyhteys järjestetään Töölönkadulta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan käsittelyn yhteydessä toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että Töölön parkkihallin toteuttamisen yhteydessä vähennetään sen vaikutuspiirissä olevia kadunvarren pysäköintipaikkoja.

Töölöntorin suurin ongelma on se, että autoilijat mieltävät koko torialueen pysäköintialueeksi, vaikka torin länsireunan pysäköintipaikkamerkki ja ohjemerkki ajoneuvon sijoittamisesta pysäköintipaikalla tarkoittaa selkeästi vain yhtä riviä. Sandelsinkadun pohjoisreunan pysäköintipaikat Töölöntorin kohdalla on suunnitelmissa merkitty pysäköintikieltomerkein, jotta epäselvää ei olisi, missä pysäköinti on sallittua ja missä ei. Alueellisia pysäköintikieltomerkkejä on Töölöntorin ympärillä 6 kappaletta. Johtuen osittain myös siitä, että torialuetta ei ole rajattu reunakivellä, pysäköinnin ohjaus koetaan epäselväksi ja pysäköintiongelmista tulee jatkuvasti palautetta.

Torialueen kunnostamisesta ja selkeämmästä rajaamisesta on tehty asemakaavan muutos ja laadittu kunnostuksen suunnitteluperiaatteet. Torialueen merkittävää uudistamista ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa ennen kuin Pisara-radan sisäänkäynnin rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, sillä silloin Töölöntorin kunnostus on joka tapauksessa tehtävä uudelleen.

Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus selkeän pysäköintiratkaisun saamiseksi olisi torialueen tolpittaminen siten, että alueelle tulee selkeät sisäänajokohdat. Tällöin sisäänajokohtiin saadaan yksiselitteiset liikennemerkit. Ongelmana tässä ratkaisussa on, että kunnossapito etenkin lumisina talvina vaikeutuu. Torialue voidaan myös pysäköidä niin täyteen, ettei poistuminen enää onnistu. Tolppia tarvittaisiin noin 120 kpl ja järjestelyt maksaisivat noin 30 000 euroa.

Töölöntorin järjestelyjen selkeyttämisestä on keskusteltu toreista vastaavan Tukkutorin kanssa. Tukkutori hallinnoi myös torialuetta. Tukkutori suhtautuu myönteisesti liikennejärjestelyihin, jotka helpottaisivat torin toimintaa. Torialueen mahdollisessa rajauksessa tulisi ottaa huomioon torikauppiaiden, jätehuollon ja puhtaanapidon tarvitsema esteetön kulku.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto tulee selvittämään Helsingin tukkutorin kanssa yhteistyössä mahdollisuuksia selkeyttää Töölöntorin pysäköintijärjestelyjä. Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia lisätä tilapäisesti pysäköintipaikkoja lähikaduille, koska alueella on puutetta pysäköintipaikoista ennen kuin pysäköintilaitos valmistuu. Pysäköintipaikkojen saatavuuden osalta Töölön alue on kaupungin vaikeimpiin kuuluvia kohteita.

Päätöksen jakelu:

-        kaupunginhallitus

Käsittely

15.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuula Palaste-Eerola: Lautakunta pitää tärkeänä, että Töölöntorin tori- ja tapahtumakäyttöä edistetään ennen Pisara-radan valmistumista yhteistyössä Tukkutorin, yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Keinoina kannattaisi tarkastella ainakin 1) pysäköinnin rajaamista ja luvattoman pysäköinnin torjumista esimerkiksi liikennemerkkien, tolpituksen tai kevyemmän liikenteenohjauksen avulla, 2) vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia esimerkiksi vinopysäköinnin avulla, 3) vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia Töölöön rakennettavan pysäköintihallin avulla, 4) iltapysäköinnin aloitusajan myöhäistämistä iltapäivä- ja iltatorin mahdollistamiseksi, 5) kokeilua rajatusta pysäköinnin siirtämisestä esimerkiksi heinäkuun ajaksi.

Ehdotusta ei kannatettu

08.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566