Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 273

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämisestä

HEL 2011-004400 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307

susanna.makela(a)hel.fi

Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 0931078720

katja.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi

2

Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 46 muuta valtuutettua esittää aloitteessaan luottamushenkilöille suunnatun käyttäjäkyselyn tekemistä Ahjon kokoussovelluksesta ja raportin laatimista toimista, joilla kokoussovelluksen käytettävyyttä on parannettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjo-tietojärjestelmä on ollut toiminnassa keskeytyksettä tuotantokäytön aloittamisesta 6.7.2011 lähtien. Kokoussovellus on ollut toimielinten ja luottamushenkilöiden käytettävissä elokuusta 2011. Ahjo-kokonaisuuteen sisältyvä kaupunginvaltuuston salijärjestelmä otettiin käyttöön syysistuntokauden alussa 14.9.2011. Ahjo koostuu useasta eri osasovelluksesta, joilla tuetaan päätösasioiden valmistelua ja käsittelyä sähköisenä joko viranhaltija- tai toimielinpäätöksinä kirjaamisesta päätösten täytäntöönpanoon ja arkistointiin asti. Ahjon käyttäjäkuntaan kuuluu 600 luottamushenkilöä sekä noin 5000 kaupungin viranhaltijaa ja työntekijää.

Kaupunginhallitus toteaa, että Ahjon kokoussovelluksesta teetettiin huhtikuussa 2012 käytettävyysarviointi riippumattomalla toimittajalla (Logica). Arvioinnissa analysoidut käyttäjäroolit olivat kokouksen päätösvaltaiset osallistujat (jäsenet) ja puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat. Käytettävyysarviointi sisälsi käyttäjäobservoinnit kokoussovelluksen käytöstä aidoissa kokoustilanteissa kaupunginvaltuustossa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja yleisten töiden lautakunnassa sekä luottamushenkilöille suunnatun käyttäjäkyselyn ajalla 5 - 24.4.2012. Käyttäjäkysely lähetettiin kaupungin luottamushenkilöille. Kyselyyn vastasi 155 luottamushenkilöä.

Käyttäjäkysely koostui yleisistä käytettävyyden arvioimiseen käytetyistä väittämistä (USE-kysely) sekä tarkennetuista avoimista ja monivalintakysymyksistä riippuen käyttäjän roolista kokoussovelluksen käytössä ja jäsenyydestä erilaisissa toimielimissä. USE-kysely mittaa käytettävyyttä neljällä akselilla: hyödyllisyys, käyttäjätyytyväisyys, käytön helppous ja käytön oppiminen.

Kaupunginhallitus toteaa, että käytettävyysarvioinnin yhteenvedossa todetaan positiivisina asioina kokoussovelluksen käytöstä seuraavaa:

-        kokousasiakirjoja ei tarvitse enää tulostaa, ja ne löytävät aina luottamushenkilöille perille riippumatta osoitetiedoista

-        kokouksen seuraaminen on mahdollista esityslistapuun merkintöjen kautta

-        toisten tekemät ehdotukset ovat selkeästi kaikkien luettavissa kokoussovelluksen kautta

-        sähköinen kokousjärjestely mahdollistaa oikein käytettynä ja toimiessaan moitteettomasti aidosti paperittoman hallintotyöskentelyn

Kaupunginhallitus toteaa, että käytettävyysarvioinnin yhteenvedossa todetaan negatiivisina asioina kokoussovelluksen käytöstä seuraavaa:

-        tekniset ongelmat ja järjestelmän hitaus

-        liitteiden lataaminen hidasta tai mahdotonta etäyhteyksillä

-        aikakatkaisut ja muut esim. verkon vaihtumisesta aiheutuvat ongelmat mahdottomia ymmärtää

-        paperityöskentelyn hyviä ja totuttuja tapoja ei ole siirretty kokoussovellukseen

-        kokoussovellus ei tue kokoukseen liittyviä prosesseja kaikilta osin, esim. yhteisöllisyys, kokoukseen ennalta valmistautuminen ja siitä jälkikäteen raportointi

Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysarvioinnin raportti on esityksen liitteenä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kokoussovelluksesta ollaan ensi valtuustokaudelle toteuttamassa selainpohjaista ratkaisua, jolla on tarkoitus parantaa kokoussovelluksen ja etäkirjautumisen nykyisten ratkaisujen merkittävimpiä ongelmakohtia sekä sovelluksen yleistä käytettävyyttä. Ratkaisussa pyritään samalla huomioimaan esteettömyyteen liittyvät yleiset käyttövaatimukset.

Selainpohjaisen käyttöliittymän käyttöönotto parantaa sovelluksen käytettävyyttä monella tavalla. Ratkaisu mahdollistaa:

-        teknologiariippumattoman kokoussovelluksen käytön (mahdollistaa oman koneen käytön ja toimii yleisimmillä selaimilla)

-        etäkäyttäjän kertakirjautumisen (käyttäjätunnus ja pin-koodi kirjoitetaan vain kertaalleen)

-        ongelmallisten isojen liitteiden nopeamman avautumisen ja käsittelyn sekä asiakirjojen monipuolisemmat selaustoiminnot (työasemassa käytettävän lukijakomponentin mukaisesti)

-        monipuolisemmat vapaamuotoisen tekstinkäsittelyn toiminnot kuten tekstin suurennus/pienennys ja oikoluku (käytettävän selaimen tarjoaman mukaisesti)

-        dokumenttien samanaikaiseen käsittelyyn liittyvien muutostarpeiden toteutuksen (esim. eri asioihin liittyvien dokumenttien katselu samanaikaisesti)

-        omien merkintöjen käsittelyn kehittämisen haluttuun suuntaan esim. puheenvuorojen valmistelun tueksi (korostukset, muotoilu, linkkien ja kuvien liittäminen)

-        tekstin kopioinnin esitysasiakirjoista ja dokumenteista omaa merkintää/ehdotusta tehtäessä (suorat funktiotoiminnot ctrl+c/ctrl+v ja hiiren oikean näppäimen kopioi-liitä -toiminnot)

-        visuaalisesti selkeämmän kokouksen kirjautumisnäytön

Kaupunginhallitus toteaa, että lisäksi käyttöliittymän toteutuksen yhteydessä kiinnitetään huomiota sovelluksen antamien virheilmoitusten sisältöön ja sanamuotoon sekä käyttäjän tilannekohtaiseen opastamiseen. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota myös kokoussovelluksen näppäinten selkeyteen, näyttöjen asetteluun sekä graafiseen ilmeeseen.

Kaupunginhallitus lisää, että kokoussovelluksen tehtävänä on ensisijaisesti tukea kokousten läpivientiin ja Ahjon päätösprosessiin liittyviä toimintoja. Ryhmätyöskentelyä tukevia toiminnallisuuksia tullaan huomioimaan uudessa, vuodenvaihteessa 2012-2013, käyttöön otettavassa luottamushenkilöportaalissa. Luottamushenkilöportaaliin on muun muassa tarkoitus toteuttaa toimielinkohtainen työtila tukemaan toimielinten jäsenten välistä kommunikaatiota. Työtilaa voidaan käyttää toimielimen sisäisenä keskustelupalstana, jossa on mahdollista jakaa asiakirjoja jäsenten kesken.

Uudesta, selainpohjaisesta kokoussovelluksesta järjestetään syksyn 2012 aikana esittelytilaisuuksia, joissa luottamushenkilöillä on mahdollista antaa palautetta kokoussovelluksen uusista toiminnallisuuksista ja käytettävyydestä.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Ahjon kokoussovelluksesta tullaan myös jatkossa, kahden vuoden välein, toteuttamaan luottamushenkilöillle suunnattu käyttäjäkysely. Seuraava käyttäjäkysely on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 alussa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307

susanna.makela(a)hel.fi

Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 0931078720

katja.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Yrjö Hakasen aloite Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi

2

Ahjon kokoussovelluksen käytettävyysraportti 2012.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 987

HEL 2011-004400 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

06.02.2012 Palautettiin

30.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Susanna Mäkelä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70307

susanna.makela(a)hel.fi

Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 78720

katja.raisanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566