Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 263

Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti  kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,

2.     valita

  1. nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
  2. Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,

2.     valita

  1. nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
  2. Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Harri Pirhonen (SDP) pyytää 11.6.2012 vapautusta sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.9.2011 (asia 14) Harri Pirhosen jäseneksi sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 984

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Harri Pirhoselle vapautuksen sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen luottamustoimesta,

2.     valita

  1. nykyisen varajäsenen Jari Kinnusen uudeksi jäseneksi ja
  2. Jouni Uusikiven Jari Kinnusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566