Helsingfors stad

Protokoll

14/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 250

Val av ledamot i direktionen för stadsorkestern

HEL 2012-011362 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Markku Heikkinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för stadsorkestern

2.     välja

  1. den nuvarande ersättaren Marja Anttila till ny ledamot 
  2. Nina Castén till personlig ersättare för Marja Anttila

i direktionen för stadsorkestern för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Markku Heikkinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för stadsorkestern

2.     välja

  1. den nuvarande ersättaren Marja Anttila till ny ledamot 
  2. Nina Castén till personlig ersättare för Marja Anttila

i direktionen för stadsorkestern för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Markku Heikkinen (SDP) anhåller 16.8.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för stadsorkestern på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Markku Heikkinen till ledamot i direktionen för stadsorkestern för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Kaupunginorkesterin johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.09.2012 § 898

HEL 2012-011362 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markku Heikkiselle vapautuksen kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita

  1. nykyinen varajäsen Marja Anttila uudeksi jäseneksi 
  2. Nina Castén Marja Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi

kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566