Helsingfors stad

Protokoll

14/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 251

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden

HEL 2012-009105 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Mikko Weckström befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i hälsovårdsnämnden

2.     välja Kadar Gelle till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Mikko Weckström befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i hälsovårdsnämnden

2.     välja Kadar Gelle till ny personlig ersättare för Jouko Malinen i hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Mikko Weckström (SDP) anhåller 14.6.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i hälsovårdsnämnden på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Mikko Weckström till personlig ersättare för Jouko Malinen i hälsovårdsnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Terveyslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.09.2012 § 899

HEL 2012-009105 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mikko Weckströmille vapautuksen terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kadar Gellen Jouko Malisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi terveyslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566